playerdemos - recording actions of a player and playing them back using bots, to...
[divverent/nexuiz.git] / data / qcsrc / server / progs.src
1 ../../progs.dat // output filename
2
3 ../common/util-pre.qh
4 sys.qh
5 pre-builtins.qh
6 builtins.qh
7 extensions.qh
8 post-builtins.qh
9 ../common/mathlib.qh
10 constants.qh
11 ../common/constants.qh
12 ../common/util.qh
13 ../common/items.qh
14
15 defs.qh         // Should rename this, it has fields and globals
16
17 //// tZork Turrets ////
18 tturrets/include/turrets_early.qh
19
20 campaign.qh
21 ../common/campaign_common.qh
22 ../common/mapinfo.qh
23 ../common/util.qc
24
25 csqcprojectile.qh
26 csqceffects.qc
27
28 portals.qh
29
30 g_hook.qh
31
32 scores.qh
33
34 ipban.qh
35
36 race.qh
37
38 keyhunt.qh
39
40 antilag.qh
41
42 vote.qh
43
44 playerdemo.qh
45
46 scores_rules.qc
47
48 miscfunctions.qc
49
50 waypointsprites.qc
51
52 bot/bot.qc
53
54 g_subs.qc
55
56 g_tetris.qc
57
58 runematch.qc
59 arena.qc
60
61 g_violence.qc
62 g_damage.qc
63
64 teamplay.qc
65
66 cl_physics.qc
67
68 // tZork's libs
69 verbstack.qc
70 movelib.qc
71 steerlib.qc
72 pathlib/pathlib.qh
73
74 g_world.qc
75 g_casings.qc
76
77 t_jumppads.qc
78 t_teleporters.qc
79
80 sv_main.qc
81 sv_stats.qc
82
83 g_triggers.qc
84 g_models.qc
85
86 cl_weaponsystem.qc
87 w_common.qc
88
89 w_laser.qc
90 w_shotgun.qc
91 w_uzi.qc
92 w_grenadelauncher.qc
93 w_electro.qc
94 w_crylink.qc
95 w_nex.qc
96 w_minstanex.qc
97 w_hagar.qc
98 w_rocketlauncher.qc
99 w_porto.qc
100 w_hook.qc
101 w_hlac.qc
102 w_campingrifle.qc
103 w_tuba.qc
104 w_fireball.qc
105
106 t_items.qc
107 cl_weapons.qc
108 cl_impulse.qc
109
110 ent_cs.qc
111
112 cl_player.qc
113 cl_client.qc
114 t_plats.qc
115 antilag.qc
116
117 ctf.qc
118 domination.qc
119 mode_onslaught.qc
120 nexball.qc
121 g_hook.qc
122
123 t_swamp.qc
124
125 clientcommands.qc
126
127 vote.qc
128
129 campaign.qc
130 ../common/campaign_file.qc
131 ../common/campaign_setup.qc
132
133 ../common/gamecommand.qc
134 gamecommand.qc
135
136 keyhunt.qc
137
138 assault.qc
139
140 ipban.qc
141
142 ../common/mapinfo.qc
143
144
145
146
147 t_quake3.qc
148 t_halflife.qc
149 t_quake.qc
150
151 race.qc
152
153
154 //// tZork Turrets ////
155 tturrets/include/turrets.qh
156 vehicles/vehicles.qh
157
158 scores.qc
159
160 portals.qc
161
162 target_spawn.qc
163 func_breakable.qc
164
165 ../common/items.qc
166
167 monsters/defs.qc
168 monsters/fight.qc
169 monsters/ai.qc
170 monsters/m_monsters.qc
171 monsters/monster_zombie.qc
172 csqcprojectile.qc
173
174 ../common/mathlib.qc
175
176 playerdemo.qc