let you specify shortcuts in your menus. change & to be _ for shortcut selection
[mikachu/openbox.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese messages for Openbox.
2 # Copyright (C) 2007 Dana Jansens
3 # This file is distributed under the same license as the Openbox package.
4 # Quan Tran <qeed.quan@gmail.com>, 2007.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: Openbox 3.4\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
10 "POT-Creation-Date: 2007-06-07 14:18+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2007-06-07 06:50-0500\n"
12 "Last-Translator: Quan Tran <qeed.quan@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: None\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: openbox/action.c:957
19 #, c-format
20 msgid "Invalid action '%s' requested. No such action exists."
21 msgstr "Hành động '%s' làm không được. Hành động đó không có."
22
23 #: openbox/action.c:960
24 #, c-format
25 msgid "Invalid use of action '%s'. Action will be ignored."
26 msgstr "Sự dùng hành động '%s' sai rồi. Không làm hành động đó."
27
28 #: openbox/action.c:1227 openbox/action.c:1245 openbox/action.c:1258
29 #, c-format
30 msgid "Failed to execute '%s': %s"
31 msgstr "Làm không được '%s': %s"
32
33 #: openbox/action.c:1266
34 #, c-format
35 msgid "Failed to convert the path '%s' from utf8"
36 msgstr "Không thể chuyển chỗ '%s' từ utf8"
37
38 #: openbox/client_list_combined_menu.c:104 openbox/client_list_menu.c:105
39 msgid "Go there..."
40 msgstr "Đi đến chỗ đó"
41
42 #: openbox/client_list_combined_menu.c:150
43 msgid "Windows"
44 msgstr "Cửa sổ"
45
46 #: openbox/client_list_menu.c:196
47 msgid "Desktops"
48 msgstr "Chỗ làm việc"
49
50 #: openbox/client_menu.c:258
51 msgid "All desktops"
52 msgstr "Tất cả chỗ làm việc"
53
54 #: openbox/client_menu.c:363
55 msgid "_Layer"
56 msgstr "Lớ_p"
57
58 #: openbox/client_menu.c:368
59 msgid "Always on _top"
60 msgstr "Luôn luôn ở _trên"
61
62 #: openbox/client_menu.c:369
63 msgid "_Normal"
64 msgstr "_Bình thường"
65
66 #: openbox/client_menu.c:370
67 msgid "Always on _bottom"
68 msgstr "Luôn luôn ở _dưới"
69
70 #: openbox/client_menu.c:373
71 msgid "_Send to desktop"
72 msgstr "Gửi đến chỗ làm _việc"
73
74 #: openbox/client_menu.c:377
75 msgid "Client menu"
76 msgstr "Khách thực đơn"
77
78 #: openbox/client_menu.c:383
79 msgid "R_estore"
80 msgstr "_Hoàn lại"
81
82 #: openbox/client_menu.c:391
83 msgid "_Move"
84 msgstr "Chu_yển đi"
85
86 #: openbox/client_menu.c:393
87 msgid "Resi_ze"
88 msgstr "Làm _nhỏ hơn/lớn hơn"
89
90 #: openbox/client_menu.c:395
91 msgid "Ico_nify"
92 msgstr "Biến _xuống"
93
94 #: openbox/client_menu.c:403
95 msgid "Ma_ximize"
96 msgstr "Biến _lớn nhất"
97
98 #: openbox/client_menu.c:411
99 msgid "_Roll up/down"
100 msgstr "_Cuốn lên/xuống"
101
102 #: openbox/client_menu.c:413
103 msgid "Un/_Decorate"
104 msgstr "_Trang/Không Trang trí"
105
106 #: openbox/client_menu.c:423
107 msgid "_Close"
108 msgstr "Đón_g"
109
110 #: openbox/config.c:704
111 #, c-format
112 msgid "Invalid button '%s' specified in config file"
113 msgstr "Sai nút '%s' ở trong hình thể"
114
115 #: openbox/keyboard.c:162
116 msgid "Conflict with key binding in config file"
117 msgstr "Xung đột với chữ trói ở trong hình thể"
118
119 #: openbox/menu.c:100 openbox/menu.c:108
120 #, c-format
121 msgid "Unable to find a valid menu file '%s'"
122 msgstr "Không có thể tìm vững chắc thực đơn '%s'"
123
124 #: openbox/menu.c:151
125 #, c-format
126 msgid "Failed to execute command for pipe-menu '%s': %s"
127 msgstr "Không có thể chạy lệnh cho ống-thực đơn '%s': %s"
128
129 #: openbox/menu.c:168
130 #, c-format
131 msgid "Invalid output from pipe-menu '%s'"
132 msgstr "Vô hiệu sản xuất của ống-thực đơn '%s'"
133
134 #: openbox/menu.c:181
135 #, c-format
136 msgid "Attempted to access menu '%s' but it does not exist"
137 msgstr "Thử mở thực đơn '%s' nhưng mà cái đó không có"
138
139 #: openbox/menu.c:342 openbox/menu.c:343
140 msgid "More..."
141 msgstr "Thêm nữa"
142
143 #: openbox/mouse.c:338
144 #, c-format
145 msgid "Invalid button '%s' in mouse binding"
146 msgstr "Vô hiệu nút '%s' ở trong máy chuột đặt"
147
148 #: openbox/mouse.c:344
149 #, c-format
150 msgid "Invalid context '%s' in mouse binding"
151 msgstr "Vô hiệu văn cảnh '%s' ở trong chuột đặt"
152
153 #: openbox/openbox.c:129
154 #, c-format
155 msgid "Unable to change to home directory '%s': %s"
156 msgstr "Không thể đổi đến chỗ nhà '%s': %s"
157
158 #: openbox/openbox.c:149
159 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
160 msgstr "Không mở hình từ DISPLAY được."
161
162 #: openbox/openbox.c:180
163 msgid "Failed to initialize the obrender library."
164 msgstr "Không mở được thư viện obrender."
165
166 #: openbox/openbox.c:186
167 msgid "X server does not support locale."
168 msgstr "Chương trình X không có locale cho tiếng nay."
169
170 #: openbox/openbox.c:188
171 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
172 msgstr "Không thể dùng locale cho chương trình X."
173
174 #: openbox/openbox.c:249
175 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
176 msgstr "Không thể tìm ra hình thể, sẽ dùng bắt đầu hình thể"
177
178 #: openbox/openbox.c:275
179 msgid "Unable to load a theme."
180 msgstr "Không thể đọc theme."
181
182 #: openbox/openbox.c:401
183 #, c-format
184 msgid "Restart failed to execute new executable '%s': %s"
185 msgstr "Bắt đầu lại hỏng mở được executable mới '%s': %s"
186
187 #: openbox/openbox.c:471 openbox/openbox.c:473
188 msgid "Copyright (c)"
189 msgstr "Bản quyền (c)"
190
191 #: openbox/openbox.c:482
192 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
193 msgstr "Cách dùng: openbox [chọn lựa]\n"
194
195 #: openbox/openbox.c:483
196 msgid ""
197 "\n"
198 "Options:\n"
199 msgstr ""
200 "\n"
201 "Chọn lựa:\n"
202
203 #: openbox/openbox.c:484
204 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
205 msgstr "  --help              Trưng bày giúp đỡ này và đi ra\n"
206
207 #: openbox/openbox.c:485
208 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
209 msgstr "  --version           Trưng bày số của chương trình và đi ra\n"
210
211 #: openbox/openbox.c:486
212 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
213 msgstr ""
214 "  --replace           Thay thế chương trình quản lý cửa sổ cho đến openbox\n"
215
216 #: openbox/openbox.c:487
217 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
218 msgstr "  --sm-disable        Tắt liên lạc đến session quản lý\n"
219
220 #: openbox/openbox.c:488
221 msgid ""
222 "\n"
223 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
224 msgstr ""
225 "\n"
226 "Đưa thông báo cho chương trình Openbox:\n"
227
228 #: openbox/openbox.c:489
229 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
230 msgstr "  --reconfigure       Bắt đầu lại Openbox's hình thể\n"
231
232 #: openbox/openbox.c:490
233 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
234 msgstr "  --restart           Bắt đầu lại Openbox\n"
235
236 #: openbox/openbox.c:491
237 msgid ""
238 "\n"
239 "Debugging options:\n"
240 msgstr ""
241 "\n"
242 "Debugging chọn lựa:\n"
243
244 #: openbox/openbox.c:492
245 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
246 msgstr "  --sync              Chạy trong cách thức synchronous\n"
247
248 #: openbox/openbox.c:493
249 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
250 msgstr "  --debug             Trưng bày debugging đoàn chữ\n"
251
252 #: openbox/openbox.c:494
253 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
254 msgstr ""
255 "  --debug-focus       Trưng bày debugging đoàn chữ cho điều khiển tập trung\n"
256
257 #: openbox/openbox.c:495
258 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
259 msgstr "  --debug-xinerama    Tách trưng bày vào giả xinerama màn\n"
260
261 #: openbox/openbox.c:496
262 #, c-format
263 msgid ""
264 "\n"
265 "Please report bugs at %s\n"
266 msgstr ""
267 "\n"
268 "Làm ơn báo cáo bugs ở chỗ %s\n"
269
270 #: openbox/openbox.c:593
271 #, c-format
272 msgid "Invalid command line argument '%s'\n"
273 msgstr "Mệnh lệnh viết sai '%s'\n"
274
275 #: openbox/screen.c:89 openbox/screen.c:190
276 #, c-format
277 msgid "A window manager is already running on screen %d"
278 msgstr "Chương trình quản lý cửa sổ khác đang chạy trên màn hình %d"
279
280 #: openbox/screen.c:126
281 #, c-format
282 msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
283 msgstr "Không thể lấy được chương trình quản lý cửa sổ ở trên màn hình %d"
284
285 #: openbox/screen.c:147
286 #, c-format
287 msgid "The WM on screen %d is not exiting"
288 msgstr "Chương trình quản lý cửa sổ trên màn hình %d không đi ra"
289
290 #: openbox/screen.c:991
291 #, c-format
292 msgid "desktop %i"
293 msgstr "chỗ làm việc %i"
294
295 #: openbox/session.c:103
296 #, c-format
297 msgid "Unable to make directory '%s': %s"
298 msgstr "Không thể chế directory '%s': %s"
299
300 #: openbox/session.c:451
301 #, c-format
302 msgid "Unable to save the session to '%s': %s"
303 msgstr "Không thể tiết kiệm thời kỳ cho '%s': %s"
304
305 #: openbox/session.c:583
306 #, c-format
307 msgid "Error while saving the session to '%s': %s"
308 msgstr "Bĩ trục chật lúc tiết kiệm thời kỳ cho '%s': %s"
309
310 #: openbox/startupnotify.c:237
311 #, c-format
312 msgid "Running %s\n"
313 msgstr "Đan Chạy %s\n"
314
315 #: openbox/translate.c:58
316 #, c-format
317 msgid "Invalid modifier key '%s' in key/mouse binding"
318 msgstr "Vô hiệu Modifier key '%s' ở chỗ máy keyboard/chuột đặt"
319
320 #: openbox/translate.c:135
321 #, c-format
322 msgid "Invalid key code '%s' in key binding"
323 msgstr "Vô hiệu key mã '%s' ở chỗ key đặt"
324
325 #: openbox/translate.c:142
326 #, c-format
327 msgid "Invalid key name '%s' in key binding"
328 msgstr "Vô hiệu key tên '%s' ở chỗ key đặt"
329
330 #: openbox/translate.c:148
331 #, c-format
332 msgid "Requested key '%s' does not exist on the display"
333 msgstr "Yêu cầu key '%s' không có ở chỗ màn hình"
334
335 #: openbox/xerror.c:39
336 #, c-format
337 msgid "X Error: %s"
338 msgstr "X trục chật: %s"