some new translated strings
[dana/openbox.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese messages for Openbox.
2 # Copyright (C) 2007 Dana Jansens
3 # This file is distributed under the same license as the Openbox package.
4 # Quan Tran <qeed.quan@gmail.com>, 2007.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: Openbox 3.4.5\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-02-27 21:03-0500\n"
11 "PO-Revision-Date: 2008-01-17 23:08+0100\n"
12 "Last-Translator: Quan Tran <qeed.quan@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: None\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: openbox/actions.c:150
19 #, c-format
20 msgid "Invalid action \"%s\" requested. No such action exists."
21 msgstr "Hành động \"%s\" làm không được. Hành động đó không có."
22
23 #: openbox/actions/execute.c:130 openbox/actions/exit.c:46
24 msgid "No"
25 msgstr ""
26
27 #: openbox/actions/execute.c:131 openbox/actions/exit.c:47
28 msgid "Yes"
29 msgstr ""
30
31 #: openbox/actions/execute.c:143
32 #, c-format
33 msgid "Failed to convert the path \"%s\" from utf8"
34 msgstr "Không thể chuyển chỗ \"%s\" từ utf8"
35
36 #: openbox/actions/execute.c:152 openbox/actions/execute.c:171
37 #, c-format
38 msgid "Failed to execute \"%s\": %s"
39 msgstr "Làm không được \"%s\": %s"
40
41 #: openbox/actions/exit.c:50
42 msgid "Are you sure you want to exit Openbox?"
43 msgstr ""
44
45 #: openbox/client.c:1996
46 msgid "Unnamed Window"
47 msgstr ""
48
49 #: openbox/client.c:2010 openbox/client.c:2042
50 msgid "Killing..."
51 msgstr "Đang giết..."
52
53 #: openbox/client.c:2012 openbox/client.c:2044
54 msgid "Not Responding"
55 msgstr "Không phản ứng"
56
57 #: openbox/client.c:3424
58 #, c-format
59 msgid ""
60 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to force it "
61 "to exit by sending the %s signal?"
62 msgstr ""
63
64 #: openbox/client.c:3426
65 msgid "End Process"
66 msgstr ""
67
68 #: openbox/client.c:3430
69 #, c-format
70 msgid ""
71 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to disconnect "
72 "it from the X server?"
73 msgstr ""
74
75 #: openbox/client.c:3432
76 msgid "Disconnect"
77 msgstr ""
78
79 #: openbox/client.c:3435
80 msgid "Cancel"
81 msgstr ""
82
83 #: openbox/client_list_combined_menu.c:87 openbox/client_list_menu.c:91
84 msgid "Go there..."
85 msgstr "Đi đến chỗ đó"
86
87 #: openbox/client_list_combined_menu.c:94
88 msgid "Manage desktops"
89 msgstr "Quản lý chỗ làm việc"
90
91 #: openbox/client_list_combined_menu.c:95 openbox/client_list_menu.c:155
92 msgid "_Add new desktop"
93 msgstr "_Cộng thêm chỗ làm việc"
94
95 #: openbox/client_list_combined_menu.c:96 openbox/client_list_menu.c:156
96 msgid "_Remove last desktop"
97 msgstr "_Bỏ lát chỗ làm việc"
98
99 #: openbox/client_list_combined_menu.c:149
100 msgid "Windows"
101 msgstr "Cửa sổ"
102
103 #: openbox/client_list_menu.c:203
104 msgid "Desktops"
105 msgstr "Chỗ làm việc"
106
107 #: openbox/client_menu.c:257
108 msgid "All desktops"
109 msgstr "Tất cả chỗ làm việc"
110
111 #: openbox/client_menu.c:361
112 msgid "_Layer"
113 msgstr "Lớ_p"
114
115 #: openbox/client_menu.c:366
116 msgid "Always on _top"
117 msgstr "Luôn luôn ở _trên"
118
119 #: openbox/client_menu.c:367
120 msgid "_Normal"
121 msgstr "_Bình thường"
122
123 #: openbox/client_menu.c:368
124 msgid "Always on _bottom"
125 msgstr "Luôn luôn ở _dưới"
126
127 #: openbox/client_menu.c:371
128 msgid "_Send to desktop"
129 msgstr "Gửi đến chỗ làm _việc"
130
131 #: openbox/client_menu.c:375
132 msgid "Client menu"
133 msgstr "Khách thực đơn"
134
135 #: openbox/client_menu.c:385
136 msgid "R_estore"
137 msgstr "_Hoàn lại"
138
139 #: openbox/client_menu.c:393
140 msgid "_Move"
141 msgstr "Chu_yển đi"
142
143 #: openbox/client_menu.c:395
144 msgid "Resi_ze"
145 msgstr "Làm _nhỏ hơn/lớn hơn"
146
147 #: openbox/client_menu.c:397
148 msgid "Ico_nify"
149 msgstr "Biến _xuống"
150
151 #: openbox/client_menu.c:405
152 msgid "Ma_ximize"
153 msgstr "Biến _lớn nhất"
154
155 #: openbox/client_menu.c:413
156 msgid "_Roll up/down"
157 msgstr "_Cuốn lên/xuống"
158
159 #: openbox/client_menu.c:415
160 msgid "Un/_Decorate"
161 msgstr "_Trang/Không Trang trí"
162
163 #: openbox/client_menu.c:419
164 msgid "_Close"
165 msgstr "Đón_g"
166
167 #: openbox/config.c:781
168 #, c-format
169 msgid "Invalid button \"%s\" specified in config file"
170 msgstr "Sai nút \"%s\" ở trong hình thể"
171
172 #: openbox/keyboard.c:157
173 msgid "Conflict with key binding in config file"
174 msgstr "Xung đột với chữ trói ở trong hình thể"
175
176 #: openbox/menu.c:103 openbox/menu.c:111
177 #, c-format
178 msgid "Unable to find a valid menu file \"%s\""
179 msgstr "Không có thể tìm vững chắc thực đơn \"%s\""
180
181 #: openbox/menu.c:171
182 #, c-format
183 msgid "Failed to execute command for pipe-menu \"%s\": %s"
184 msgstr "Không có thể chạy lệnh cho ống-thực đơn \"%s\": %s"
185
186 #: openbox/menu.c:185
187 #, c-format
188 msgid "Invalid output from pipe-menu \"%s\""
189 msgstr "Vô hiệu sản xuất của ống-thực đơn \"%s\""
190
191 #: openbox/menu.c:198
192 #, c-format
193 msgid "Attempted to access menu \"%s\" but it does not exist"
194 msgstr "Thử mở thực đơn \"%s\" nhưng mà cái đó không có"
195
196 #: openbox/menu.c:368 openbox/menu.c:369
197 msgid "More..."
198 msgstr "Thêm nữa"
199
200 #: openbox/mouse.c:373
201 #, c-format
202 msgid "Invalid button \"%s\" in mouse binding"
203 msgstr "Vô hiệu nút \"%s\" ở trong máy chuột đặt"
204
205 #: openbox/mouse.c:379
206 #, c-format
207 msgid "Invalid context \"%s\" in mouse binding"
208 msgstr "Vô hiệu văn cảnh \"%s\" ở trong chuột đặt"
209
210 #: openbox/openbox.c:134
211 #, c-format
212 msgid "Unable to change to home directory \"%s\": %s"
213 msgstr "Không thể đổi đến chỗ nhà \"%s\": %s"
214
215 #: openbox/openbox.c:154
216 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
217 msgstr "Không mở hình từ DISPLAY được."
218
219 #: openbox/openbox.c:185
220 msgid "Failed to initialize the obrender library."
221 msgstr "Không mở được thư viện obrender."
222
223 #: openbox/openbox.c:196
224 msgid "X server does not support locale."
225 msgstr "Chương trình X không có locale cho tiếng nay."
226
227 #: openbox/openbox.c:198
228 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
229 msgstr "Không thể dùng locale cho chương trình X."
230
231 #: openbox/openbox.c:264
232 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
233 msgstr "Không thể tìm ra hình thể, sẽ dùng bắt đầu hình thể"
234
235 #: openbox/openbox.c:298
236 msgid "Unable to load a theme."
237 msgstr "Không thể đọc theme."
238
239 #: openbox/openbox.c:428
240 #, c-format
241 msgid "Restart failed to execute new executable \"%s\": %s"
242 msgstr "Bắt đầu lại hỏng mở được executable mới \"%s\": %s"
243
244 #: openbox/openbox.c:498 openbox/openbox.c:500
245 msgid "Copyright (c)"
246 msgstr "Bản quyền (c)"
247
248 #: openbox/openbox.c:509
249 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
250 msgstr "Cách dùng: openbox [chọn lựa]\n"
251
252 #: openbox/openbox.c:510
253 msgid ""
254 "\n"
255 "Options:\n"
256 msgstr ""
257 "\n"
258 "Chọn lựa:\n"
259
260 #: openbox/openbox.c:511
261 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
262 msgstr "  --help              Trưng bày giúp đỡ này và đi ra\n"
263
264 #: openbox/openbox.c:512
265 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
266 msgstr "  --version           Trưng bày số của chương trình và đi ra\n"
267
268 #: openbox/openbox.c:513
269 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
270 msgstr ""
271 "  --replace           Thay thế chương trình quản lý cửa sổ cho đến openbox\n"
272
273 #: openbox/openbox.c:514
274 msgid "  --config-file FILE  Specify the path to the config file to use\n"
275 msgstr ""
276
277 #: openbox/openbox.c:515
278 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
279 msgstr "  --sm-disable        Tắt liên lạc đến session quản lý\n"
280
281 #: openbox/openbox.c:516
282 msgid ""
283 "\n"
284 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
285 msgstr ""
286 "\n"
287 "Đưa thông báo cho chương trình Openbox:\n"
288
289 #: openbox/openbox.c:517
290 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
291 msgstr "  --reconfigure       Bắt đầu lại Openbox's hình thể\n"
292
293 #: openbox/openbox.c:518
294 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
295 msgstr "  --restart           Bắt đầu lại Openbox\n"
296
297 #: openbox/openbox.c:519
298 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
299 msgstr "  --exit              Đi ra Openbox\n"
300
301 #: openbox/openbox.c:520
302 msgid ""
303 "\n"
304 "Debugging options:\n"
305 msgstr ""
306 "\n"
307 "Debugging chọn lựa:\n"
308
309 #: openbox/openbox.c:521
310 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
311 msgstr "  --sync              Chạy trong cách thức synchronous\n"
312
313 #: openbox/openbox.c:522
314 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
315 msgstr "  --debug             Trưng bày debugging đoàn chữ\n"
316
317 #: openbox/openbox.c:523
318 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
319 msgstr ""
320 "  --debug-focus       Trưng bày debugging đoàn chữ cho điều khiển tập trung\n"
321
322 #: openbox/openbox.c:524
323 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
324 msgstr "  --debug-xinerama    Tách trưng bày vào giả xinerama màn\n"
325
326 #: openbox/openbox.c:525
327 #, c-format
328 msgid ""
329 "\n"
330 "Please report bugs at %s\n"
331 msgstr ""
332 "\n"
333 "Làm ơn báo cáo bugs ở chỗ %s\n"
334
335 #: openbox/openbox.c:594
336 msgid "--config-file requires an argument\n"
337 msgstr ""
338
339 #: openbox/openbox.c:637
340 #, c-format
341 msgid "Invalid command line argument \"%s\"\n"
342 msgstr "Mệnh lệnh viết sai \"%s\"\n"
343
344 #: openbox/screen.c:102 openbox/screen.c:190
345 #, c-format
346 msgid "A window manager is already running on screen %d"
347 msgstr "Chương trình quản lý cửa sổ khác đang chạy trên màn hình %d"
348
349 #: openbox/screen.c:124
350 #, c-format
351 msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
352 msgstr "Không thể lấy được chương trình quản lý cửa sổ ở trên màn hình %d"
353
354 #: openbox/screen.c:145
355 #, c-format
356 msgid "The WM on screen %d is not exiting"
357 msgstr "Chương trình quản lý cửa sổ trên màn hình %d không đi ra"
358
359 #. TRANSLATORS: If you need to specify a different order of the
360 #. arguments, you can use %1$d for the first one and %2$d for the
361 #. second one. For example,
362 #. "The current session has %2$d desktops, but Openbox is configured for %1$d ..."
363 #: openbox/screen.c:412
364 #, c-format
365 msgid ""
366 "Openbox is configured for %d desktops, but the current session has %d.  "
367 "Overriding the Openbox configuration."
368 msgstr ""
369
370 #: openbox/screen.c:1178
371 #, c-format
372 msgid "desktop %i"
373 msgstr "chỗ làm việc %i"
374
375 #: openbox/session.c:103
376 #, c-format
377 msgid "Unable to make directory \"%s\": %s"
378 msgstr "Không thể chế directory \"%s\": %s"
379
380 #: openbox/session.c:451
381 #, c-format
382 msgid "Unable to save the session to \"%s\": %s"
383 msgstr "Không thể tiết kiệm thời kỳ cho \"%s\": %s"
384
385 #: openbox/session.c:583
386 #, c-format
387 msgid "Error while saving the session to \"%s\": %s"
388 msgstr "Bĩ trục chật lúc tiết kiệm thời kỳ cho \"%s\": %s"
389
390 #: openbox/startupnotify.c:243
391 #, c-format
392 msgid "Running %s\n"
393 msgstr "Đan Chạy %s\n"
394
395 #: openbox/translate.c:59
396 #, c-format
397 msgid "Invalid modifier key \"%s\" in key/mouse binding"
398 msgstr "Vô hiệu Modifier key \"%s\" ở chỗ máy keyboard/chuột đặt"
399
400 #: openbox/translate.c:138
401 #, c-format
402 msgid "Invalid key code \"%s\" in key binding"
403 msgstr "Vô hiệu key mã \"%s\" ở chỗ key đặt"
404
405 #: openbox/translate.c:145
406 #, c-format
407 msgid "Invalid key name \"%s\" in key binding"
408 msgstr "Vô hiệu key tên \"%s\" ở chỗ key đặt"
409
410 #: openbox/translate.c:151
411 #, c-format
412 msgid "Requested key \"%s\" does not exist on the display"
413 msgstr "Yêu cầu key \"%s\" không có ở chỗ màn hình"
414
415 #: openbox/xerror.c:40
416 #, c-format
417 msgid "X Error: %s"
418 msgstr "X trục chật: %s"
419
420 #: openbox/prompt.c:182
421 msgid "OK"
422 msgstr ""
423
424 #~ msgid "Invalid use of action \"%s\". Action will be ignored."
425 #~ msgstr "Sự dùng hành động \"%s\" sai rồi. Không làm hành động đó."