update the po files as they appear in 3.4.6 with the new strings
[mikachu/openbox.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese messages for Openbox.
2 # Copyright (C) 2007 Dana Jansens
3 # This file is distributed under the same license as the Openbox package.
4 # Quan Tran <qeed.quan@gmail.com>, 2007.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: Openbox 3.4.5\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-02-02 11:51-0500\n"
11 "PO-Revision-Date: 2008-01-17 23:08+0100\n"
12 "Last-Translator: Quan Tran <qeed.quan@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: None\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: openbox/actions.c:151
19 #, c-format
20 msgid "Invalid action '%s' requested. No such action exists."
21 msgstr "Hành động '%s' làm không được. Hành động đó không có."
22
23 #: openbox/actions/execute.c:92
24 #, c-format
25 msgid "Failed to convert the path '%s' from utf8"
26 msgstr "Không thể chuyển chỗ '%s' từ utf8"
27
28 #: openbox/actions/execute.c:101 openbox/actions/execute.c:120
29 #, c-format
30 msgid "Failed to execute '%s': %s"
31 msgstr "Làm không được '%s': %s"
32
33 #: openbox/client.c:1988 openbox/client.c:2020
34 msgid "Killing..."
35 msgstr "Đang giết..."
36
37 #: openbox/client.c:1990 openbox/client.c:2022
38 msgid "Not Responding"
39 msgstr "Không phản ứng"
40
41 #: openbox/client_list_combined_menu.c:91 openbox/client_list_menu.c:94
42 msgid "Go there..."
43 msgstr "Đi đến chỗ đó"
44
45 #: openbox/client_list_combined_menu.c:97
46 msgid "Manage desktops"
47 msgstr "Quản lý chỗ làm việc"
48
49 #: openbox/client_list_combined_menu.c:98 openbox/client_list_menu.c:157
50 msgid "_Add new desktop"
51 msgstr "_Cộng thêm chỗ làm việc"
52
53 #: openbox/client_list_combined_menu.c:99 openbox/client_list_menu.c:158
54 msgid "_Remove last desktop"
55 msgstr "_Bỏ lát chỗ làm việc"
56
57 #: openbox/client_list_combined_menu.c:151
58 msgid "Windows"
59 msgstr "Cửa sổ"
60
61 #: openbox/client_list_menu.c:204
62 msgid "Desktops"
63 msgstr "Chỗ làm việc"
64
65 #: openbox/client_menu.c:257
66 msgid "All desktops"
67 msgstr "Tất cả chỗ làm việc"
68
69 #: openbox/client_menu.c:361
70 msgid "_Layer"
71 msgstr "Lớ_p"
72
73 #: openbox/client_menu.c:366
74 msgid "Always on _top"
75 msgstr "Luôn luôn ở _trên"
76
77 #: openbox/client_menu.c:367
78 msgid "_Normal"
79 msgstr "_Bình thường"
80
81 #: openbox/client_menu.c:368
82 msgid "Always on _bottom"
83 msgstr "Luôn luôn ở _dưới"
84
85 #: openbox/client_menu.c:371
86 msgid "_Send to desktop"
87 msgstr "Gửi đến chỗ làm _việc"
88
89 #: openbox/client_menu.c:375
90 msgid "Client menu"
91 msgstr "Khách thực đơn"
92
93 #: openbox/client_menu.c:385
94 msgid "R_estore"
95 msgstr "_Hoàn lại"
96
97 #: openbox/client_menu.c:393
98 msgid "_Move"
99 msgstr "Chu_yển đi"
100
101 #: openbox/client_menu.c:395
102 msgid "Resi_ze"
103 msgstr "Làm _nhỏ hơn/lớn hơn"
104
105 #: openbox/client_menu.c:397
106 msgid "Ico_nify"
107 msgstr "Biến _xuống"
108
109 #: openbox/client_menu.c:405
110 msgid "Ma_ximize"
111 msgstr "Biến _lớn nhất"
112
113 #: openbox/client_menu.c:413
114 msgid "_Roll up/down"
115 msgstr "_Cuốn lên/xuống"
116
117 #: openbox/client_menu.c:415
118 msgid "Un/_Decorate"
119 msgstr "_Trang/Không Trang trí"
120
121 #: openbox/client_menu.c:419
122 msgid "_Close"
123 msgstr "Đón_g"
124
125 #: openbox/config.c:750
126 #, c-format
127 msgid "Invalid button '%s' specified in config file"
128 msgstr "Sai nút '%s' ở trong hình thể"
129
130 #: openbox/keyboard.c:157
131 msgid "Conflict with key binding in config file"
132 msgstr "Xung đột với chữ trói ở trong hình thể"
133
134 #: openbox/menu.c:103 openbox/menu.c:111
135 #, c-format
136 msgid "Unable to find a valid menu file '%s'"
137 msgstr "Không có thể tìm vững chắc thực đơn '%s'"
138
139 #: openbox/menu.c:171
140 #, c-format
141 msgid "Failed to execute command for pipe-menu '%s': %s"
142 msgstr "Không có thể chạy lệnh cho ống-thực đơn '%s': %s"
143
144 #: openbox/menu.c:185
145 #, c-format
146 msgid "Invalid output from pipe-menu '%s'"
147 msgstr "Vô hiệu sản xuất của ống-thực đơn '%s'"
148
149 #: openbox/menu.c:198
150 #, c-format
151 msgid "Attempted to access menu '%s' but it does not exist"
152 msgstr "Thử mở thực đơn '%s' nhưng mà cái đó không có"
153
154 #: openbox/menu.c:368 openbox/menu.c:369
155 msgid "More..."
156 msgstr "Thêm nữa"
157
158 #: openbox/mouse.c:363
159 #, c-format
160 msgid "Invalid button '%s' in mouse binding"
161 msgstr "Vô hiệu nút '%s' ở trong máy chuột đặt"
162
163 #: openbox/mouse.c:369
164 #, c-format
165 msgid "Invalid context '%s' in mouse binding"
166 msgstr "Vô hiệu văn cảnh '%s' ở trong chuột đặt"
167
168 #: openbox/openbox.c:132
169 #, c-format
170 msgid "Unable to change to home directory '%s': %s"
171 msgstr "Không thể đổi đến chỗ nhà '%s': %s"
172
173 #: openbox/openbox.c:152
174 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
175 msgstr "Không mở hình từ DISPLAY được."
176
177 #: openbox/openbox.c:183
178 msgid "Failed to initialize the obrender library."
179 msgstr "Không mở được thư viện obrender."
180
181 #: openbox/openbox.c:189
182 msgid "X server does not support locale."
183 msgstr "Chương trình X không có locale cho tiếng nay."
184
185 #: openbox/openbox.c:191
186 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
187 msgstr "Không thể dùng locale cho chương trình X."
188
189 #: openbox/openbox.c:255
190 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
191 msgstr "Không thể tìm ra hình thể, sẽ dùng bắt đầu hình thể"
192
193 #: openbox/openbox.c:289
194 msgid "Unable to load a theme."
195 msgstr "Không thể đọc theme."
196
197 #: openbox/openbox.c:416
198 #, c-format
199 msgid "Restart failed to execute new executable '%s': %s"
200 msgstr "Bắt đầu lại hỏng mở được executable mới '%s': %s"
201
202 #: openbox/openbox.c:486 openbox/openbox.c:488
203 msgid "Copyright (c)"
204 msgstr "Bản quyền (c)"
205
206 #: openbox/openbox.c:497
207 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
208 msgstr "Cách dùng: openbox [chọn lựa]\n"
209
210 #: openbox/openbox.c:498
211 msgid ""
212 "\n"
213 "Options:\n"
214 msgstr ""
215 "\n"
216 "Chọn lựa:\n"
217
218 #: openbox/openbox.c:499
219 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
220 msgstr "  --help              Trưng bày giúp đỡ này và đi ra\n"
221
222 #: openbox/openbox.c:500
223 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
224 msgstr "  --version           Trưng bày số của chương trình và đi ra\n"
225
226 #: openbox/openbox.c:501
227 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
228 msgstr ""
229 "  --replace           Thay thế chương trình quản lý cửa sổ cho đến openbox\n"
230
231 #: openbox/openbox.c:502
232 msgid "  --config-file FILE  Specify the path to the config file to use\n"
233 msgstr ""
234
235 #: openbox/openbox.c:503
236 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
237 msgstr "  --sm-disable        Tắt liên lạc đến session quản lý\n"
238
239 #: openbox/openbox.c:504
240 msgid ""
241 "\n"
242 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
243 msgstr ""
244 "\n"
245 "Đưa thông báo cho chương trình Openbox:\n"
246
247 #: openbox/openbox.c:505
248 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
249 msgstr "  --reconfigure       Bắt đầu lại Openbox's hình thể\n"
250
251 #: openbox/openbox.c:506
252 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
253 msgstr "  --restart           Bắt đầu lại Openbox\n"
254
255 #: openbox/openbox.c:507
256 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
257 msgstr "  --exit              Đi ra Openbox\n"
258
259 #: openbox/openbox.c:508
260 msgid ""
261 "\n"
262 "Debugging options:\n"
263 msgstr ""
264 "\n"
265 "Debugging chọn lựa:\n"
266
267 #: openbox/openbox.c:509
268 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
269 msgstr "  --sync              Chạy trong cách thức synchronous\n"
270
271 #: openbox/openbox.c:510
272 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
273 msgstr "  --debug             Trưng bày debugging đoàn chữ\n"
274
275 #: openbox/openbox.c:511
276 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
277 msgstr ""
278 "  --debug-focus       Trưng bày debugging đoàn chữ cho điều khiển tập trung\n"
279
280 #: openbox/openbox.c:512
281 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
282 msgstr "  --debug-xinerama    Tách trưng bày vào giả xinerama màn\n"
283
284 #: openbox/openbox.c:513
285 #, c-format
286 msgid ""
287 "\n"
288 "Please report bugs at %s\n"
289 msgstr ""
290 "\n"
291 "Làm ơn báo cáo bugs ở chỗ %s\n"
292
293 #: openbox/openbox.c:583
294 msgid "--config-file requires an argument\n"
295 msgstr ""
296
297 #: openbox/openbox.c:626
298 #, c-format
299 msgid "Invalid command line argument '%s'\n"
300 msgstr "Mệnh lệnh viết sai '%s'\n"
301
302 #: openbox/screen.c:102 openbox/screen.c:190
303 #, c-format
304 msgid "A window manager is already running on screen %d"
305 msgstr "Chương trình quản lý cửa sổ khác đang chạy trên màn hình %d"
306
307 #: openbox/screen.c:124
308 #, c-format
309 msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
310 msgstr "Không thể lấy được chương trình quản lý cửa sổ ở trên màn hình %d"
311
312 #: openbox/screen.c:145
313 #, c-format
314 msgid "The WM on screen %d is not exiting"
315 msgstr "Chương trình quản lý cửa sổ trên màn hình %d không đi ra"
316
317 #: openbox/screen.c:408
318 #, c-format
319 msgid ""
320 "Openbox is configured for %d desktops, but the current session has %d.  "
321 "Overriding the Openbox configuration."
322 msgstr ""
323
324 #: openbox/screen.c:1169
325 #, c-format
326 msgid "desktop %i"
327 msgstr "chỗ làm việc %i"
328
329 #: openbox/session.c:103
330 #, c-format
331 msgid "Unable to make directory '%s': %s"
332 msgstr "Không thể chế directory '%s': %s"
333
334 #: openbox/session.c:451
335 #, c-format
336 msgid "Unable to save the session to '%s': %s"
337 msgstr "Không thể tiết kiệm thời kỳ cho '%s': %s"
338
339 #: openbox/session.c:583
340 #, c-format
341 msgid "Error while saving the session to '%s': %s"
342 msgstr "Bĩ trục chật lúc tiết kiệm thời kỳ cho '%s': %s"
343
344 #: openbox/startupnotify.c:243
345 #, c-format
346 msgid "Running %s\n"
347 msgstr "Đan Chạy %s\n"
348
349 #: openbox/translate.c:59
350 #, c-format
351 msgid "Invalid modifier key '%s' in key/mouse binding"
352 msgstr "Vô hiệu Modifier key '%s' ở chỗ máy keyboard/chuột đặt"
353
354 #: openbox/translate.c:138
355 #, c-format
356 msgid "Invalid key code '%s' in key binding"
357 msgstr "Vô hiệu key mã '%s' ở chỗ key đặt"
358
359 #: openbox/translate.c:145
360 #, c-format
361 msgid "Invalid key name '%s' in key binding"
362 msgstr "Vô hiệu key tên '%s' ở chỗ key đặt"
363
364 #: openbox/translate.c:151
365 #, c-format
366 msgid "Requested key '%s' does not exist on the display"
367 msgstr "Yêu cầu key '%s' không có ở chỗ màn hình"
368
369 #: openbox/xerror.c:40
370 #, c-format
371 msgid "X Error: %s"
372 msgstr "X trục chật: %s"
373
374 #~ msgid "Invalid use of action '%s'. Action will be ignored."
375 #~ msgstr "Sự dùng hành động '%s' sai rồi. Không làm hành động đó."