nls from bb-cvs
[mikachu/openbox.git] / nls / C / Image.m
1 $set 5 #Image
2
3 $ #ErrorCreatingSolidPixmap
4 # BImage::render_solid: Fehler bei der Erstellung der Pixmap\n
5 $ #ErrorCreatingXImage
6 # BImage::renderXImage: Fehler bei der Erstellung des XImage\n
7 $ #UnsupVisual
8 # BImage::renderXImage: nicht unterstütztes Visual\n
9 $ #ErrorCreatingPixmap
10 # BImage::renderPixmap: Fehler bei der Erstellung der Pixmap\n
11 $ #InvalidColormapSize
12 # BImageControl::BImageControl: Ungültige Colormap Größe %d (%d/%d/%d) - verkleinere\n
13 $ #ErrorAllocatingColormap
14 # BImageControl::BImageControl: Fehler bei der Anlegung der Colormap\n
15 $ #ColorAllocFail
16 # BImageControl::BImageControl: Fehler bei der Auswertung der Farbe %d/%d/%d\n
17 $ #PixmapRelease
18 # BImageControl::~BImageControl: Pixmap Cache - Freigabe von %d Pixmaps\n
19 $ #PixmapCacheLarge
20 # BImageControl::renderImage: Cache zu groß, Ausleerung erfordert\n
21 $ #ColorParseError
22 # BImageControl::getColor: Color Parse Fehler: '%s'\n
23 $ #ColorAllocError
24 # BImageControl::getColor: Color Alloc Fehler: '%s'\n