Update po/ with new strings, and update swedish translation.
[dana/openbox.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese messages for Openbox.
2 # Copyright (C) 2007 Dana Jansens
3 # This file is distributed under the same license as the Openbox package.
4 # Quan Tran <qeed.quan@gmail.com>, 2007.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: Openbox 3.4.5\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-02-28 23:00+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2008-01-17 23:08+0100\n"
12 "Last-Translator: Quan Tran <qeed.quan@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: None\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: openbox/actions.c:150
19 #, c-format
20 msgid "Invalid action \"%s\" requested. No such action exists."
21 msgstr "Hành động \"%s\" làm không được. Hành động đó không có."
22
23 #: openbox/actions/execute.c:124
24 msgid "No"
25 msgstr ""
26
27 #: openbox/actions/execute.c:125
28 msgid "Yes"
29 msgstr ""
30
31 #: openbox/actions/execute.c:137
32 #, c-format
33 msgid "Failed to convert the path \"%s\" from utf8"
34 msgstr "Không thể chuyển chỗ \"%s\" từ utf8"
35
36 #: openbox/actions/execute.c:146 openbox/actions/execute.c:165
37 #, c-format
38 msgid "Failed to execute \"%s\": %s"
39 msgstr "Làm không được \"%s\": %s"
40
41 #: openbox/actions/exit.c:46 openbox/client.c:3444
42 msgid "Cancel"
43 msgstr ""
44
45 #: openbox/actions/exit.c:47
46 msgid "Exit"
47 msgstr ""
48
49 #: openbox/actions/exit.c:50
50 msgid "Are you sure you want to exit Openbox?"
51 msgstr ""
52
53 #: openbox/client.c:1996
54 msgid "Unnamed Window"
55 msgstr ""
56
57 #: openbox/client.c:2010 openbox/client.c:2042
58 msgid "Killing..."
59 msgstr "Đang giết..."
60
61 #: openbox/client.c:2012 openbox/client.c:2044
62 msgid "Not Responding"
63 msgstr "Không phản ứng"
64
65 #: openbox/client.c:3433
66 #, c-format
67 msgid ""
68 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to force it "
69 "to exit by sending the %s signal?"
70 msgstr ""
71
72 #: openbox/client.c:3435
73 msgid "End Process"
74 msgstr ""
75
76 #: openbox/client.c:3439
77 #, c-format
78 msgid ""
79 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to disconnect "
80 "it from the X server?"
81 msgstr ""
82
83 #: openbox/client.c:3441
84 msgid "Disconnect"
85 msgstr ""
86
87 #: openbox/client_list_combined_menu.c:87 openbox/client_list_menu.c:91
88 msgid "Go there..."
89 msgstr "Đi đến chỗ đó"
90
91 #: openbox/client_list_combined_menu.c:94
92 msgid "Manage desktops"
93 msgstr "Quản lý chỗ làm việc"
94
95 #: openbox/client_list_combined_menu.c:95 openbox/client_list_menu.c:155
96 msgid "_Add new desktop"
97 msgstr "_Cộng thêm chỗ làm việc"
98
99 #: openbox/client_list_combined_menu.c:96 openbox/client_list_menu.c:156
100 msgid "_Remove last desktop"
101 msgstr "_Bỏ lát chỗ làm việc"
102
103 #: openbox/client_list_combined_menu.c:149
104 msgid "Windows"
105 msgstr "Cửa sổ"
106
107 #: openbox/client_list_menu.c:203
108 msgid "Desktops"
109 msgstr "Chỗ làm việc"
110
111 #: openbox/client_menu.c:258
112 msgid "All desktops"
113 msgstr "Tất cả chỗ làm việc"
114
115 #: openbox/client_menu.c:370
116 msgid "_Layer"
117 msgstr "Lớ_p"
118
119 #: openbox/client_menu.c:375
120 msgid "Always on _top"
121 msgstr "Luôn luôn ở _trên"
122
123 #: openbox/client_menu.c:376
124 msgid "_Normal"
125 msgstr "_Bình thường"
126
127 #: openbox/client_menu.c:377
128 msgid "Always on _bottom"
129 msgstr "Luôn luôn ở _dưới"
130
131 #: openbox/client_menu.c:379
132 msgid "_Send to desktop"
133 msgstr "Gửi đến chỗ làm _việc"
134
135 #: openbox/client_menu.c:383
136 msgid "Client menu"
137 msgstr "Khách thực đơn"
138
139 #: openbox/client_menu.c:393
140 msgid "R_estore"
141 msgstr "_Hoàn lại"
142
143 #: openbox/client_menu.c:397
144 msgid "_Move"
145 msgstr "Chu_yển đi"
146
147 #: openbox/client_menu.c:399
148 msgid "Resi_ze"
149 msgstr "Làm _nhỏ hơn/lớn hơn"
150
151 #: openbox/client_menu.c:401
152 msgid "Ico_nify"
153 msgstr "Biến _xuống"
154
155 #: openbox/client_menu.c:405
156 msgid "Ma_ximize"
157 msgstr "Biến _lớn nhất"
158
159 #: openbox/client_menu.c:409
160 msgid "_Roll up/down"
161 msgstr "_Cuốn lên/xuống"
162
163 #: openbox/client_menu.c:411
164 msgid "Un/_Decorate"
165 msgstr "_Trang/Không Trang trí"
166
167 #: openbox/client_menu.c:415
168 msgid "_Close"
169 msgstr "Đón_g"
170
171 #: openbox/config.c:781
172 #, c-format
173 msgid "Invalid button \"%s\" specified in config file"
174 msgstr "Sai nút \"%s\" ở trong hình thể"
175
176 #: openbox/keyboard.c:157
177 msgid "Conflict with key binding in config file"
178 msgstr "Xung đột với chữ trói ở trong hình thể"
179
180 #: openbox/menu.c:103 openbox/menu.c:111
181 #, c-format
182 msgid "Unable to find a valid menu file \"%s\""
183 msgstr "Không có thể tìm vững chắc thực đơn \"%s\""
184
185 #: openbox/menu.c:171
186 #, c-format
187 msgid "Failed to execute command for pipe-menu \"%s\": %s"
188 msgstr "Không có thể chạy lệnh cho ống-thực đơn \"%s\": %s"
189
190 #: openbox/menu.c:185
191 #, c-format
192 msgid "Invalid output from pipe-menu \"%s\""
193 msgstr "Vô hiệu sản xuất của ống-thực đơn \"%s\""
194
195 #: openbox/menu.c:198
196 #, c-format
197 msgid "Attempted to access menu \"%s\" but it does not exist"
198 msgstr "Thử mở thực đơn \"%s\" nhưng mà cái đó không có"
199
200 #: openbox/menu.c:368 openbox/menu.c:369
201 msgid "More..."
202 msgstr "Thêm nữa"
203
204 #: openbox/mouse.c:373
205 #, c-format
206 msgid "Invalid button \"%s\" in mouse binding"
207 msgstr "Vô hiệu nút \"%s\" ở trong máy chuột đặt"
208
209 #: openbox/mouse.c:379
210 #, c-format
211 msgid "Invalid context \"%s\" in mouse binding"
212 msgstr "Vô hiệu văn cảnh \"%s\" ở trong chuột đặt"
213
214 #: openbox/openbox.c:134
215 #, c-format
216 msgid "Unable to change to home directory \"%s\": %s"
217 msgstr "Không thể đổi đến chỗ nhà \"%s\": %s"
218
219 #: openbox/openbox.c:154
220 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
221 msgstr "Không mở hình từ DISPLAY được."
222
223 #: openbox/openbox.c:185
224 msgid "Failed to initialize the obrender library."
225 msgstr "Không mở được thư viện obrender."
226
227 #: openbox/openbox.c:196
228 msgid "X server does not support locale."
229 msgstr "Chương trình X không có locale cho tiếng nay."
230
231 #: openbox/openbox.c:198
232 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
233 msgstr "Không thể dùng locale cho chương trình X."
234
235 #: openbox/openbox.c:264
236 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
237 msgstr "Không thể tìm ra hình thể, sẽ dùng bắt đầu hình thể"
238
239 #: openbox/openbox.c:298
240 msgid "Unable to load a theme."
241 msgstr "Không thể đọc theme."
242
243 #: openbox/openbox.c:428
244 #, c-format
245 msgid "Restart failed to execute new executable \"%s\": %s"
246 msgstr "Bắt đầu lại hỏng mở được executable mới \"%s\": %s"
247
248 #: openbox/openbox.c:498 openbox/openbox.c:500
249 msgid "Copyright (c)"
250 msgstr "Bản quyền (c)"
251
252 #: openbox/openbox.c:509
253 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
254 msgstr "Cách dùng: openbox [chọn lựa]\n"
255
256 #: openbox/openbox.c:510
257 msgid ""
258 "\n"
259 "Options:\n"
260 msgstr ""
261 "\n"
262 "Chọn lựa:\n"
263
264 #: openbox/openbox.c:511
265 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
266 msgstr "  --help              Trưng bày giúp đỡ này và đi ra\n"
267
268 #: openbox/openbox.c:512
269 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
270 msgstr "  --version           Trưng bày số của chương trình và đi ra\n"
271
272 #: openbox/openbox.c:513
273 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
274 msgstr ""
275 "  --replace           Thay thế chương trình quản lý cửa sổ cho đến openbox\n"
276
277 #. TRANSLATORS: if you translate "FILE" here, make sure to keep the "Specify..."
278 #. aligned still, if you have to, make a new line with \n and 22 spaces. It's
279 #. fine to leave it as FILE though.
280 #: openbox/openbox.c:517
281 msgid "  --config-file FILE  Specify the path to the config file to use\n"
282 msgstr ""
283
284 #: openbox/openbox.c:518
285 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
286 msgstr "  --sm-disable        Tắt liên lạc đến session quản lý\n"
287
288 #: openbox/openbox.c:519
289 msgid ""
290 "\n"
291 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
292 msgstr ""
293 "\n"
294 "Đưa thông báo cho chương trình Openbox:\n"
295
296 #: openbox/openbox.c:520
297 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
298 msgstr "  --reconfigure       Bắt đầu lại Openbox's hình thể\n"
299
300 #: openbox/openbox.c:521
301 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
302 msgstr "  --restart           Bắt đầu lại Openbox\n"
303
304 #: openbox/openbox.c:522
305 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
306 msgstr "  --exit              Đi ra Openbox\n"
307
308 #: openbox/openbox.c:523
309 msgid ""
310 "\n"
311 "Debugging options:\n"
312 msgstr ""
313 "\n"
314 "Debugging chọn lựa:\n"
315
316 #: openbox/openbox.c:524
317 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
318 msgstr "  --sync              Chạy trong cách thức synchronous\n"
319
320 #: openbox/openbox.c:525
321 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
322 msgstr "  --debug             Trưng bày debugging đoàn chữ\n"
323
324 #: openbox/openbox.c:526
325 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
326 msgstr ""
327 "  --debug-focus       Trưng bày debugging đoàn chữ cho điều khiển tập trung\n"
328
329 #: openbox/openbox.c:527
330 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
331 msgstr "  --debug-xinerama    Tách trưng bày vào giả xinerama màn\n"
332
333 #: openbox/openbox.c:528
334 #, c-format
335 msgid ""
336 "\n"
337 "Please report bugs at %s\n"
338 msgstr ""
339 "\n"
340 "Làm ơn báo cáo bugs ở chỗ %s\n"
341
342 #: openbox/openbox.c:597
343 msgid "--config-file requires an argument\n"
344 msgstr ""
345
346 #: openbox/openbox.c:640
347 #, c-format
348 msgid "Invalid command line argument \"%s\"\n"
349 msgstr "Mệnh lệnh viết sai \"%s\"\n"
350
351 #: openbox/screen.c:102 openbox/screen.c:190
352 #, c-format
353 msgid "A window manager is already running on screen %d"
354 msgstr "Chương trình quản lý cửa sổ khác đang chạy trên màn hình %d"
355
356 #: openbox/screen.c:124
357 #, c-format
358 msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
359 msgstr "Không thể lấy được chương trình quản lý cửa sổ ở trên màn hình %d"
360
361 #: openbox/screen.c:145
362 #, c-format
363 msgid "The WM on screen %d is not exiting"
364 msgstr "Chương trình quản lý cửa sổ trên màn hình %d không đi ra"
365
366 #. TRANSLATORS: If you need to specify a different order of the
367 #. arguments, you can use %1$d for the first one and %2$d for the
368 #. second one. For example,
369 #. "The current session has %2$d desktops, but Openbox is configured for %1$d ..."
370 #: openbox/screen.c:412
371 #, c-format
372 msgid ""
373 "Openbox is configured for %d desktops, but the current session has %d.  "
374 "Overriding the Openbox configuration."
375 msgstr ""
376
377 #: openbox/screen.c:1180
378 #, c-format
379 msgid "desktop %i"
380 msgstr "chỗ làm việc %i"
381
382 #: openbox/session.c:103
383 #, c-format
384 msgid "Unable to make directory \"%s\": %s"
385 msgstr "Không thể chế directory \"%s\": %s"
386
387 #: openbox/session.c:451
388 #, c-format
389 msgid "Unable to save the session to \"%s\": %s"
390 msgstr "Không thể tiết kiệm thời kỳ cho \"%s\": %s"
391
392 #: openbox/session.c:583
393 #, c-format
394 msgid "Error while saving the session to \"%s\": %s"
395 msgstr "Bĩ trục chật lúc tiết kiệm thời kỳ cho \"%s\": %s"
396
397 #: openbox/startupnotify.c:243
398 #, c-format
399 msgid "Running %s\n"
400 msgstr "Đan Chạy %s\n"
401
402 #: openbox/translate.c:59
403 #, c-format
404 msgid "Invalid modifier key \"%s\" in key/mouse binding"
405 msgstr "Vô hiệu Modifier key \"%s\" ở chỗ máy keyboard/chuột đặt"
406
407 #: openbox/translate.c:138
408 #, c-format
409 msgid "Invalid key code \"%s\" in key binding"
410 msgstr "Vô hiệu key mã \"%s\" ở chỗ key đặt"
411
412 #: openbox/translate.c:145
413 #, c-format
414 msgid "Invalid key name \"%s\" in key binding"
415 msgstr "Vô hiệu key tên \"%s\" ở chỗ key đặt"
416
417 #: openbox/translate.c:151
418 #, c-format
419 msgid "Requested key \"%s\" does not exist on the display"
420 msgstr "Yêu cầu key \"%s\" không có ở chỗ màn hình"
421
422 #: openbox/xerror.c:40
423 #, c-format
424 msgid "X Error: %s"
425 msgstr "X trục chật: %s"
426
427 #: openbox/prompt.c:182
428 msgid "OK"
429 msgstr ""
430
431 #~ msgid "Invalid use of action \"%s\". Action will be ignored."
432 #~ msgstr "Sự dùng hành động \"%s\" sai rồi. Không làm hành động đó."