cvar checksums
[divverent/nexuiz.git] / data / balanceNexrun.cfg
2009-10-11 div0cvar checksums
2009-10-09 fruitiexadd missing cvars
2009-10-09 fruitiexnexrun balance changes
2009-10-09 fruitiexcvar hashes *sigh*
2009-10-09 div0cvar checksums for nexrun balance
2009-10-07 fruitiexweaponsNexrun* => balanceNexrun.cfg, with some tweaks...