focus plugin is gone
[mikachu/openbox.git] / plugins / mouse / mouserc
2003-03-26 Dana Jansensadd exit/restart.
2003-03-26 Dana Jansensdocument the options
2003-03-26 Dana Jansensadd the lexer
2003-03-26 Dana Jansensparse a mouserc file for mouse bindings