update compliance
[dana/openbox.git] / COMPLIANCE
2007-05-09 Dana Jansensupdate compliance
2007-04-24 Dana Jansensupdate the compliance file
2007-03-15 Dana Jansensupdate COMPLIANCE
2003-10-15 Dana Jansenscurrent WMWH compliance