a round of tZork terrain textures. Thanks alot! This shall encourage
[divverent/nexuiz.git] / data / textures / shotgun_gloss.tga
2006-11-04 savagexcommit new shotgun model to trunk