add the .gitignore file and update the po files
[dana/openbox.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese messages for Openbox.
2 # Copyright (C) 2007 Dana Jansens
3 # This file is distributed under the same license as the Openbox package.
4 # Quan Tran <qeed.quan@gmail.com>, 2007.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: Openbox 3.4\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
10 "POT-Creation-Date: 2007-07-12 03:20-0400\n"
11 "PO-Revision-Date: 2007-06-07 06:50-0500\n"
12 "Last-Translator: Quan Tran <qeed.quan@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: None\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: openbox/actions/execute.c:86
19 #, c-format
20 msgid "Failed to convert the path '%s' from utf8"
21 msgstr "Không thể chuyển chỗ '%s' từ utf8"
22
23 #: openbox/actions/execute.c:95 openbox/actions/execute.c:113
24 #, c-format
25 msgid "Failed to execute '%s': %s"
26 msgstr "Làm không được '%s': %s"
27
28 #: openbox/client_list_combined_menu.c:92 openbox/client_list_menu.c:93
29 msgid "Go there..."
30 msgstr "Đi đến chỗ đó"
31
32 #: openbox/client_list_combined_menu.c:98
33 #, fuzzy
34 msgid "Manage desktops"
35 msgstr "Tất cả chỗ làm việc"
36
37 #: openbox/client_list_combined_menu.c:99 openbox/client_list_menu.c:152
38 #, fuzzy
39 msgid "_Add new desktop"
40 msgstr "Gửi đến chỗ làm _việc"
41
42 #: openbox/client_list_combined_menu.c:100 openbox/client_list_menu.c:153
43 #, fuzzy
44 msgid "_Remove last desktop"
45 msgstr "Gửi đến chỗ làm _việc"
46
47 #: openbox/client_list_combined_menu.c:146
48 msgid "Windows"
49 msgstr "Cửa sổ"
50
51 #: openbox/client_list_menu.c:199
52 msgid "Desktops"
53 msgstr "Chỗ làm việc"
54
55 #: openbox/client_menu.c:256
56 msgid "All desktops"
57 msgstr "Tất cả chỗ làm việc"
58
59 #: openbox/client_menu.c:360
60 msgid "_Layer"
61 msgstr "Lớ_p"
62
63 #: openbox/client_menu.c:365
64 msgid "Always on _top"
65 msgstr "Luôn luôn ở _trên"
66
67 #: openbox/client_menu.c:366
68 msgid "_Normal"
69 msgstr "_Bình thường"
70
71 #: openbox/client_menu.c:367
72 msgid "Always on _bottom"
73 msgstr "Luôn luôn ở _dưới"
74
75 #: openbox/client_menu.c:370
76 msgid "_Send to desktop"
77 msgstr "Gửi đến chỗ làm _việc"
78
79 #: openbox/client_menu.c:374
80 msgid "Client menu"
81 msgstr "Khách thực đơn"
82
83 #: openbox/client_menu.c:380
84 msgid "R_estore"
85 msgstr "_Hoàn lại"
86
87 #: openbox/client_menu.c:388
88 msgid "_Move"
89 msgstr "Chu_yển đi"
90
91 #: openbox/client_menu.c:390
92 msgid "Resi_ze"
93 msgstr "Làm _nhỏ hơn/lớn hơn"
94
95 #: openbox/client_menu.c:392
96 msgid "Ico_nify"
97 msgstr "Biến _xuống"
98
99 #: openbox/client_menu.c:400
100 msgid "Ma_ximize"
101 msgstr "Biến _lớn nhất"
102
103 #: openbox/client_menu.c:408
104 msgid "_Roll up/down"
105 msgstr "_Cuốn lên/xuống"
106
107 #: openbox/client_menu.c:410
108 msgid "Un/_Decorate"
109 msgstr "_Trang/Không Trang trí"
110
111 #: openbox/client_menu.c:420
112 msgid "_Close"
113 msgstr "Đón_g"
114
115 #: openbox/config.c:737
116 #, c-format
117 msgid "Invalid button '%s' specified in config file"
118 msgstr "Sai nút '%s' ở trong hình thể"
119
120 #: openbox/keyboard.c:156
121 msgid "Conflict with key binding in config file"
122 msgstr "Xung đột với chữ trói ở trong hình thể"
123
124 #: openbox/menu.c:103 openbox/menu.c:111
125 #, c-format
126 msgid "Unable to find a valid menu file '%s'"
127 msgstr "Không có thể tìm vững chắc thực đơn '%s'"
128
129 #: openbox/menu.c:171
130 #, c-format
131 msgid "Failed to execute command for pipe-menu '%s': %s"
132 msgstr "Không có thể chạy lệnh cho ống-thực đơn '%s': %s"
133
134 #: openbox/menu.c:185
135 #, c-format
136 msgid "Invalid output from pipe-menu '%s'"
137 msgstr "Vô hiệu sản xuất của ống-thực đơn '%s'"
138
139 #: openbox/menu.c:198
140 #, c-format
141 msgid "Attempted to access menu '%s' but it does not exist"
142 msgstr "Thử mở thực đơn '%s' nhưng mà cái đó không có"
143
144 #: openbox/menu.c:368 openbox/menu.c:369
145 msgid "More..."
146 msgstr "Thêm nữa"
147
148 #: openbox/mouse.c:349
149 #, c-format
150 msgid "Invalid button '%s' in mouse binding"
151 msgstr "Vô hiệu nút '%s' ở trong máy chuột đặt"
152
153 #: openbox/mouse.c:355
154 #, c-format
155 msgid "Invalid context '%s' in mouse binding"
156 msgstr "Vô hiệu văn cảnh '%s' ở trong chuột đặt"
157
158 #: openbox/openbox.c:130
159 #, c-format
160 msgid "Unable to change to home directory '%s': %s"
161 msgstr "Không thể đổi đến chỗ nhà '%s': %s"
162
163 #: openbox/openbox.c:150
164 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
165 msgstr "Không mở hình từ DISPLAY được."
166
167 #: openbox/openbox.c:181
168 msgid "Failed to initialize the obrender library."
169 msgstr "Không mở được thư viện obrender."
170
171 #: openbox/openbox.c:187
172 msgid "X server does not support locale."
173 msgstr "Chương trình X không có locale cho tiếng nay."
174
175 #: openbox/openbox.c:189
176 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
177 msgstr "Không thể dùng locale cho chương trình X."
178
179 #: openbox/openbox.c:252
180 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
181 msgstr "Không thể tìm ra hình thể, sẽ dùng bắt đầu hình thể"
182
183 #: openbox/openbox.c:278
184 msgid "Unable to load a theme."
185 msgstr "Không thể đọc theme."
186
187 #: openbox/openbox.c:405
188 #, c-format
189 msgid "Restart failed to execute new executable '%s': %s"
190 msgstr "Bắt đầu lại hỏng mở được executable mới '%s': %s"
191
192 #: openbox/openbox.c:475 openbox/openbox.c:477
193 msgid "Copyright (c)"
194 msgstr "Bản quyền (c)"
195
196 #: openbox/openbox.c:486
197 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
198 msgstr "Cách dùng: openbox [chọn lựa]\n"
199
200 #: openbox/openbox.c:487
201 msgid ""
202 "\n"
203 "Options:\n"
204 msgstr ""
205 "\n"
206 "Chọn lựa:\n"
207
208 #: openbox/openbox.c:488
209 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
210 msgstr "  --help              Trưng bày giúp đỡ này và đi ra\n"
211
212 #: openbox/openbox.c:489
213 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
214 msgstr "  --version           Trưng bày số của chương trình và đi ra\n"
215
216 #: openbox/openbox.c:490
217 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
218 msgstr ""
219 "  --replace           Thay thế chương trình quản lý cửa sổ cho đến openbox\n"
220
221 #: openbox/openbox.c:491
222 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
223 msgstr "  --sm-disable        Tắt liên lạc đến session quản lý\n"
224
225 #: openbox/openbox.c:492
226 msgid ""
227 "\n"
228 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
229 msgstr ""
230 "\n"
231 "Đưa thông báo cho chương trình Openbox:\n"
232
233 #: openbox/openbox.c:493
234 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
235 msgstr "  --reconfigure       Bắt đầu lại Openbox's hình thể\n"
236
237 #: openbox/openbox.c:494
238 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
239 msgstr "  --restart           Bắt đầu lại Openbox\n"
240
241 #: openbox/openbox.c:495
242 msgid ""
243 "\n"
244 "Debugging options:\n"
245 msgstr ""
246 "\n"
247 "Debugging chọn lựa:\n"
248
249 #: openbox/openbox.c:496
250 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
251 msgstr "  --sync              Chạy trong cách thức synchronous\n"
252
253 #: openbox/openbox.c:497
254 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
255 msgstr "  --debug             Trưng bày debugging đoàn chữ\n"
256
257 #: openbox/openbox.c:498
258 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
259 msgstr ""
260 "  --debug-focus       Trưng bày debugging đoàn chữ cho điều khiển tập trung\n"
261
262 #: openbox/openbox.c:499
263 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
264 msgstr "  --debug-xinerama    Tách trưng bày vào giả xinerama màn\n"
265
266 #: openbox/openbox.c:500
267 #, c-format
268 msgid ""
269 "\n"
270 "Please report bugs at %s\n"
271 msgstr ""
272 "\n"
273 "Làm ơn báo cáo bugs ở chỗ %s\n"
274
275 #: openbox/openbox.c:597
276 #, c-format
277 msgid "Invalid command line argument '%s'\n"
278 msgstr "Mệnh lệnh viết sai '%s'\n"
279
280 #: openbox/screen.c:94 openbox/screen.c:195
281 #, c-format
282 msgid "A window manager is already running on screen %d"
283 msgstr "Chương trình quản lý cửa sổ khác đang chạy trên màn hình %d"
284
285 #: openbox/screen.c:131
286 #, c-format
287 msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
288 msgstr "Không thể lấy được chương trình quản lý cửa sổ ở trên màn hình %d"
289
290 #: openbox/screen.c:152
291 #, c-format
292 msgid "The WM on screen %d is not exiting"
293 msgstr "Chương trình quản lý cửa sổ trên màn hình %d không đi ra"
294
295 #: openbox/screen.c:1073
296 #, c-format
297 msgid "desktop %i"
298 msgstr "chỗ làm việc %i"
299
300 #: openbox/session.c:103
301 #, c-format
302 msgid "Unable to make directory '%s': %s"
303 msgstr "Không thể chế directory '%s': %s"
304
305 #: openbox/session.c:451
306 #, c-format
307 msgid "Unable to save the session to '%s': %s"
308 msgstr "Không thể tiết kiệm thời kỳ cho '%s': %s"
309
310 #: openbox/session.c:583
311 #, c-format
312 msgid "Error while saving the session to '%s': %s"
313 msgstr "Bĩ trục chật lúc tiết kiệm thời kỳ cho '%s': %s"
314
315 #: openbox/startupnotify.c:237
316 #, c-format
317 msgid "Running %s\n"
318 msgstr "Đan Chạy %s\n"
319
320 #: openbox/translate.c:58
321 #, c-format
322 msgid "Invalid modifier key '%s' in key/mouse binding"
323 msgstr "Vô hiệu Modifier key '%s' ở chỗ máy keyboard/chuột đặt"
324
325 #: openbox/translate.c:135
326 #, c-format
327 msgid "Invalid key code '%s' in key binding"
328 msgstr "Vô hiệu key mã '%s' ở chỗ key đặt"
329
330 #: openbox/translate.c:142
331 #, c-format
332 msgid "Invalid key name '%s' in key binding"
333 msgstr "Vô hiệu key tên '%s' ở chỗ key đặt"
334
335 #: openbox/translate.c:148
336 #, c-format
337 msgid "Requested key '%s' does not exist on the display"
338 msgstr "Yêu cầu key '%s' không có ở chỗ màn hình"
339
340 #: openbox/xerror.c:39
341 #, c-format
342 msgid "X Error: %s"
343 msgstr "X trục chật: %s"
344
345 #~ msgid "Invalid action '%s' requested. No such action exists."
346 #~ msgstr "Hành động '%s' làm không được. Hành động đó không có."
347
348 #~ msgid "Invalid use of action '%s'. Action will be ignored."
349 #~ msgstr "Sự dùng hành động '%s' sai rồi. Không làm hành động đó."