Update po files with new strings, update swedish translation.
[dana/openbox.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese messages for Openbox.
2 # Copyright (C) 2007 Dana Jansens
3 # This file is distributed under the same license as the Openbox package.
4 # Quan Tran <qeed.quan@gmail.com>, 2007.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: Openbox 3.4.5\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
10 "POT-Creation-Date: 2008-02-27 04:52+0100\n"
11 "PO-Revision-Date: 2008-01-17 23:08+0100\n"
12 "Last-Translator: Quan Tran <qeed.quan@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: None\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: openbox/actions.c:150
19 #, c-format
20 msgid "Invalid action \"%s\" requested. No such action exists."
21 msgstr "Hành động \"%s\" làm không được. Hành động đó không có."
22
23 #: openbox/actions/execute.c:92
24 #, c-format
25 msgid "Failed to convert the path \"%s\" from utf8"
26 msgstr "Không thể chuyển chỗ \"%s\" từ utf8"
27
28 #: openbox/actions/execute.c:101 openbox/actions/execute.c:120
29 #, c-format
30 msgid "Failed to execute \"%s\": %s"
31 msgstr "Làm không được \"%s\": %s"
32
33 #: openbox/client.c:1996
34 msgid "Unnamed Window"
35 msgstr ""
36
37 #: openbox/client.c:2010 openbox/client.c:2042
38 msgid "Killing..."
39 msgstr "Đang giết..."
40
41 #: openbox/client.c:2012 openbox/client.c:2044
42 msgid "Not Responding"
43 msgstr "Không phản ứng"
44
45 #: openbox/client.c:3424
46 #, c-format
47 msgid ""
48 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to force it "
49 "to exit by sending the %s signal?"
50 msgstr ""
51
52 #: openbox/client.c:3426
53 msgid "End Process"
54 msgstr ""
55
56 #: openbox/client.c:3430
57 #, c-format
58 msgid ""
59 "The window \"%s\" does not seem to be responding.  Do you want to disconnect "
60 "it from the X server?"
61 msgstr ""
62
63 #: openbox/client.c:3432
64 msgid "Disconnect"
65 msgstr ""
66
67 #: openbox/client.c:3435
68 msgid "Cancel"
69 msgstr ""
70
71 #: openbox/client_list_combined_menu.c:87 openbox/client_list_menu.c:91
72 msgid "Go there..."
73 msgstr "Đi đến chỗ đó"
74
75 #: openbox/client_list_combined_menu.c:94
76 msgid "Manage desktops"
77 msgstr "Quản lý chỗ làm việc"
78
79 #: openbox/client_list_combined_menu.c:95 openbox/client_list_menu.c:155
80 msgid "_Add new desktop"
81 msgstr "_Cộng thêm chỗ làm việc"
82
83 #: openbox/client_list_combined_menu.c:96 openbox/client_list_menu.c:156
84 msgid "_Remove last desktop"
85 msgstr "_Bỏ lát chỗ làm việc"
86
87 #: openbox/client_list_combined_menu.c:149
88 msgid "Windows"
89 msgstr "Cửa sổ"
90
91 #: openbox/client_list_menu.c:203
92 msgid "Desktops"
93 msgstr "Chỗ làm việc"
94
95 #: openbox/client_menu.c:257
96 msgid "All desktops"
97 msgstr "Tất cả chỗ làm việc"
98
99 #: openbox/client_menu.c:361
100 msgid "_Layer"
101 msgstr "Lớ_p"
102
103 #: openbox/client_menu.c:366
104 msgid "Always on _top"
105 msgstr "Luôn luôn ở _trên"
106
107 #: openbox/client_menu.c:367
108 msgid "_Normal"
109 msgstr "_Bình thường"
110
111 #: openbox/client_menu.c:368
112 msgid "Always on _bottom"
113 msgstr "Luôn luôn ở _dưới"
114
115 #: openbox/client_menu.c:371
116 msgid "_Send to desktop"
117 msgstr "Gửi đến chỗ làm _việc"
118
119 #: openbox/client_menu.c:375
120 msgid "Client menu"
121 msgstr "Khách thực đơn"
122
123 #: openbox/client_menu.c:385
124 msgid "R_estore"
125 msgstr "_Hoàn lại"
126
127 #: openbox/client_menu.c:393
128 msgid "_Move"
129 msgstr "Chu_yển đi"
130
131 #: openbox/client_menu.c:395
132 msgid "Resi_ze"
133 msgstr "Làm _nhỏ hơn/lớn hơn"
134
135 #: openbox/client_menu.c:397
136 msgid "Ico_nify"
137 msgstr "Biến _xuống"
138
139 #: openbox/client_menu.c:405
140 msgid "Ma_ximize"
141 msgstr "Biến _lớn nhất"
142
143 #: openbox/client_menu.c:413
144 msgid "_Roll up/down"
145 msgstr "_Cuốn lên/xuống"
146
147 #: openbox/client_menu.c:415
148 msgid "Un/_Decorate"
149 msgstr "_Trang/Không Trang trí"
150
151 #: openbox/client_menu.c:419
152 msgid "_Close"
153 msgstr "Đón_g"
154
155 #: openbox/config.c:781
156 #, c-format
157 msgid "Invalid button \"%s\" specified in config file"
158 msgstr "Sai nút \"%s\" ở trong hình thể"
159
160 #: openbox/keyboard.c:157
161 msgid "Conflict with key binding in config file"
162 msgstr "Xung đột với chữ trói ở trong hình thể"
163
164 #: openbox/menu.c:103 openbox/menu.c:111
165 #, c-format
166 msgid "Unable to find a valid menu file \"%s\""
167 msgstr "Không có thể tìm vững chắc thực đơn \"%s\""
168
169 #: openbox/menu.c:171
170 #, c-format
171 msgid "Failed to execute command for pipe-menu \"%s\": %s"
172 msgstr "Không có thể chạy lệnh cho ống-thực đơn \"%s\": %s"
173
174 #: openbox/menu.c:185
175 #, c-format
176 msgid "Invalid output from pipe-menu \"%s\""
177 msgstr "Vô hiệu sản xuất của ống-thực đơn \"%s\""
178
179 #: openbox/menu.c:198
180 #, c-format
181 msgid "Attempted to access menu \"%s\" but it does not exist"
182 msgstr "Thử mở thực đơn \"%s\" nhưng mà cái đó không có"
183
184 #: openbox/menu.c:368 openbox/menu.c:369
185 msgid "More..."
186 msgstr "Thêm nữa"
187
188 #: openbox/mouse.c:373
189 #, c-format
190 msgid "Invalid button \"%s\" in mouse binding"
191 msgstr "Vô hiệu nút \"%s\" ở trong máy chuột đặt"
192
193 #: openbox/mouse.c:379
194 #, c-format
195 msgid "Invalid context \"%s\" in mouse binding"
196 msgstr "Vô hiệu văn cảnh \"%s\" ở trong chuột đặt"
197
198 #: openbox/openbox.c:134
199 #, c-format
200 msgid "Unable to change to home directory \"%s\": %s"
201 msgstr "Không thể đổi đến chỗ nhà \"%s\": %s"
202
203 #: openbox/openbox.c:154
204 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
205 msgstr "Không mở hình từ DISPLAY được."
206
207 #: openbox/openbox.c:185
208 msgid "Failed to initialize the obrender library."
209 msgstr "Không mở được thư viện obrender."
210
211 #: openbox/openbox.c:196
212 msgid "X server does not support locale."
213 msgstr "Chương trình X không có locale cho tiếng nay."
214
215 #: openbox/openbox.c:198
216 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
217 msgstr "Không thể dùng locale cho chương trình X."
218
219 #: openbox/openbox.c:264
220 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
221 msgstr "Không thể tìm ra hình thể, sẽ dùng bắt đầu hình thể"
222
223 #: openbox/openbox.c:298
224 msgid "Unable to load a theme."
225 msgstr "Không thể đọc theme."
226
227 #: openbox/openbox.c:428
228 #, c-format
229 msgid "Restart failed to execute new executable \"%s\": %s"
230 msgstr "Bắt đầu lại hỏng mở được executable mới \"%s\": %s"
231
232 #: openbox/openbox.c:498 openbox/openbox.c:500
233 msgid "Copyright (c)"
234 msgstr "Bản quyền (c)"
235
236 #: openbox/openbox.c:509
237 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
238 msgstr "Cách dùng: openbox [chọn lựa]\n"
239
240 #: openbox/openbox.c:510
241 msgid ""
242 "\n"
243 "Options:\n"
244 msgstr ""
245 "\n"
246 "Chọn lựa:\n"
247
248 #: openbox/openbox.c:511
249 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
250 msgstr "  --help              Trưng bày giúp đỡ này và đi ra\n"
251
252 #: openbox/openbox.c:512
253 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
254 msgstr "  --version           Trưng bày số của chương trình và đi ra\n"
255
256 #: openbox/openbox.c:513
257 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
258 msgstr ""
259 "  --replace           Thay thế chương trình quản lý cửa sổ cho đến openbox\n"
260
261 #: openbox/openbox.c:514
262 msgid "  --config-file FILE  Specify the path to the config file to use\n"
263 msgstr ""
264
265 #: openbox/openbox.c:515
266 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
267 msgstr "  --sm-disable        Tắt liên lạc đến session quản lý\n"
268
269 #: openbox/openbox.c:516
270 msgid ""
271 "\n"
272 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
273 msgstr ""
274 "\n"
275 "Đưa thông báo cho chương trình Openbox:\n"
276
277 #: openbox/openbox.c:517
278 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
279 msgstr "  --reconfigure       Bắt đầu lại Openbox's hình thể\n"
280
281 #: openbox/openbox.c:518
282 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
283 msgstr "  --restart           Bắt đầu lại Openbox\n"
284
285 #: openbox/openbox.c:519
286 msgid "  --exit              Exit Openbox\n"
287 msgstr "  --exit              Đi ra Openbox\n"
288
289 #: openbox/openbox.c:520
290 msgid ""
291 "\n"
292 "Debugging options:\n"
293 msgstr ""
294 "\n"
295 "Debugging chọn lựa:\n"
296
297 #: openbox/openbox.c:521
298 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
299 msgstr "  --sync              Chạy trong cách thức synchronous\n"
300
301 #: openbox/openbox.c:522
302 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
303 msgstr "  --debug             Trưng bày debugging đoàn chữ\n"
304
305 #: openbox/openbox.c:523
306 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
307 msgstr ""
308 "  --debug-focus       Trưng bày debugging đoàn chữ cho điều khiển tập trung\n"
309
310 #: openbox/openbox.c:524
311 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
312 msgstr "  --debug-xinerama    Tách trưng bày vào giả xinerama màn\n"
313
314 #: openbox/openbox.c:525
315 #, c-format
316 msgid ""
317 "\n"
318 "Please report bugs at %s\n"
319 msgstr ""
320 "\n"
321 "Làm ơn báo cáo bugs ở chỗ %s\n"
322
323 #: openbox/openbox.c:594
324 msgid "--config-file requires an argument\n"
325 msgstr ""
326
327 #: openbox/openbox.c:637
328 #, c-format
329 msgid "Invalid command line argument \"%s\"\n"
330 msgstr "Mệnh lệnh viết sai \"%s\"\n"
331
332 #: openbox/screen.c:102 openbox/screen.c:190
333 #, c-format
334 msgid "A window manager is already running on screen %d"
335 msgstr "Chương trình quản lý cửa sổ khác đang chạy trên màn hình %d"
336
337 #: openbox/screen.c:124
338 #, c-format
339 msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
340 msgstr "Không thể lấy được chương trình quản lý cửa sổ ở trên màn hình %d"
341
342 #: openbox/screen.c:145
343 #, c-format
344 msgid "The WM on screen %d is not exiting"
345 msgstr "Chương trình quản lý cửa sổ trên màn hình %d không đi ra"
346
347 #. TRANSLATORS: If you need to specify a different order of the
348 #. arguments, you can use %1$d for the first one and %2$d for the
349 #. second one. For example,
350 #. "The current session has %2$d desktops, but Openbox is configured for %1$d ..."
351 #: openbox/screen.c:412
352 #, c-format
353 msgid ""
354 "Openbox is configured for %d desktops, but the current session has %d.  "
355 "Overriding the Openbox configuration."
356 msgstr ""
357
358 #: openbox/screen.c:1178
359 #, c-format
360 msgid "desktop %i"
361 msgstr "chỗ làm việc %i"
362
363 #: openbox/session.c:103
364 #, c-format
365 msgid "Unable to make directory \"%s\": %s"
366 msgstr "Không thể chế directory \"%s\": %s"
367
368 #: openbox/session.c:451
369 #, c-format
370 msgid "Unable to save the session to \"%s\": %s"
371 msgstr "Không thể tiết kiệm thời kỳ cho \"%s\": %s"
372
373 #: openbox/session.c:583
374 #, c-format
375 msgid "Error while saving the session to \"%s\": %s"
376 msgstr "Bĩ trục chật lúc tiết kiệm thời kỳ cho \"%s\": %s"
377
378 #: openbox/startupnotify.c:243
379 #, c-format
380 msgid "Running %s\n"
381 msgstr "Đan Chạy %s\n"
382
383 #: openbox/translate.c:59
384 #, c-format
385 msgid "Invalid modifier key \"%s\" in key/mouse binding"
386 msgstr "Vô hiệu Modifier key \"%s\" ở chỗ máy keyboard/chuột đặt"
387
388 #: openbox/translate.c:138
389 #, c-format
390 msgid "Invalid key code \"%s\" in key binding"
391 msgstr "Vô hiệu key mã \"%s\" ở chỗ key đặt"
392
393 #: openbox/translate.c:145
394 #, c-format
395 msgid "Invalid key name \"%s\" in key binding"
396 msgstr "Vô hiệu key tên \"%s\" ở chỗ key đặt"
397
398 #: openbox/translate.c:151
399 #, c-format
400 msgid "Requested key \"%s\" does not exist on the display"
401 msgstr "Yêu cầu key \"%s\" không có ở chỗ màn hình"
402
403 #: openbox/xerror.c:40
404 #, c-format
405 msgid "X Error: %s"
406 msgstr "X trục chật: %s"
407
408 #: openbox/prompt.c:182
409 msgid "OK"
410 msgstr ""
411
412 #~ msgid "Invalid use of action \"%s\". Action will be ignored."
413 #~ msgstr "Sự dùng hành động \"%s\" sai rồi. Không làm hành động đó."