Update vietnamese translation.
[dana/openbox.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese messages for Openbox.
2 # Copyright (C) 2007 Dana Jansens
3 # This file is distributed under the same license as the Openbox package.
4 # Quan Tran <qeed.quan@gmail.com>, 2007.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: Openbox 3.4.7\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-03-11 02:01+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2008-03-11 02:07+0100\n"
12 "Last-Translator: Quan Tran <qeed.quan@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: None\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: openbox/actions.c:149
19 #, c-format
20 msgid "Invalid action \"%s\" requested. No such action exists."
21 msgstr "Hành động \"%s\" làm không được. Hành động đó không có."
22
23 #: openbox/actions/execute.c:128
24 msgid "No"
25 msgstr "Không"
26
27 #: openbox/actions/execute.c:129
28 msgid "Yes"
29 msgstr "Được"
30
31 #: openbox/actions/execute.c:133
32 msgid "Execute"
33 msgstr "Hành động"
34
35 #: openbox/actions/execute.c:142
36 #, c-format
37 msgid "Failed to convert the path \"%s\" from utf8"
38 msgstr "Không thể chuyển chỗ \"%s\" từ utf8"
39
40 #: openbox/actions/exit.c:52 openbox/actions/session.c:62
41 #: openbox/client.c:3458
42 msgid "Cancel"
43 msgstr "Bãi bỏ"
44
45 #: openbox/actions/exit.c:53
46 msgid "Exit"
47 msgstr "Đi ra"
48
49 #: openbox/actions/exit.c:56
50 msgid "Are you sure you want to exit Openbox?"
51 msgstr "Có chắc chắn đi ra Openbox?"
52
53 #: openbox/actions/exit.c:57
54 msgid "Exit Openbox"
55 msgstr "Đi ra Openbox"
56
57 #: openbox/actions/session.c:41
58 msgid ""
59 "The SessionLogout action is not available since Openbox was built without "
60 "session management support"
61 msgstr ""
62 "Không thể làm SessionLogout được bởi vì Openbox không bỏ \"session "
63 "management support\" khi compile nó"
64
65 #: openbox/actions/session.c:63 openbox/actions/session.c:68
66 msgid "Log Out"
67 msgstr "Đi ra"
68
69 #: openbox/actions/session.c:67
70 msgid "Are you sure you want to log out?"
71 msgstr "Có chắc chắn đi ra không?"
72
73 #: openbox/client.c:2005
74 msgid "Unnamed Window"
75 msgstr "Cửa sổ không tên"
76
77 #: openbox/client.c:2019 openbox/client.c:2051
78 msgid "Killing..."
79 msgstr "Đang giết..."
80
81 #: openbox/client.c:2021 openbox/client.c:2053
82 msgid "Not Responding"
83 msgstr "Không phản ứng"
84
85 #: openbox/client.c:3447
86 #, c-format
87 msgid ""
88 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to force it "
89 "to exit by sending the %s signal?"
90 msgstr ""
91 "Cái cửa sổ \"%s\" không phản ứng được. Có muốn bắt nó đi ra bằng gửi đi %s "
92 "tính hiệu?"
93
94 #: openbox/client.c:3449
95 msgid "End Process"
96 msgstr "Giết Process"
97
98 #: openbox/client.c:3453
99 #, c-format
100 msgid ""
101 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to disconnect "
102 "it from the X server?"
103 msgstr ""
104 "Cái cửa sổ \"%s\" không phản ứng được. Có muốn rời nó ra X server không"
105
106 #: openbox/client.c:3455
107 msgid "Disconnect"
108 msgstr "Rời ra"
109
110 #: openbox/client_list_combined_menu.c:87 openbox/client_list_menu.c:91
111 msgid "Go there..."
112 msgstr "Đi đến chỗ đó"
113
114 #: openbox/client_list_combined_menu.c:94
115 msgid "Manage desktops"
116 msgstr "Quản lý chỗ làm việc"
117
118 #: openbox/client_list_combined_menu.c:95 openbox/client_list_menu.c:155
119 msgid "_Add new desktop"
120 msgstr "_Cộng thêm chỗ làm việc"
121
122 #: openbox/client_list_combined_menu.c:96 openbox/client_list_menu.c:156
123 msgid "_Remove last desktop"
124 msgstr "_Bỏ lát chỗ làm việc"
125
126 #: openbox/client_list_combined_menu.c:149
127 msgid "Windows"
128 msgstr "Cửa sổ"
129
130 #: openbox/client_list_menu.c:203
131 msgid "Desktops"
132 msgstr "Chỗ làm việc"
133
134 #: openbox/client_menu.c:258
135 msgid "All desktops"
136 msgstr "Tất cả chỗ làm việc"
137
138 #: openbox/client_menu.c:370
139 msgid "_Layer"
140 msgstr "Lớ_p"
141
142 #: openbox/client_menu.c:375
143 msgid "Always on _top"
144 msgstr "Luôn luôn ở _trên"
145
146 #: openbox/client_menu.c:376
147 msgid "_Normal"
148 msgstr "_Bình thường"
149
150 #: openbox/client_menu.c:377
151 msgid "Always on _bottom"
152 msgstr "Luôn luôn ở _dưới"
153
154 #: openbox/client_menu.c:379
155 msgid "_Send to desktop"
156 msgstr "Gửi đến chỗ làm _việc"
157
158 #: openbox/client_menu.c:383
159 msgid "Client menu"
160 msgstr "Khách thực đơn"
161
162 #: openbox/client_menu.c:393
163 msgid "R_estore"
164 msgstr "_Hoàn lại"
165
166 #: openbox/client_menu.c:397
167 msgid "_Move"
168 msgstr "Chu_yển đi"
169
170 #: openbox/client_menu.c:399
171 msgid "Resi_ze"
172 msgstr "Làm _nhỏ hơn/lớn hơn"
173
174 #: openbox/client_menu.c:401
175 msgid "Ico_nify"
176 msgstr "Biến _xuống"
177
178 #: openbox/client_menu.c:405
179 msgid "Ma_ximize"
180 msgstr "Biến _lớn nhất"
181
182 #: openbox/client_menu.c:409
183 msgid "_Roll up/down"
184 msgstr "_Cuốn lên/xuống"
185
186 #: openbox/client_menu.c:411
187 msgid "Un/_Decorate"
188 msgstr "_Trang/Không Trang trí"
189
190 #: openbox/client_menu.c:415
191 msgid "_Close"
192 msgstr "Đón_g"
193
194 #: openbox/config.c:781
195 #, c-format
196 msgid "Invalid button \"%s\" specified in config file"
197 msgstr "Sai nút \"%s\" ở trong hình thể"
198
199 #: openbox/keyboard.c:157
200 msgid "Conflict with key binding in config file"
201 msgstr "Xung đột với chữ trói ở trong hình thể"
202
203 #: openbox/menu.c:102 openbox/menu.c:110
204 #, c-format
205 msgid "Unable to find a valid menu file \"%s\""
206 msgstr "Không có thể tìm vững chắc thực đơn \"%s\""
207
208 #: openbox/menu.c:170
209 #, c-format
210 msgid "Failed to execute command for pipe-menu \"%s\": %s"
211 msgstr "Không có thể chạy lệnh cho ống-thực đơn \"%s\": %s"
212
213 #: openbox/menu.c:184
214 #, c-format
215 msgid "Invalid output from pipe-menu \"%s\""
216 msgstr "Vô hiệu sản xuất của ống-thực đơn \"%s\""
217
218 #: openbox/menu.c:197
219 #, c-format
220 msgid "Attempted to access menu \"%s\" but it does not exist"
221 msgstr "Thử mở thực đơn \"%s\" nhưng mà cái đó không có"
222
223 #: openbox/menu.c:367 openbox/menu.c:368
224 msgid "More..."
225 msgstr "Thêm nữa"
226
227 #: openbox/mouse.c:373
228 #, c-format
229 msgid "Invalid button \"%s\" in mouse binding"
230 msgstr "Vô hiệu nút \"%s\" ở trong máy chuột đặt"
231
232 #: openbox/mouse.c:379
233 #, c-format
234 msgid "Invalid context \"%s\" in mouse binding"
235 msgstr "Vô hiệu văn cảnh \"%s\" ở trong chuột đặt"
236
237 #: openbox/openbox.c:133
238 #, c-format
239 msgid "Unable to change to home directory \"%s\": %s"
240 msgstr "Không thể đổi đến chỗ nhà \"%s\": %s"
241
242 #: openbox/openbox.c:152
243 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
244 msgstr "Không mở hình từ DISPLAY được."
245
246 #: openbox/openbox.c:183
247 msgid "Failed to initialize the obrender library."
248 msgstr "Không mở được thư viện obrender."
249
250 #: openbox/openbox.c:194
251 msgid "X server does not support locale."
252 msgstr "Chương trình X không có locale cho tiếng nay."
253
254 #: openbox/openbox.c:196
255 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
256 msgstr "Không thể dùng locale cho chương trình X."
257
258 #: openbox/openbox.c:263
259 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
260 msgstr "Không thể tìm ra hình thể, sẽ dùng bắt đầu hình thể"
261
262 #: openbox/openbox.c:297
263 msgid "Unable to load a theme."
264 msgstr "Không thể đọc theme."
265
266 #: openbox/openbox.c:377
267 #, c-format
268 msgid ""
269 "One or more XML syntax errors were found while parsing the Openbox "
270 "configuration files.  See stdout for more information.  The last error seen "
271 "was in file \"%s\" line %d, with message: %s"
272 msgstr ""
273 "Một hay là trên một XML danh từ không đúng tìm thấy ở trong Openbox tài "
274 "liệu. Coi stdout cho biết thêm. Cai sai lầm cuối cùng ở trong Openbox tài "
275 "liệu \"%s\" ở hàng %d với lời: %s"
276
277 #: openbox/openbox.c:379
278 msgid "Openbox Syntax Error"
279 msgstr "Openbox danh từ không đúng"
280
281 #: openbox/openbox.c:379
282 msgid "Close"
283 msgstr "Đóng"
284
285 #: openbox/openbox.c:448
286 #, c-format
287 msgid "Restart failed to execute new executable \"%s\": %s"
288 msgstr "Bắt đầu lại hỏng mở được executable mới \"%s\": %s"
289
290 #: openbox/openbox.c:518 openbox/openbox.c:520
291 msgid "Copyright (c)"
292 msgstr "Bản quyền (c)"
293
294 #: openbox/openbox.c:529
295 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
296 msgstr "Cách dùng: openbox [chọn lựa]\n"
297
298 #: openbox/openbox.c:530
299 msgid ""
300 "\n"
301 "Options:\n"
302 msgstr ""
303 "\n"
304 "Chọn lựa:\n"
305
306 #: openbox/openbox.c:531
307 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
308 msgstr "  --help              Trưng bày giúp đỡ này và đi ra\n"
309
310 #: openbox/openbox.c:532
311 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
312 msgstr "  --version           Trưng bày số của chương trình và đi ra\n"
313
314 #: openbox/openbox.c:533
315 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
316 msgstr ""
317 "  --replace           Thay thế chương trình quản lý cửa sổ cho đến openbox\n"
318
319 #. TRANSLATORS: if you translate "FILE" here, make sure to keep the "Specify..."
320 #. aligned still, if you have to, make a new line with \n and 22 spaces. It's
321 #. fine to leave it as FILE though.
322 #: openbox/openbox.c:537
323 msgid "  --config-file FILE  Specify the path to the config file to use\n"
324 msgstr "  --config-file FILE  Chỉ chỗ đường cho tài liệu để dùng\n"
325
326 #: openbox/openbox.c:538
327 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
328 msgstr "  --sm-disable        Tắt liên lạc đến session quản lý\n"
329
330 #: openbox/openbox.c:539
331 msgid ""
332 "\n"
333 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
334 msgstr ""
335 "\n"
336 "Đưa thông báo cho chương trình Openbox:\n"
337
338 #: openbox/openbox.c:540
339 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
340 msgstr "  --reconfigure       Bắt đầu lại Openbox's tài liệu\n"
341
342 #: openbox/openbox.c:541
343 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
344 msgstr "  --restart           Bắt đầu lại Openbox\n"
345
346 #: openbox/openbox.c:542
347 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
348 msgstr "  --exit              Đi ra Openbox\n"
349
350 #: openbox/openbox.c:543
351 msgid ""
352 "\n"
353 "Debugging options:\n"
354 msgstr ""
355 "\n"
356 "Debugging chọn lựa:\n"
357
358 #: openbox/openbox.c:544
359 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
360 msgstr "  --sync              Chạy trong cách thức synchronous\n"
361
362 #: openbox/openbox.c:545
363 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
364 msgstr "  --debug             Trưng bày debugging đoàn chữ\n"
365
366 #: openbox/openbox.c:546
367 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
368 msgstr ""
369 "  --debug-focus       Trưng bày debugging đoàn chữ cho điều khiển tập trung\n"
370
371 #: openbox/openbox.c:547
372 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
373 msgstr "  --debug-xinerama    Tách trưng bày vào giả xinerama màn\n"
374
375 #: openbox/openbox.c:548
376 #, c-format
377 msgid ""
378 "\n"
379 "Please report bugs at %s\n"
380 msgstr ""
381 "\n"
382 "Làm ơn báo cáo bugs ở chỗ %s\n"
383
384 #: openbox/openbox.c:617
385 msgid "--config-file requires an argument\n"
386 msgstr "--config-file cần chọn lựa một tài liệu\n"
387
388 #: openbox/openbox.c:660
389 #, c-format
390 msgid "Invalid command line argument \"%s\"\n"
391 msgstr "Mệnh lệnh viết sai \"%s\"\n"
392
393 #: openbox/screen.c:102 openbox/screen.c:190
394 #, c-format
395 msgid "A window manager is already running on screen %d"
396 msgstr "Chương trình quản lý cửa sổ khác đang chạy trên màn hình %d"
397
398 #: openbox/screen.c:124
399 #, c-format
400 msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
401 msgstr "Không thể lấy được chương trình quản lý cửa sổ ở trên màn hình %d"
402
403 #: openbox/screen.c:145
404 #, c-format
405 msgid "The WM on screen %d is not exiting"
406 msgstr "Chương trình quản lý cửa sổ trên màn hình %d không đi ra"
407
408 #. TRANSLATORS: If you need to specify a different order of the
409 #. arguments, you can use %1$d for the first one and %2$d for the
410 #. second one. For example,
411 #. "The current session has %2$d desktops, but Openbox is configured for %1$d ..."
412 #: openbox/screen.c:412
413 #, c-format
414 msgid ""
415 "Openbox is configured for %d desktops, but the current session has %d.  "
416 "Overriding the Openbox configuration."
417 msgstr ""
418 "Openbox đặt cho %d chỗ làm việc, nhưng mà session hiện đại có %d. Lật đổ "
419 "openbox tài liệu cho cái mới."
420
421 #: openbox/screen.c:1180
422 #, c-format
423 msgid "desktop %i"
424 msgstr "chỗ làm việc %i"
425
426 #: openbox/session.c:104
427 #, c-format
428 msgid "Unable to make directory \"%s\": %s"
429 msgstr "Không thể chế directory \"%s\": %s"
430
431 #: openbox/session.c:466
432 #, c-format
433 msgid "Unable to save the session to \"%s\": %s"
434 msgstr "Không thể tiết kiệm thời kỳ cho \"%s\": %s"
435
436 #: openbox/session.c:598
437 #, c-format
438 msgid "Error while saving the session to \"%s\": %s"
439 msgstr "Bĩ trục chật lúc tiết kiệm thời kỳ cho \"%s\": %s"
440
441 #: openbox/session.c:835
442 msgid "Not connected to a session manager"
443 msgstr "Không hàng với session quản lý"
444
445 #: openbox/startupnotify.c:243
446 #, c-format
447 msgid "Running %s\n"
448 msgstr "Đan Chạy %s\n"
449
450 #: openbox/translate.c:59
451 #, c-format
452 msgid "Invalid modifier key \"%s\" in key/mouse binding"
453 msgstr "Vô hiệu Modifier key \"%s\" ở chỗ máy keyboard/chuột đặt"
454
455 #: openbox/translate.c:138
456 #, c-format
457 msgid "Invalid key code \"%s\" in key binding"
458 msgstr "Vô hiệu key mã \"%s\" ở chỗ key đặt"
459
460 #: openbox/translate.c:145
461 #, c-format
462 msgid "Invalid key name \"%s\" in key binding"
463 msgstr "Vô hiệu key tên \"%s\" ở chỗ key đặt"
464
465 #: openbox/translate.c:151
466 #, c-format
467 msgid "Requested key \"%s\" does not exist on the display"
468 msgstr "Yêu cầu key \"%s\" không có ở chỗ màn hình"
469
470 #: openbox/xerror.c:40
471 #, c-format
472 msgid "X Error: %s"
473 msgstr "X trục chật: %s"
474
475 #: openbox/prompt.c:200
476 msgid "OK"
477 msgstr "Đồng ý"
478
479 #~ msgid "Failed to execute \"%s\": %s"
480 #~ msgstr "Làm không được \"%s\": %s"
481
482 #~ msgid "Invalid use of action \"%s\". Action will be ignored."
483 #~ msgstr "Sự dùng hành động \"%s\" sai rồi. Không làm hành động đó."