More header unification...
[btb/d2x.git] / include / loadgl.h
1 //loadgl.h - dynamic opengl loading - curtousy (sp) of Jeff Slutter
2
3 #ifndef __LOADGL_H__
4 #define __LOADGL_H__
5
6 #ifndef WIN32
7 #ifdef __WINDOWS__
8 #define WIN32
9 #endif
10 #endif
11
12 #if defined(WIN32)
13 #include <windows.h>
14 #define OGLFUNCCALL     __stdcall
15 #else
16 #define OGLFUNCCALL
17 #endif
18
19 #include <GL/gl.h>
20 #include "types.h"
21
22 #ifdef _cplusplus
23 #define OEXTERN extern "C"
24 #else
25 #define OEXTERN extern
26 #define true 1
27 #define false 0
28 #endif
29
30 #ifdef DECLARE_VARS
31 #define DEFVAR
32 #else
33 #define DEFVAR  OEXTERN
34 #endif
35
36 #define glAccum dglAccum
37 #define glAlphaFunc dglAlphaFunc
38 #define glAreTexturesResident dglAreTexturesResident
39 #define glArrayElement dglArrayElement
40 #define glBegin dglBegin
41 #define glBindTexture dglBindTexture
42 #define glBitmap dglBitmap
43 #define glBlendFunc dglBlendFunc
44 #define glCallList dglCallList
45 #define glCallLists dglCallLists
46 #define glClear dglClear
47 #define glClearAccum dglClearAccum
48 #define glClearColor dglClearColor
49 #define glClearDepth dglClearDepth
50 #define glClearIndex dglClearIndex
51 #define glClearStencil dglClearStencil
52 #define glClipPlane dglClipPlane
53 #define glColor3b dglColor3b
54 #define glColor3bv dglColor3bv
55 #define glColor3d dglColor3d
56 #define glColor3dv dglColor3dv
57 #define glColor3f dglColor3f
58 #define glColor3fv dglColor3fv
59 #define glColor3i dglColor3i
60 #define glColor3iv dglColor3iv
61 #define glColor3s dglColor3s
62 #define glColor3sv dglColor3sv
63 #define glColor3ub dglColor3ub
64 #define glColor3ubv dglColor3ubv
65 #define glColor3ui dglColor3ui
66 #define glColor3uiv dglColor3uiv
67 #define glColor3us dglColor3us
68 #define glColor3usv dglColor3usv
69 #define glColor4b dglColor4b
70 #define glColor4bv dglColor4bv
71 #define glColor4d dglColor4d
72 #define glColor4dv dglColor4dv
73 #define glColor4f dglColor4f
74 #define glColor4fv dglColor4fv
75 #define glColor4i dglColor4i
76 #define glColor4iv dglColor4iv
77 #define glColor4s dglColor4s
78 #define glColor4sv dglColor4sv
79 #define glColor4ub dglColor4ub
80 #define glColor4ubv dglColor4ubv
81 #define glColor4ui dglColor4ui
82 #define glColor4uiv dglColor4uiv
83 #define glColor4us dglColor4us
84 #define glColor4usv dglColor4usv
85 #define glColorMask dglColorMask
86 #define glColorMaterial dglColorMaterial
87 #define glColorPointer dglColorPointer
88 #define glCopyPixels dglCopyPixels
89 #define glCopyTexImage1D dglCopyTexImage1D
90 #define glCopyTexImage2D dglCopyTexImage2D
91 #define glCopyTexSubImage1D dglCopyTexSubImage1D
92 #define glCopyTexSubImage2D dglCopyTexSubImage2D
93 #define glCullFace dglCullFace
94 #define glDeleteLists dglDeleteLists
95 #define glDeleteTextures dglDeleteTextures
96 #define glDepthFunc dglDepthFunc
97 #define glDepthMask dglDepthMask
98 #define glDepthRange dglDepthRange
99 #define glDisable dglDisable
100 #define glDisableClientState dglDisableClientState
101 #define glDrawArrays dglDrawArrays
102 #define glDrawBuffer dglDrawBuffer
103 #define glDrawElements dglDrawElements
104 #define glDrawPixels dglDrawPixels
105 #define glEdgeFlag dglEdgeFlag
106 #define glEdgeFlagPointer dglEdgeFlagPointer
107 #define glEdgeFlagv dglEdgeFlagv
108 #define glEnable dglEnable
109 #define glEnableClientState dglEnableClientState
110 #define glEnd dglEnd
111 #define glEndList dglEndList
112 #define glEvalCoord1d dglEvalCoord1d
113 #define glEvalCoord1dv dglEvalCoord1dv
114 #define glEvalCoord1f dglEvalCoord1f
115 #define glEvalCoord1fv dglEvalCoord1fv
116 #define glEvalCoord2d dglEvalCoord2d
117 #define glEvalCoord2dv dglEvalCoord2dv
118 #define glEvalCoord2f dglEvalCoord2f
119 #define glEvalCoord2fv dglEvalCoord2fv
120 #define glEvalMesh1 dglEvalMesh1
121 #define glEvalMesh2 dglEvalMesh2
122 #define glEvalPoint1 dglEvalPoint1
123 #define glEvalPoint2 dglEvalPoint2
124 #define glFeedbackBuffer dglFeedbackBuffer
125 #define glFinish dglFinish
126 #define glFlush dglFlush
127 #define glFogf dglFogf
128 #define glFogfv dglFogfv
129 #define glFogi dglFogi
130 #define glFogiv dglFogiv
131 #define glFrontFace dglFrontFace
132 #define glFrustum dglFrustum
133 #define glGenLists dglGenLists
134 #define glGenTextures dglGenTextures
135 #define glGetBooleanv dglGetBooleanv
136 #define glGetClipPlane dglGetClipPlane
137 #define glGetDoublev dglGetDoublev
138 #define glGetError dglGetError
139 #define glGetFloatv dglGetFloatv
140 #define glGetIntegerv dglGetIntegerv
141 #define glGetLightfv dglGetLightfv
142 #define glGetLightiv dglGetLightiv
143 #define glGetMapdv dglGetMapdv
144 #define glGetMapfv dglGetMapfv
145 #define glGetMapiv dglGetMapiv
146 #define glGetMaterialfv dglGetMaterialfv
147 #define glGetMaterialiv dglGetMaterialiv
148 #define glGetPixelMapfv dglGetPixelMapfv
149 #define glGetPixelMapuiv dglGetPixelMapuiv
150 #define glGetPixelMapusv dglGetPixelMapusv
151 #define glGetPointerv dglGetPointerv
152 #define glGetPolygonStipple dglGetPolygonStipple
153 #define glGetString dglGetString
154 #define glGetTexEnvfv dglGetTexEnvfv
155 #define glGetTexEnviv dglGetTexEnviv
156 #define glGetTexGendv dglGetTexGendv
157 #define glGetTexGenfv dglGetTexGenfv
158 #define glGetTexGeniv dglGetTexGeniv
159 #define glGetTexImage dglGetTexImage
160 #define glGetTexLevelParameterfv dglGetTexLevelParameterfv
161 #define glGetTexLevelParameteriv dglGetTexLevelParameteriv
162 #define glGetTexParameterfv dglGetTexParameterfv
163 #define glGetTexParameteriv dglGetTexParameteriv
164 #define glHint dglHint
165 #define glIndexMask dglIndexMask
166 #define glIndexPointer dglIndexPointer
167 #define glIndexd dglIndexd
168 #define glIndexdv dglIndexdv
169 #define glIndexf dglIndexf
170 #define glIndexfv dglIndexfv
171 #define glIndexi dglIndexi
172 #define glIndexiv dglIndexiv
173 #define glIndexs dglIndexs
174 #define glIndexsv dglIndexsv
175 #define glIndexub dglIndexub
176 #define glIndexubv dglIndexubv
177 #define glInitNames dglInitNames
178 #define glInterleavedArrays dglInterleavedArrays
179 #define glIsEnabled dglIsEnabled
180 #define glIsList dglIsList
181 #define glIsTexture dglIsTexture
182 #define glLightModelf dglLightModelf
183 #define glLightModelfv dglLightModelfv
184 #define glLightModeli dglLightModeli
185 #define glLightModeliv dglLightModeliv
186 #define glLightf dglLightf
187 #define glLightfv dglLightfv
188 #define glLighti dglLighti
189 #define glLightiv dglLightiv
190 #define glLineStipple dglLineStipple
191 #define glLineWidth dglLineWidth
192 #define glListBase dglListBase
193 #define glLoadIdentity dglLoadIdentity
194 #define glLoadMatrixd dglLoadMatrixd
195 #define glLoadMatrixf dglLoadMatrixf
196 #define glLoadName dglLoadName
197 #define glLogicOp dglLogicOp
198 #define glMap1d dglMap1d
199 #define glMap1f dglMap1f
200 #define glMap2d dglMap2d
201 #define glMap2f dglMap2f
202 #define glMapGrid1d dglMapGrid1d
203 #define glMapGrid1f dglMapGrid1f
204 #define glMapGrid2d dglMapGrid2d
205 #define glMapGrid2f dglMapGrid2f
206 #define glMaterialf dglMaterialf
207 #define glMaterialfv dglMaterialfv
208 #define glMateriali dglMateriali
209 #define glMaterialiv dglMaterialiv
210 #define glMatrixMode dglMatrixMode
211 #define glMultMatrixd dglMultMatrixd
212 #define glMultMatrixf dglMultMatrixf
213 #define glNewList dglNewList
214 #define glNormal3b dglNormal3b
215 #define glNormal3bv dglNormal3bv
216 #define glNormal3d dglNormal3d
217 #define glNormal3dv dglNormal3dv
218 #define glNormal3f dglNormal3f
219 #define glNormal3fv dglNormal3fv
220 #define glNormal3i dglNormal3i
221 #define glNormal3iv dglNormal3iv
222 #define glNormal3s dglNormal3s
223 #define glNormal3sv dglNormal3sv
224 #define glNormalPointer dglNormalPointer
225 #define glOrtho dglOrtho
226 #define glPassThrough dglPassThrough
227 #define glPixelMapfv dglPixelMapfv
228 #define glPixelMapuiv dglPixelMapuiv
229 #define glPixelMapusv dglPixelMapusv
230 #define glPixelStoref dglPixelStoref
231 #define glPixelStorei dglPixelStorei
232 #define glPixelTransferf dglPixelTransferf
233 #define glPixelTransferi dglPixelTransferi
234 #define glPixelZoom dglPixelZoom
235 #define glPointSize dglPointSize
236 #define glPolygonMode dglPolygonMode
237 #define glPolygonOffset dglPolygonOffset
238 #define glPolygonStipple dglPolygonStipple
239 #define glPopAttrib dglPopAttrib
240 #define glPopClientAttrib dglPopClientAttrib
241 #define glPopMatrix dglPopMatrix
242 #define glPopName dglPopName
243 #define glPrioritizeTextures dglPrioritizeTextures
244 #define glPushAttrib dglPushAttrib
245 #define glPushClientAttrib dglPushClientAttrib
246 #define glPushMatrix dglPushMatrix
247 #define glPushName dglPushName
248 #define glRasterPos2d dglRasterPos2d
249 #define glRasterPos2dv dglRasterPos2dv
250 #define glRasterPos2f dglRasterPos2f
251 #define glRasterPos2fv dglRasterPos2fv
252 #define glRasterPos2i dglRasterPos2i
253 #define glRasterPos2iv dglRasterPos2iv
254 #define glRasterPos2s dglRasterPos2s
255 #define glRasterPos2sv dglRasterPos2sv
256 #define glRasterPos3d dglRasterPos3d
257 #define glRasterPos3dv dglRasterPos3dv
258 #define glRasterPos3f dglRasterPos3f
259 #define glRasterPos3fv dglRasterPos3fv
260 #define glRasterPos3i dglRasterPos3i
261 #define glRasterPos3iv dglRasterPos3iv
262 #define glRasterPos3s dglRasterPos3s
263 #define glRasterPos3sv dglRasterPos3sv
264 #define glRasterPos4d dglRasterPos4d
265 #define glRasterPos4dv dglRasterPos4dv
266 #define glRasterPos4f dglRasterPos4f
267 #define glRasterPos4fv dglRasterPos4fv
268 #define glRasterPos4i dglRasterPos4i
269 #define glRasterPos4iv dglRasterPos4iv
270 #define glRasterPos4s dglRasterPos4s
271 #define glRasterPos4sv dglRasterPos4sv
272 #define glReadBuffer dglReadBuffer
273 #define glReadPixels dglReadPixels
274 #define glRectd dglRectd
275 #define glRectdv dglRectdv
276 #define glRectf dglRectf
277 #define glRectfv dglRectfv
278 #define glRecti dglRecti
279 #define glRectiv dglRectiv
280 #define glRects dglRects
281 #define glRectsv dglRectsv
282 #define glRenderMode dglRenderMode
283 #define glRotated dglRotated
284 #define glRotatef dglRotatef
285 #define glScaled dglScaled
286 #define glScalef dglScalef
287 #define glScissor dglScissor
288 #define glSelectBuffer dglSelectBuffer
289 #define glShadeModel dglShadeModel
290 #define glStencilFunc dglStencilFunc
291 #define glStencilMask dglStencilMask
292 #define glStencilOp dglStencilOp
293 #define glTexCoord1d dglTexCoord1d
294 #define glTexCoord1dv dglTexCoord1dv
295 #define glTexCoord1f dglTexCoord1f
296 #define glTexCoord1fv dglTexCoord1fv
297 #define glTexCoord1i dglTexCoord1i
298 #define glTexCoord1iv dglTexCoord1iv
299 #define glTexCoord1s dglTexCoord1s
300 #define glTexCoord1sv dglTexCoord1sv
301 #define glTexCoord2d dglTexCoord2d
302 #define glTexCoord2dv dglTexCoord2dv
303 #define glTexCoord2f dglTexCoord2f
304 #define glTexCoord2fv dglTexCoord2fv
305 #define glTexCoord2i dglTexCoord2i
306 #define glTexCoord2iv dglTexCoord2iv
307 #define glTexCoord2s dglTexCoord2s
308 #define glTexCoord2sv dglTexCoord2sv
309 #define glTexCoord3d dglTexCoord3d
310 #define glTexCoord3dv dglTexCoord3dv
311 #define glTexCoord3f dglTexCoord3f
312 #define glTexCoord3fv dglTexCoord3fv
313 #define glTexCoord3i dglTexCoord3i
314 #define glTexCoord3iv dglTexCoord3iv
315 #define glTexCoord3s dglTexCoord3s
316 #define glTexCoord3sv dglTexCoord3sv
317 #define glTexCoord4d dglTexCoord4d
318 #define glTexCoord4dv dglTexCoord4dv
319 #define glTexCoord4f dglTexCoord4f
320 #define glTexCoord4fv dglTexCoord4fv
321 #define glTexCoord4i dglTexCoord4i
322 #define glTexCoord4iv dglTexCoord4iv
323 #define glTexCoord4s dglTexCoord4s
324 #define glTexCoord4sv dglTexCoord4sv
325 #define glTexCoordPointer dglTexCoordPointer
326 #define glTexEnvf dglTexEnvf
327 #define glTexEnvfv dglTexEnvfv
328 #define glTexEnvi dglTexEnvi
329 #define glTexEnviv dglTexEnviv
330 #define glTexGend dglTexGend
331 #define glTexGendv dglTexGendv
332 #define glTexGenf dglTexGenf
333 #define glTexGenfv dglTexGenfv
334 #define glTexGeni dglTexGeni
335 #define glTexGeniv dglTexGeniv
336 #define glTexImage1D dglTexImage1D
337 #define glTexImage2D dglTexImage2D
338 #define glTexParameterf dglTexParameterf
339 #define glTexParameterfv dglTexParameterfv
340 #define glTexParameteri dglTexParameteri
341 #define glTexParameteriv dglTexParameteriv
342 #define glTexSubImage1D dglTexSubImage1D
343 #define glTexSubImage2D dglTexSubImage2D
344 #define glTranslated dglTranslated
345 #define glTranslatef dglTranslatef
346 #define glVertex2d dglVertex2d
347 #define glVertex2dv dglVertex2dv
348 #define glVertex2f dglVertex2f
349 #define glVertex2fv dglVertex2fv
350 #define glVertex2i dglVertex2i
351 #define glVertex2iv dglVertex2iv
352 #define glVertex2s dglVertex2s
353 #define glVertex2sv dglVertex2sv
354 #define glVertex3d dglVertex3d
355 #define glVertex3dv dglVertex3dv
356 #define glVertex3f dglVertex3f
357 #define glVertex3fv dglVertex3fv
358 #define glVertex3i dglVertex3i
359 #define glVertex3iv dglVertex3iv
360 #define glVertex3s dglVertex3s
361 #define glVertex3sv dglVertex3sv
362 #define glVertex4d dglVertex4d
363 #define glVertex4dv dglVertex4dv
364 #define glVertex4f dglVertex4f
365 #define glVertex4fv dglVertex4fv
366 #define glVertex4i dglVertex4i
367 #define glVertex4iv dglVertex4iv
368 #define glVertex4s dglVertex4s
369 #define glVertex4sv dglVertex4sv
370 #define glVertexPointer dglVertexPointer
371 #define glViewport dglViewport
372
373
374 #ifdef WIN32
375 #define wglCopyContext dwglCopyContext
376 #define wglCreateContext dwglCreateContext
377 #define wglCreateLayerContext dwglCreateLayerContext
378 #define wglDeleteContext dwglDeleteContext
379 #define wglGetCurrentContext dwglGetCurrentContext
380 #define wglGetCurrentDC dwglGetCurrentDC
381 #define wglGetProcAddress dwglGetProcAddress
382 #define wglMakeCurrent dwglMakeCurrent
383 #define wglShareLists dwglShareLists
384 #define wglUseFontBitmapsA dwglUseFontBitmapsA
385 #define wglUseFontBitmapsW dwglUseFontBitmapsW
386 #define wglUseFontOutlinesA dwglUseFontOutlinesA
387 #define wglUseFontOutlinesW dwglUseFontOutlinesW
388 #define wglDescribeLayerPlane dwglDescribeLayerPlane
389 #define wglSetLayerPaletteEntries dwglSetLayerPaletteEntries
390 #define wglGetLayerPaletteEntries dwglGetLayerPaletteEntries
391 #define wglRealizeLayerPalette dwglRealizeLayerPalette
392 #define wglSwapLayerBuffers dwglSwapLayerBuffers
393 #if (WINVER >= 0x0500)
394 #define wglSwapMultipleBuffers dwglSwapMultipleBuffers
395 #endif
396 #endif
397  
398 typedef void (OGLFUNCCALL *glAccum_fp)(GLenum op, GLfloat value);
399 typedef void (OGLFUNCCALL *glAlphaFunc_fp)(GLenum func, GLclampf ref);
400 typedef GLboolean (OGLFUNCCALL *glAreTexturesResident_fp)(GLsizei n, const GLuint *textures, GLboolean *residences);
401 typedef void (OGLFUNCCALL *glArrayElement_fp)(GLint i);
402 typedef void (OGLFUNCCALL *glBegin_fp)(GLenum mode);
403 typedef void (OGLFUNCCALL *glBindTexture_fp)(GLenum target, GLuint texture);
404 typedef void (OGLFUNCCALL *glBitmap_fp)(GLsizei width, GLsizei height, GLfloat xorig, GLfloat yorig, GLfloat xmove, GLfloat ymove, const GLubyte *bitmap);
405 typedef void (OGLFUNCCALL *glBlendFunc_fp)(GLenum sfactor, GLenum dfactor);
406 typedef void (OGLFUNCCALL *glCallList_fp)(GLuint list);
407 typedef void (OGLFUNCCALL *glCallLists_fp)(GLsizei n, GLenum type, const GLvoid *lists);
408 typedef void (OGLFUNCCALL *glClear_fp)(GLbitfield mask);
409 typedef void (OGLFUNCCALL *glClearAccum_fp)(GLfloat red, GLfloat green, GLfloat blue, GLfloat alpha);
410 typedef void (OGLFUNCCALL *glClearColor_fp)(GLclampf red, GLclampf green, GLclampf blue, GLclampf alpha);
411 typedef void (OGLFUNCCALL *glClearDepth_fp)(GLclampd depth);
412 typedef void (OGLFUNCCALL *glClearIndex_fp)(GLfloat c);
413 typedef void (OGLFUNCCALL *glClearStencil_fp)(GLint s);
414 typedef void (OGLFUNCCALL *glClipPlane_fp)(GLenum plane, const GLdouble *equation);
415 typedef void (OGLFUNCCALL *glColor3b_fp)(GLbyte red, GLbyte green, GLbyte blue);
416 typedef void (OGLFUNCCALL *glColor3bv_fp)(const GLbyte *v);
417 typedef void (OGLFUNCCALL *glColor3d_fp)(GLdouble red, GLdouble green, GLdouble blue);
418 typedef void (OGLFUNCCALL *glColor3dv_fp)(const GLdouble *v);
419 typedef void (OGLFUNCCALL *glColor3f_fp)(GLfloat red, GLfloat green, GLfloat blue);
420 typedef void (OGLFUNCCALL *glColor3fv_fp)(const GLfloat *v);
421 typedef void (OGLFUNCCALL *glColor3i_fp)(GLint red, GLint green, GLint blue);
422 typedef void (OGLFUNCCALL *glColor3iv_fp)(const GLint *v);
423 typedef void (OGLFUNCCALL *glColor3s_fp)(GLshort red, GLshort green, GLshort blue);
424 typedef void (OGLFUNCCALL *glColor3sv_fp)(const GLshort *v);
425 typedef void (OGLFUNCCALL *glColor3ub_fp)(GLubyte red, GLubyte green, GLubyte blue);
426 typedef void (OGLFUNCCALL *glColor3ubv_fp)(const GLubyte *v);
427 typedef void (OGLFUNCCALL *glColor3ui_fp)(GLuint red, GLuint green, GLuint blue);
428 typedef void (OGLFUNCCALL *glColor3uiv_fp)(const GLuint *v);
429 typedef void (OGLFUNCCALL *glColor3us_fp)(GLushort red, GLushort green, GLushort blue);
430 typedef void (OGLFUNCCALL *glColor3usv_fp)(const GLushort *v);
431 typedef void (OGLFUNCCALL *glColor4b_fp)(GLbyte red, GLbyte green, GLbyte blue, GLbyte alpha);
432 typedef void (OGLFUNCCALL *glColor4bv_fp)(const GLbyte *v);
433 typedef void (OGLFUNCCALL *glColor4d_fp)(GLdouble red, GLdouble green, GLdouble blue, GLdouble alpha);
434 typedef void (OGLFUNCCALL *glColor4dv_fp)(const GLdouble *v);
435 typedef void (OGLFUNCCALL *glColor4f_fp)(GLfloat red, GLfloat green, GLfloat blue, GLfloat alpha);
436 typedef void (OGLFUNCCALL *glColor4fv_fp)(const GLfloat *v);
437 typedef void (OGLFUNCCALL *glColor4i_fp)(GLint red, GLint green, GLint blue, GLint alpha);
438 typedef void (OGLFUNCCALL *glColor4iv_fp)(const GLint *v);
439 typedef void (OGLFUNCCALL *glColor4s_fp)(GLshort red, GLshort green, GLshort blue, GLshort alpha);
440 typedef void (OGLFUNCCALL *glColor4sv_fp)(const GLshort *v);
441 typedef void (OGLFUNCCALL *glColor4ub_fp)(GLubyte red, GLubyte green, GLubyte blue, GLubyte alpha);
442 typedef void (OGLFUNCCALL *glColor4ubv_fp)(const GLubyte *v);
443 typedef void (OGLFUNCCALL *glColor4ui_fp)(GLuint red, GLuint green, GLuint blue, GLuint alpha);
444 typedef void (OGLFUNCCALL *glColor4uiv_fp)(const GLuint *v);
445 typedef void (OGLFUNCCALL *glColor4us_fp)(GLushort red, GLushort green, GLushort blue, GLushort alpha);
446 typedef void (OGLFUNCCALL *glColor4usv_fp)(const GLushort *v);
447 typedef void (OGLFUNCCALL *glColorMask_fp)(GLboolean red, GLboolean green, GLboolean blue, GLboolean alpha);
448 typedef void (OGLFUNCCALL *glColorMaterial_fp)(GLenum face, GLenum mode);
449 typedef void (OGLFUNCCALL *glColorPointer_fp)(GLint size, GLenum type, GLsizei stride, const GLvoid *pointer);
450 typedef void (OGLFUNCCALL *glCopyPixels_fp)(GLint x, GLint y, GLsizei width, GLsizei height, GLenum type);
451 typedef void (OGLFUNCCALL *glCopyTexImage1D_fp)(GLenum target, GLint level, GLenum internalFormat, GLint x, GLint y, GLsizei width, GLint border);
452 typedef void (OGLFUNCCALL *glCopyTexImage2D_fp)(GLenum target, GLint level, GLenum internalFormat, GLint x, GLint y, GLsizei width, GLsizei height, GLint border);
453 typedef void (OGLFUNCCALL *glCopyTexSubImage1D_fp)(GLenum target, GLint level, GLint xoffset, GLint x, GLint y, GLsizei width);
454 typedef void (OGLFUNCCALL *glCopyTexSubImage2D_fp)(GLenum target, GLint level, GLint xoffset, GLint yoffset, GLint x, GLint y, GLsizei width, GLsizei height);
455 typedef void (OGLFUNCCALL *glCullFace_fp)(GLenum mode);
456 typedef void (OGLFUNCCALL *glDeleteLists_fp)(GLuint list, GLsizei range);
457 typedef void (OGLFUNCCALL *glDeleteTextures_fp)(GLsizei n, const GLuint *textures);
458 typedef void (OGLFUNCCALL *glDepthFunc_fp)(GLenum func);
459 typedef void (OGLFUNCCALL *glDepthMask_fp)(GLboolean flag);
460 typedef void (OGLFUNCCALL *glDepthRange_fp)(GLclampd zNear, GLclampd zFar);
461 typedef void (OGLFUNCCALL *glDisable_fp)(GLenum cap);
462 typedef void (OGLFUNCCALL *glDisableClientState_fp)(GLenum array);
463 typedef void (OGLFUNCCALL *glDrawArrays_fp)(GLenum mode, GLint first, GLsizei count);
464 typedef void (OGLFUNCCALL *glDrawBuffer_fp)(GLenum mode);
465 typedef void (OGLFUNCCALL *glDrawElements_fp)(GLenum mode, GLsizei count, GLenum type, const GLvoid *indices);
466 typedef void (OGLFUNCCALL *glDrawPixels_fp)(GLsizei width, GLsizei height, GLenum format, GLenum type, const GLvoid *pixels);
467 typedef void (OGLFUNCCALL *glEdgeFlag_fp)(GLboolean flag);
468 typedef void (OGLFUNCCALL *glEdgeFlagPointer_fp)(GLsizei stride, const GLvoid *pointer);
469 typedef void (OGLFUNCCALL *glEdgeFlagv_fp)(const GLboolean *flag);
470 typedef void (OGLFUNCCALL *glEnable_fp)(GLenum cap);
471 typedef void (OGLFUNCCALL *glEnableClientState_fp)(GLenum array);
472 typedef void (OGLFUNCCALL *glEnd_fp)(void);
473 typedef void (OGLFUNCCALL *glEndList_fp)(void);
474 typedef void (OGLFUNCCALL *glEvalCoord1d_fp)(GLdouble u);
475 typedef void (OGLFUNCCALL *glEvalCoord1dv_fp)(const GLdouble *u);
476 typedef void (OGLFUNCCALL *glEvalCoord1f_fp)(GLfloat u);
477 typedef void (OGLFUNCCALL *glEvalCoord1fv_fp)(const GLfloat *u);
478 typedef void (OGLFUNCCALL *glEvalCoord2d_fp)(GLdouble u, GLdouble v);
479 typedef void (OGLFUNCCALL *glEvalCoord2dv_fp)(const GLdouble *u);
480 typedef void (OGLFUNCCALL *glEvalCoord2f_fp)(GLfloat u, GLfloat v);
481 typedef void (OGLFUNCCALL *glEvalCoord2fv_fp)(const GLfloat *u);
482 typedef void (OGLFUNCCALL *glEvalMesh1_fp)(GLenum mode, GLint i1, GLint i2);
483 typedef void (OGLFUNCCALL *glEvalMesh2_fp)(GLenum mode, GLint i1, GLint i2, GLint j1, GLint j2);
484 typedef void (OGLFUNCCALL *glEvalPoint1_fp)(GLint i);
485 typedef void (OGLFUNCCALL *glEvalPoint2_fp)(GLint i, GLint j);
486 typedef void (OGLFUNCCALL *glFeedbackBuffer_fp)(GLsizei size, GLenum type, GLfloat *buffer);
487 typedef void (OGLFUNCCALL *glFinish_fp)(void);
488 typedef void (OGLFUNCCALL *glFlush_fp)(void);
489 typedef void (OGLFUNCCALL *glFogf_fp)(GLenum pname, GLfloat param);
490 typedef void (OGLFUNCCALL *glFogfv_fp)(GLenum pname, const GLfloat *params);
491 typedef void (OGLFUNCCALL *glFogi_fp)(GLenum pname, GLint param);
492 typedef void (OGLFUNCCALL *glFogiv_fp)(GLenum pname, const GLint *params);
493 typedef void (OGLFUNCCALL *glFrontFace_fp)(GLenum mode);
494 typedef void (OGLFUNCCALL *glFrustum_fp)(GLdouble left, GLdouble right, GLdouble bottom, GLdouble top, GLdouble zNear, GLdouble zFar);
495 typedef GLuint (OGLFUNCCALL *glGenLists_fp)(GLsizei range);
496 typedef void (OGLFUNCCALL *glGenTextures_fp)(GLsizei n, GLuint *textures);
497 typedef void (OGLFUNCCALL *glGetBooleanv_fp)(GLenum pname, GLboolean *params);
498 typedef void (OGLFUNCCALL *glGetClipPlane_fp)(GLenum plane, GLdouble *equation);
499 typedef void (OGLFUNCCALL *glGetDoublev_fp)(GLenum pname, GLdouble *params);
500 typedef GLenum (OGLFUNCCALL *glGetError_fp)(void);
501 typedef void (OGLFUNCCALL *glGetFloatv_fp)(GLenum pname, GLfloat *params);
502 typedef void (OGLFUNCCALL *glGetIntegerv_fp)(GLenum pname, GLint *params);
503 typedef void (OGLFUNCCALL *glGetLightfv_fp)(GLenum light, GLenum pname, GLfloat *params);
504 typedef void (OGLFUNCCALL *glGetLightiv_fp)(GLenum light, GLenum pname, GLint *params);
505 typedef void (OGLFUNCCALL *glGetMapdv_fp)(GLenum target, GLenum query, GLdouble *v);
506 typedef void (OGLFUNCCALL *glGetMapfv_fp)(GLenum target, GLenum query, GLfloat *v);
507 typedef void (OGLFUNCCALL *glGetMapiv_fp)(GLenum target, GLenum query, GLint *v);
508 typedef void (OGLFUNCCALL *glGetMaterialfv_fp)(GLenum face, GLenum pname, GLfloat *params);
509 typedef void (OGLFUNCCALL *glGetMaterialiv_fp)(GLenum face, GLenum pname, GLint *params);
510 typedef void (OGLFUNCCALL *glGetPixelMapfv_fp)(GLenum map, GLfloat *values);
511 typedef void (OGLFUNCCALL *glGetPixelMapuiv_fp)(GLenum map, GLuint *values);
512 typedef void (OGLFUNCCALL *glGetPixelMapusv_fp)(GLenum map, GLushort *values);
513 typedef void (OGLFUNCCALL *glGetPointerv_fp)(GLenum pname, GLvoid* *params);
514 typedef void (OGLFUNCCALL *glGetPolygonStipple_fp)(GLubyte *mask);
515 typedef const GLubyte *(OGLFUNCCALL *glGetString_fp)(GLenum name);
516 typedef void (OGLFUNCCALL *glGetTexEnvfv_fp)(GLenum target, GLenum pname, GLfloat *params);
517 typedef void (OGLFUNCCALL *glGetTexEnviv_fp)(GLenum target, GLenum pname, GLint *params);
518 typedef void (OGLFUNCCALL *glGetTexGendv_fp)(GLenum coord, GLenum pname, GLdouble *params);
519 typedef void (OGLFUNCCALL *glGetTexGenfv_fp)(GLenum coord, GLenum pname, GLfloat *params);
520 typedef void (OGLFUNCCALL *glGetTexGeniv_fp)(GLenum coord, GLenum pname, GLint *params);
521 typedef void (OGLFUNCCALL *glGetTexImage_fp)(GLenum target, GLint level, GLenum format, GLenum type, GLvoid *pixels);
522 typedef void (OGLFUNCCALL *glGetTexLevelParameterfv_fp)(GLenum target, GLint level, GLenum pname, GLfloat *params);
523 typedef void (OGLFUNCCALL *glGetTexLevelParameteriv_fp)(GLenum target, GLint level, GLenum pname, GLint *params);
524 typedef void (OGLFUNCCALL *glGetTexParameterfv_fp)(GLenum target, GLenum pname, GLfloat *params);
525 typedef void (OGLFUNCCALL *glGetTexParameteriv_fp)(GLenum target, GLenum pname, GLint *params);
526 typedef void (OGLFUNCCALL *glHint_fp)(GLenum target, GLenum mode);
527 typedef void (OGLFUNCCALL *glIndexMask_fp)(GLuint mask);
528 typedef void (OGLFUNCCALL *glIndexPointer_fp)(GLenum type, GLsizei stride, const GLvoid *pointer);
529 typedef void (OGLFUNCCALL *glIndexd_fp)(GLdouble c);
530 typedef void (OGLFUNCCALL *glIndexdv_fp)(const GLdouble *c);
531 typedef void (OGLFUNCCALL *glIndexf_fp)(GLfloat c);
532 typedef void (OGLFUNCCALL *glIndexfv_fp)(const GLfloat *c);
533 typedef void (OGLFUNCCALL *glIndexi_fp)(GLint c);
534 typedef void (OGLFUNCCALL *glIndexiv_fp)(const GLint *c);
535 typedef void (OGLFUNCCALL *glIndexs_fp)(GLshort c);
536 typedef void (OGLFUNCCALL *glIndexsv_fp)(const GLshort *c);
537 typedef void (OGLFUNCCALL *glIndexub_fp)(GLubyte c);
538 typedef void (OGLFUNCCALL *glIndexubv_fp)(const GLubyte *c);
539 typedef void (OGLFUNCCALL *glInitNames_fp)(void);
540 typedef void (OGLFUNCCALL *glInterleavedArrays_fp)(GLenum format, GLsizei stride, const GLvoid *pointer);
541 typedef GLboolean (OGLFUNCCALL *glIsEnabled_fp)(GLenum cap);
542 typedef GLboolean (OGLFUNCCALL *glIsList_fp)(GLuint list);
543 typedef GLboolean (OGLFUNCCALL *glIsTexture_fp)(GLuint texture);
544 typedef void (OGLFUNCCALL *glLightModelf_fp)(GLenum pname, GLfloat param);
545 typedef void (OGLFUNCCALL *glLightModelfv_fp)(GLenum pname, const GLfloat *params);
546 typedef void (OGLFUNCCALL *glLightModeli_fp)(GLenum pname, GLint param);
547 typedef void (OGLFUNCCALL *glLightModeliv_fp)(GLenum pname, const GLint *params);
548 typedef void (OGLFUNCCALL *glLightf_fp)(GLenum light, GLenum pname, GLfloat param);
549 typedef void (OGLFUNCCALL *glLightfv_fp)(GLenum light, GLenum pname, const GLfloat *params);
550 typedef void (OGLFUNCCALL *glLighti_fp)(GLenum light, GLenum pname, GLint param);
551 typedef void (OGLFUNCCALL *glLightiv_fp)(GLenum light, GLenum pname, const GLint *params);
552 typedef void (OGLFUNCCALL *glLineStipple_fp)(GLint factor, GLushort pattern);
553 typedef void (OGLFUNCCALL *glLineWidth_fp)(GLfloat width);
554 typedef void (OGLFUNCCALL *glListBase_fp)(GLuint base);
555 typedef void (OGLFUNCCALL *glLoadIdentity_fp)(void);
556 typedef void (OGLFUNCCALL *glLoadMatrixd_fp)(const GLdouble *m);
557 typedef void (OGLFUNCCALL *glLoadMatrixf_fp)(const GLfloat *m);
558 typedef void (OGLFUNCCALL *glLoadName_fp)(GLuint name);
559 typedef void (OGLFUNCCALL *glLogicOp_fp)(GLenum opcode);
560 typedef void (OGLFUNCCALL *glMap1d_fp)(GLenum target, GLdouble u1, GLdouble u2, GLint stride, GLint order, const GLdouble *points);
561 typedef void (OGLFUNCCALL *glMap1f_fp)(GLenum target, GLfloat u1, GLfloat u2, GLint stride, GLint order, const GLfloat *points);
562 typedef void (OGLFUNCCALL *glMap2d_fp)(GLenum target, GLdouble u1, GLdouble u2, GLint ustride, GLint uorder, GLdouble v1, GLdouble v2, GLint vstride, GLint vorder, const GLdouble *points);
563 typedef void (OGLFUNCCALL *glMap2f_fp)(GLenum target, GLfloat u1, GLfloat u2, GLint ustride, GLint uorder, GLfloat v1, GLfloat v2, GLint vstride, GLint vorder, const GLfloat *points);
564 typedef void (OGLFUNCCALL *glMapGrid1d_fp)(GLint un, GLdouble u1, GLdouble u2);
565 typedef void (OGLFUNCCALL *glMapGrid1f_fp)(GLint un, GLfloat u1, GLfloat u2);
566 typedef void (OGLFUNCCALL *glMapGrid2d_fp)(GLint un, GLdouble u1, GLdouble u2, GLint vn, GLdouble v1, GLdouble v2);
567 typedef void (OGLFUNCCALL *glMapGrid2f_fp)(GLint un, GLfloat u1, GLfloat u2, GLint vn, GLfloat v1, GLfloat v2);
568 typedef void (OGLFUNCCALL *glMaterialf_fp)(GLenum face, GLenum pname, GLfloat param);
569 typedef void (OGLFUNCCALL *glMaterialfv_fp)(GLenum face, GLenum pname, const GLfloat *params);
570 typedef void (OGLFUNCCALL *glMateriali_fp)(GLenum face, GLenum pname, GLint param);
571 typedef void (OGLFUNCCALL *glMaterialiv_fp)(GLenum face, GLenum pname, const GLint *params);
572 typedef void (OGLFUNCCALL *glMatrixMode_fp)(GLenum mode);
573 typedef void (OGLFUNCCALL *glMultMatrixd_fp)(const GLdouble *m);
574 typedef void (OGLFUNCCALL *glMultMatrixf_fp)(const GLfloat *m);
575 typedef void (OGLFUNCCALL *glNewList_fp)(GLuint list, GLenum mode);
576 typedef void (OGLFUNCCALL *glNormal3b_fp)(GLbyte nx, GLbyte ny, GLbyte nz);
577 typedef void (OGLFUNCCALL *glNormal3bv_fp)(const GLbyte *v);
578 typedef void (OGLFUNCCALL *glNormal3d_fp)(GLdouble nx, GLdouble ny, GLdouble nz);
579 typedef void (OGLFUNCCALL *glNormal3dv_fp)(const GLdouble *v);
580 typedef void (OGLFUNCCALL *glNormal3f_fp)(GLfloat nx, GLfloat ny, GLfloat nz);
581 typedef void (OGLFUNCCALL *glNormal3fv_fp)(const GLfloat *v);
582 typedef void (OGLFUNCCALL *glNormal3i_fp)(GLint nx, GLint ny, GLint nz);
583 typedef void (OGLFUNCCALL *glNormal3iv_fp)(const GLint *v);
584 typedef void (OGLFUNCCALL *glNormal3s_fp)(GLshort nx, GLshort ny, GLshort nz);
585 typedef void (OGLFUNCCALL *glNormal3sv_fp)(const GLshort *v);
586 typedef void (OGLFUNCCALL *glNormalPointer_fp)(GLenum type, GLsizei stride, const GLvoid *pointer);
587 typedef void (OGLFUNCCALL *glOrtho_fp)(GLdouble left, GLdouble right, GLdouble bottom, GLdouble top, GLdouble zNear, GLdouble zFar);
588 typedef void (OGLFUNCCALL *glPassThrough_fp)(GLfloat token);
589 typedef void (OGLFUNCCALL *glPixelMapfv_fp)(GLenum map, GLsizei mapsize, const GLfloat *values);
590 typedef void (OGLFUNCCALL *glPixelMapuiv_fp)(GLenum map, GLsizei mapsize, const GLuint *values);
591 typedef void (OGLFUNCCALL *glPixelMapusv_fp)(GLenum map, GLsizei mapsize, const GLushort *values);
592 typedef void (OGLFUNCCALL *glPixelStoref_fp)(GLenum pname, GLfloat param);
593 typedef void (OGLFUNCCALL *glPixelStorei_fp)(GLenum pname, GLint param);
594 typedef void (OGLFUNCCALL *glPixelTransferf_fp)(GLenum pname, GLfloat param);
595 typedef void (OGLFUNCCALL *glPixelTransferi_fp)(GLenum pname, GLint param);
596 typedef void (OGLFUNCCALL *glPixelZoom_fp)(GLfloat xfactor, GLfloat yfactor);
597 typedef void (OGLFUNCCALL *glPointSize_fp)(GLfloat size);
598 typedef void (OGLFUNCCALL *glPolygonMode_fp)(GLenum face, GLenum mode);
599 typedef void (OGLFUNCCALL *glPolygonOffset_fp)(GLfloat factor, GLfloat units);
600 typedef void (OGLFUNCCALL *glPolygonStipple_fp)(const GLubyte *mask);
601 typedef void (OGLFUNCCALL *glPopAttrib_fp)(void);
602 typedef void (OGLFUNCCALL *glPopClientAttrib_fp)(void);
603 typedef void (OGLFUNCCALL *glPopMatrix_fp)(void);
604 typedef void (OGLFUNCCALL *glPopName_fp)(void);
605 typedef void (OGLFUNCCALL *glPrioritizeTextures_fp)(GLsizei n, const GLuint *textures, const GLclampf *priorities);
606 typedef void (OGLFUNCCALL *glPushAttrib_fp)(GLbitfield mask);
607 typedef void (OGLFUNCCALL *glPushClientAttrib_fp)(GLbitfield mask);
608 typedef void (OGLFUNCCALL *glPushMatrix_fp)(void);
609 typedef void (OGLFUNCCALL *glPushName_fp)(GLuint name);
610 typedef void (OGLFUNCCALL *glRasterPos2d_fp)(GLdouble x, GLdouble y);
611 typedef void (OGLFUNCCALL *glRasterPos2dv_fp)(const GLdouble *v);
612 typedef void (OGLFUNCCALL *glRasterPos2f_fp)(GLfloat x, GLfloat y);
613 typedef void (OGLFUNCCALL *glRasterPos2fv_fp)(const GLfloat *v);
614 typedef void (OGLFUNCCALL *glRasterPos2i_fp)(GLint x, GLint y);
615 typedef void (OGLFUNCCALL *glRasterPos2iv_fp)(const GLint *v);
616 typedef void (OGLFUNCCALL *glRasterPos2s_fp)(GLshort x, GLshort y);
617 typedef void (OGLFUNCCALL *glRasterPos2sv_fp)(const GLshort *v);
618 typedef void (OGLFUNCCALL *glRasterPos3d_fp)(GLdouble x, GLdouble y, GLdouble z);
619 typedef void (OGLFUNCCALL *glRasterPos3dv_fp)(const GLdouble *v);
620 typedef void (OGLFUNCCALL *glRasterPos3f_fp)(GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z);
621 typedef void (OGLFUNCCALL *glRasterPos3fv_fp)(const GLfloat *v);
622 typedef void (OGLFUNCCALL *glRasterPos3i_fp)(GLint x, GLint y, GLint z);
623 typedef void (OGLFUNCCALL *glRasterPos3iv_fp)(const GLint *v);
624 typedef void (OGLFUNCCALL *glRasterPos3s_fp)(GLshort x, GLshort y, GLshort z);
625 typedef void (OGLFUNCCALL *glRasterPos3sv_fp)(const GLshort *v);
626 typedef void (OGLFUNCCALL *glRasterPos4d_fp)(GLdouble x, GLdouble y, GLdouble z, GLdouble w);
627 typedef void (OGLFUNCCALL *glRasterPos4dv_fp)(const GLdouble *v);
628 typedef void (OGLFUNCCALL *glRasterPos4f_fp)(GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w);
629 typedef void (OGLFUNCCALL *glRasterPos4fv_fp)(const GLfloat *v);
630 typedef void (OGLFUNCCALL *glRasterPos4i_fp)(GLint x, GLint y, GLint z, GLint w);
631 typedef void (OGLFUNCCALL *glRasterPos4iv_fp)(const GLint *v);
632 typedef void (OGLFUNCCALL *glRasterPos4s_fp)(GLshort x, GLshort y, GLshort z, GLshort w);
633 typedef void (OGLFUNCCALL *glRasterPos4sv_fp)(const GLshort *v);
634 typedef void (OGLFUNCCALL *glReadBuffer_fp)(GLenum mode);
635 typedef void (OGLFUNCCALL *glReadPixels_fp)(GLint x, GLint y, GLsizei width, GLsizei height, GLenum format, GLenum type, GLvoid *pixels);
636 typedef void (OGLFUNCCALL *glRectd_fp)(GLdouble x1, GLdouble y1, GLdouble x2, GLdouble y2);
637 typedef void (OGLFUNCCALL *glRectdv_fp)(const GLdouble *v1, const GLdouble *v2);
638 typedef void (OGLFUNCCALL *glRectf_fp)(GLfloat x1, GLfloat y1, GLfloat x2, GLfloat y2);
639 typedef void (OGLFUNCCALL *glRectfv_fp)(const GLfloat *v1, const GLfloat *v2);
640 typedef void (OGLFUNCCALL *glRecti_fp)(GLint x1, GLint y1, GLint x2, GLint y2);
641 typedef void (OGLFUNCCALL *glRectiv_fp)(const GLint *v1, const GLint *v2);
642 typedef void (OGLFUNCCALL *glRects_fp)(GLshort x1, GLshort y1, GLshort x2, GLshort y2);
643 typedef void (OGLFUNCCALL *glRectsv_fp)(const GLshort *v1, const GLshort *v2);
644 typedef GLint (OGLFUNCCALL *glRenderMode_fp)(GLenum mode);
645 typedef void (OGLFUNCCALL *glRotated_fp)(GLdouble angle, GLdouble x, GLdouble y, GLdouble z);
646 typedef void (OGLFUNCCALL *glRotatef_fp)(GLfloat angle, GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z);
647 typedef void (OGLFUNCCALL *glScaled_fp)(GLdouble x, GLdouble y, GLdouble z);
648 typedef void (OGLFUNCCALL *glScalef_fp)(GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z);
649 typedef void (OGLFUNCCALL *glScissor_fp)(GLint x, GLint y, GLsizei width, GLsizei height);
650 typedef void (OGLFUNCCALL *glSelectBuffer_fp)(GLsizei size, GLuint *buffer);
651 typedef void (OGLFUNCCALL *glShadeModel_fp)(GLenum mode);
652 typedef void (OGLFUNCCALL *glStencilFunc_fp)(GLenum func, GLint ref, GLuint mask);
653 typedef void (OGLFUNCCALL *glStencilMask_fp)(GLuint mask);
654 typedef void (OGLFUNCCALL *glStencilOp_fp)(GLenum fail, GLenum zfail, GLenum zpass);
655 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexCoord1d_fp)(GLdouble s);
656 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexCoord1dv_fp)(const GLdouble *v);
657 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexCoord1f_fp)(GLfloat s);
658 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexCoord1fv_fp)(const GLfloat *v);
659 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexCoord1i_fp)(GLint s);
660 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexCoord1iv_fp)(const GLint *v);
661 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexCoord1s_fp)(GLshort s);
662 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexCoord1sv_fp)(const GLshort *v);
663 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexCoord2d_fp)(GLdouble s, GLdouble t);
664 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexCoord2dv_fp)(const GLdouble *v);
665 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexCoord2f_fp)(GLfloat s, GLfloat t);
666 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexCoord2fv_fp)(const GLfloat *v);
667 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexCoord2i_fp)(GLint s, GLint t);
668 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexCoord2iv_fp)(const GLint *v);
669 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexCoord2s_fp)(GLshort s, GLshort t);
670 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexCoord2sv_fp)(const GLshort *v);
671 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexCoord3d_fp)(GLdouble s, GLdouble t, GLdouble r);
672 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexCoord3dv_fp)(const GLdouble *v);
673 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexCoord3f_fp)(GLfloat s, GLfloat t, GLfloat r);
674 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexCoord3fv_fp)(const GLfloat *v);
675 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexCoord3i_fp)(GLint s, GLint t, GLint r);
676 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexCoord3iv_fp)(const GLint *v);
677 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexCoord3s_fp)(GLshort s, GLshort t, GLshort r);
678 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexCoord3sv_fp)(const GLshort *v);
679 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexCoord4d_fp)(GLdouble s, GLdouble t, GLdouble r, GLdouble q);
680 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexCoord4dv_fp)(const GLdouble *v);
681 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexCoord4f_fp)(GLfloat s, GLfloat t, GLfloat r, GLfloat q);
682 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexCoord4fv_fp)(const GLfloat *v);
683 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexCoord4i_fp)(GLint s, GLint t, GLint r, GLint q);
684 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexCoord4iv_fp)(const GLint *v);
685 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexCoord4s_fp)(GLshort s, GLshort t, GLshort r, GLshort q);
686 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexCoord4sv_fp)(const GLshort *v);
687 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexCoordPointer_fp)(GLint size, GLenum type, GLsizei stride, const GLvoid *pointer);
688 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexEnvf_fp)(GLenum target, GLenum pname, GLfloat param);
689 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexEnvfv_fp)(GLenum target, GLenum pname, const GLfloat *params);
690 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexEnvi_fp)(GLenum target, GLenum pname, GLint param);
691 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexEnviv_fp)(GLenum target, GLenum pname, const GLint *params);
692 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexGend_fp)(GLenum coord, GLenum pname, GLdouble param);
693 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexGendv_fp)(GLenum coord, GLenum pname, const GLdouble *params);
694 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexGenf_fp)(GLenum coord, GLenum pname, GLfloat param);
695 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexGenfv_fp)(GLenum coord, GLenum pname, const GLfloat *params);
696 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexGeni_fp)(GLenum coord, GLenum pname, GLint param);
697 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexGeniv_fp)(GLenum coord, GLenum pname, const GLint *params);
698 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexImage1D_fp)(GLenum target, GLint level, GLint internalformat, GLsizei width, GLint border, GLenum format, GLenum type, const GLvoid *pixels);
699 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexImage2D_fp)(GLenum target, GLint level, GLint internalformat, GLsizei width, GLsizei height, GLint border, GLenum format, GLenum type, const GLvoid *pixels);
700 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexParameterf_fp)(GLenum target, GLenum pname, GLfloat param);
701 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexParameterfv_fp)(GLenum target, GLenum pname, const GLfloat *params);
702 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexParameteri_fp)(GLenum target, GLenum pname, GLint param);
703 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexParameteriv_fp)(GLenum target, GLenum pname, const GLint *params);
704 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexSubImage1D_fp)(GLenum target, GLint level, GLint xoffset, GLsizei width, GLenum format, GLenum type, const GLvoid *pixels);
705 typedef void (OGLFUNCCALL *glTexSubImage2D_fp)(GLenum target, GLint level, GLint xoffset, GLint yoffset, GLsizei width, GLsizei height, GLenum format, GLenum type, const GLvoid *pixels);
706 typedef void (OGLFUNCCALL *glTranslated_fp)(GLdouble x, GLdouble y, GLdouble z);
707 typedef void (OGLFUNCCALL *glTranslatef_fp)(GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z);
708 typedef void (OGLFUNCCALL *glVertex2d_fp)(GLdouble x, GLdouble y);
709 typedef void (OGLFUNCCALL *glVertex2dv_fp)(const GLdouble *v);
710 typedef void (OGLFUNCCALL *glVertex2f_fp)(GLfloat x, GLfloat y);
711 typedef void (OGLFUNCCALL *glVertex2fv_fp)(const GLfloat *v);
712 typedef void (OGLFUNCCALL *glVertex2i_fp)(GLint x, GLint y);
713 typedef void (OGLFUNCCALL *glVertex2iv_fp)(const GLint *v);
714 typedef void (OGLFUNCCALL *glVertex2s_fp)(GLshort x, GLshort y);
715 typedef void (OGLFUNCCALL *glVertex2sv_fp)(const GLshort *v);
716 typedef void (OGLFUNCCALL *glVertex3d_fp)(GLdouble x, GLdouble y, GLdouble z);
717 typedef void (OGLFUNCCALL *glVertex3dv_fp)(const GLdouble *v);
718 typedef void (OGLFUNCCALL *glVertex3f_fp)(GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z);
719 typedef void (OGLFUNCCALL *glVertex3fv_fp)(const GLfloat *v);
720 typedef void (OGLFUNCCALL *glVertex3i_fp)(GLint x, GLint y, GLint z);
721 typedef void (OGLFUNCCALL *glVertex3iv_fp)(const GLint *v);
722 typedef void (OGLFUNCCALL *glVertex3s_fp)(GLshort x, GLshort y, GLshort z);
723 typedef void (OGLFUNCCALL *glVertex3sv_fp)(const GLshort *v);
724 typedef void (OGLFUNCCALL *glVertex4d_fp)(GLdouble x, GLdouble y, GLdouble z, GLdouble w);
725 typedef void (OGLFUNCCALL *glVertex4dv_fp)(const GLdouble *v);
726 typedef void (OGLFUNCCALL *glVertex4f_fp)(GLfloat x, GLfloat y, GLfloat z, GLfloat w);
727 typedef void (OGLFUNCCALL *glVertex4fv_fp)(const GLfloat *v);
728 typedef void (OGLFUNCCALL *glVertex4i_fp)(GLint x, GLint y, GLint z, GLint w);
729 typedef void (OGLFUNCCALL *glVertex4iv_fp)(const GLint *v);
730 typedef void (OGLFUNCCALL *glVertex4s_fp)(GLshort x, GLshort y, GLshort z, GLshort w);
731 typedef void (OGLFUNCCALL *glVertex4sv_fp)(const GLshort *v);
732 typedef void (OGLFUNCCALL *glVertexPointer_fp)(GLint size, GLenum type, GLsizei stride, const GLvoid *pointer);
733 typedef void (OGLFUNCCALL *glViewport_fp)(GLint x, GLint y, GLsizei width, GLsizei height);
734
735 #ifdef WIN32
736 typedef BOOL  (OGLFUNCCALL *wglCopyContext_fp)(HGLRC, HGLRC, UINT);
737 typedef HGLRC (OGLFUNCCALL *wglCreateContext_fp)(HDC);
738 typedef HGLRC (OGLFUNCCALL *wglCreateLayerContext_fp)(HDC, int);
739 typedef BOOL  (OGLFUNCCALL *wglDeleteContext_fp)(HGLRC);
740 typedef HGLRC (OGLFUNCCALL *wglGetCurrentContext_fp)(VOID);
741 typedef HDC   (OGLFUNCCALL *wglGetCurrentDC_fp)(VOID);
742 typedef PROC  (OGLFUNCCALL *wglGetProcAddress_fp)(LPCSTR);
743 typedef BOOL  (OGLFUNCCALL *wglMakeCurrent_fp)(HDC, HGLRC);
744 typedef BOOL  (OGLFUNCCALL *wglShareLists_fp)(HGLRC, HGLRC);
745 typedef BOOL  (OGLFUNCCALL *wglUseFontBitmapsA_fp)(HDC, DWORD, DWORD, DWORD);
746 typedef BOOL  (OGLFUNCCALL *wglUseFontBitmapsW_fp)(HDC, DWORD, DWORD, DWORD);
747 typedef BOOL  (OGLFUNCCALL *wglUseFontOutlinesA_fp)(HDC, DWORD, DWORD, DWORD, FLOAT,FLOAT, int, LPGLYPHMETRICSFLOAT);
748 typedef BOOL  (OGLFUNCCALL *wglUseFontOutlinesW_fp)(HDC, DWORD, DWORD, DWORD, FLOAT,FLOAT, int, LPGLYPHMETRICSFLOAT);
749 typedef BOOL  (OGLFUNCCALL *wglDescribeLayerPlane_fp)(HDC, int, int, UINT,LPLAYERPLANEDESCRIPTOR);
750 typedef int   (OGLFUNCCALL *wglSetLayerPaletteEntries_fp)(HDC, int, int, int,CONST COLORREF *);
751 typedef int   (OGLFUNCCALL *wglGetLayerPaletteEntries_fp)(HDC, int, int, int,COLORREF *);
752 typedef BOOL  (OGLFUNCCALL *wglRealizeLayerPalette_fp)(HDC, int, BOOL);
753 typedef BOOL  (OGLFUNCCALL *wglSwapLayerBuffers_fp)(HDC, UINT);
754 #if (WINVER >= 0x0500)
755 typedef DWORD (OGLFUNCCALL *wglSwapMultipleBuffers_fp)(UINT, CONST WGLSWAP *);
756 #endif
757 #endif
758
759 DEFVAR glAccum_fp dglAccum;
760 DEFVAR glAlphaFunc_fp dglAlphaFunc;
761 DEFVAR glAreTexturesResident_fp dglAreTexturesResident;
762 DEFVAR glArrayElement_fp dglArrayElement;
763 DEFVAR glBegin_fp dglBegin;
764 DEFVAR glBindTexture_fp dglBindTexture;
765 DEFVAR glBitmap_fp dglBitmap;
766 DEFVAR glBlendFunc_fp dglBlendFunc;
767 DEFVAR glCallList_fp dglCallList;
768 DEFVAR glCallLists_fp dglCallLists;
769 DEFVAR glClear_fp dglClear;
770 DEFVAR glClearAccum_fp dglClearAccum;
771 DEFVAR glClearColor_fp dglClearColor;
772 DEFVAR glClearDepth_fp dglClearDepth;
773 DEFVAR glClearIndex_fp dglClearIndex;
774 DEFVAR glClearStencil_fp dglClearStencil;
775 DEFVAR glClipPlane_fp dglClipPlane;
776 DEFVAR glColor3b_fp dglColor3b;
777 DEFVAR glColor3bv_fp dglColor3bv;
778 DEFVAR glColor3d_fp dglColor3d;
779 DEFVAR glColor3dv_fp dglColor3dv;
780 DEFVAR glColor3f_fp dglColor3f;
781 DEFVAR glColor3fv_fp dglColor3fv;
782 DEFVAR glColor3i_fp dglColor3i;
783 DEFVAR glColor3iv_fp dglColor3iv;
784 DEFVAR glColor3s_fp dglColor3s;
785 DEFVAR glColor3sv_fp dglColor3sv;
786 DEFVAR glColor3ub_fp dglColor3ub;
787 DEFVAR glColor3ubv_fp dglColor3ubv;
788 DEFVAR glColor3ui_fp dglColor3ui;
789 DEFVAR glColor3uiv_fp dglColor3uiv;
790 DEFVAR glColor3us_fp dglColor3us;
791 DEFVAR glColor3usv_fp dglColor3usv;
792 DEFVAR glColor4b_fp dglColor4b;
793 DEFVAR glColor4bv_fp dglColor4bv;
794 DEFVAR glColor4d_fp dglColor4d;
795 DEFVAR glColor4dv_fp dglColor4dv;
796 DEFVAR glColor4f_fp dglColor4f;
797 DEFVAR glColor4fv_fp dglColor4fv;
798 DEFVAR glColor4i_fp dglColor4i;
799 DEFVAR glColor4iv_fp dglColor4iv;
800 DEFVAR glColor4s_fp dglColor4s;
801 DEFVAR glColor4sv_fp dglColor4sv;
802 DEFVAR glColor4ub_fp dglColor4ub;
803 DEFVAR glColor4ubv_fp dglColor4ubv;
804 DEFVAR glColor4ui_fp dglColor4ui;
805 DEFVAR glColor4uiv_fp dglColor4uiv;
806 DEFVAR glColor4us_fp dglColor4us;
807 DEFVAR glColor4usv_fp dglColor4usv;
808 DEFVAR glColorMask_fp dglColorMask;
809 DEFVAR glColorMaterial_fp dglColorMaterial;
810 DEFVAR glColorPointer_fp dglColorPointer;
811 DEFVAR glCopyPixels_fp dglCopyPixels;
812 DEFVAR glCopyTexImage1D_fp dglCopyTexImage1D;
813 DEFVAR glCopyTexImage2D_fp dglCopyTexImage2D;
814 DEFVAR glCopyTexSubImage1D_fp dglCopyTexSubImage1D;
815 DEFVAR glCopyTexSubImage2D_fp dglCopyTexSubImage2D;
816 DEFVAR glCullFace_fp dglCullFace;
817 DEFVAR glDeleteLists_fp dglDeleteLists;
818 DEFVAR glDeleteTextures_fp dglDeleteTextures;
819 DEFVAR glDepthFunc_fp dglDepthFunc;
820 DEFVAR glDepthMask_fp dglDepthMask;
821 DEFVAR glDepthRange_fp dglDepthRange;
822 DEFVAR glDisable_fp dglDisable;
823 DEFVAR glDisableClientState_fp dglDisableClientState;
824 DEFVAR glDrawArrays_fp dglDrawArrays;
825 DEFVAR glDrawBuffer_fp dglDrawBuffer;
826 DEFVAR glDrawElements_fp dglDrawElements;
827 DEFVAR glDrawPixels_fp dglDrawPixels;
828 DEFVAR glEdgeFlag_fp dglEdgeFlag;
829 DEFVAR glEdgeFlagPointer_fp dglEdgeFlagPointer;
830 DEFVAR glEdgeFlagv_fp dglEdgeFlagv;
831 DEFVAR glEnable_fp dglEnable;
832 DEFVAR glEnableClientState_fp dglEnableClientState;
833 DEFVAR glEnd_fp dglEnd;
834 DEFVAR glEndList_fp dglEndList;
835 DEFVAR glEvalCoord1d_fp dglEvalCoord1d;
836 DEFVAR glEvalCoord1dv_fp dglEvalCoord1dv;
837 DEFVAR glEvalCoord1f_fp dglEvalCoord1f;
838 DEFVAR glEvalCoord1fv_fp dglEvalCoord1fv;
839 DEFVAR glEvalCoord2d_fp dglEvalCoord2d;
840 DEFVAR glEvalCoord2dv_fp dglEvalCoord2dv;
841 DEFVAR glEvalCoord2f_fp dglEvalCoord2f;
842 DEFVAR glEvalCoord2fv_fp dglEvalCoord2fv;
843 DEFVAR glEvalMesh1_fp dglEvalMesh1;
844 DEFVAR glEvalMesh2_fp dglEvalMesh2;
845 DEFVAR glEvalPoint1_fp dglEvalPoint1;
846 DEFVAR glEvalPoint2_fp dglEvalPoint2;
847 DEFVAR glFeedbackBuffer_fp dglFeedbackBuffer;
848 DEFVAR glFinish_fp dglFinish;
849 DEFVAR glFlush_fp dglFlush;
850 DEFVAR glFogf_fp dglFogf;
851 DEFVAR glFogfv_fp dglFogfv;
852 DEFVAR glFogi_fp dglFogi;
853 DEFVAR glFogiv_fp dglFogiv;
854 DEFVAR glFrontFace_fp dglFrontFace;
855 DEFVAR glFrustum_fp dglFrustum;
856 DEFVAR glGenLists_fp dglGenLists;
857 DEFVAR glGenTextures_fp dglGenTextures;
858 DEFVAR glGetBooleanv_fp dglGetBooleanv;
859 DEFVAR glGetClipPlane_fp dglGetClipPlane;
860 DEFVAR glGetDoublev_fp dglGetDoublev;
861 DEFVAR glGetError_fp dglGetError;
862 DEFVAR glGetFloatv_fp dglGetFloatv;
863 DEFVAR glGetIntegerv_fp dglGetIntegerv;
864 DEFVAR glGetLightfv_fp dglGetLightfv;
865 DEFVAR glGetLightiv_fp dglGetLightiv;
866 DEFVAR glGetMapdv_fp dglGetMapdv;
867 DEFVAR glGetMapfv_fp dglGetMapfv;
868 DEFVAR glGetMapiv_fp dglGetMapiv;
869 DEFVAR glGetMaterialfv_fp dglGetMaterialfv;
870 DEFVAR glGetMaterialiv_fp dglGetMaterialiv;
871 DEFVAR glGetPixelMapfv_fp dglGetPixelMapfv;
872 DEFVAR glGetPixelMapuiv_fp dglGetPixelMapuiv;
873 DEFVAR glGetPixelMapusv_fp dglGetPixelMapusv;
874 DEFVAR glGetPointerv_fp dglGetPointerv;
875 DEFVAR glGetPolygonStipple_fp dglGetPolygonStipple;
876 DEFVAR glGetString_fp dglGetString;
877 DEFVAR glGetTexEnvfv_fp dglGetTexEnvfv;
878 DEFVAR glGetTexEnviv_fp dglGetTexEnviv;
879 DEFVAR glGetTexGendv_fp dglGetTexGendv;
880 DEFVAR glGetTexGenfv_fp dglGetTexGenfv;
881 DEFVAR glGetTexGeniv_fp dglGetTexGeniv;
882 DEFVAR glGetTexImage_fp dglGetTexImage;
883 DEFVAR glGetTexLevelParameterfv_fp dglGetTexLevelParameterfv;
884 DEFVAR glGetTexLevelParameteriv_fp dglGetTexLevelParameteriv;
885 DEFVAR glGetTexParameterfv_fp dglGetTexParameterfv;
886 DEFVAR glGetTexParameteriv_fp dglGetTexParameteriv;
887 DEFVAR glHint_fp dglHint;
888 DEFVAR glIndexMask_fp dglIndexMask;
889 DEFVAR glIndexPointer_fp dglIndexPointer;
890 DEFVAR glIndexd_fp dglIndexd;
891 DEFVAR glIndexdv_fp dglIndexdv;
892 DEFVAR glIndexf_fp dglIndexf;
893 DEFVAR glIndexfv_fp dglIndexfv;
894 DEFVAR glIndexi_fp dglIndexi;
895 DEFVAR glIndexiv_fp dglIndexiv;
896 DEFVAR glIndexs_fp dglIndexs;
897 DEFVAR glIndexsv_fp dglIndexsv;
898 DEFVAR glIndexub_fp dglIndexub;
899 DEFVAR glIndexubv_fp dglIndexubv;
900 DEFVAR glInitNames_fp dglInitNames;
901 DEFVAR glInterleavedArrays_fp dglInterleavedArrays;
902 DEFVAR glIsEnabled_fp dglIsEnabled;
903 DEFVAR glIsList_fp dglIsList;
904 DEFVAR glIsTexture_fp dglIsTexture;
905 DEFVAR glLightModelf_fp dglLightModelf;
906 DEFVAR glLightModelfv_fp dglLightModelfv;
907 DEFVAR glLightModeli_fp dglLightModeli;
908 DEFVAR glLightModeliv_fp dglLightModeliv;
909 DEFVAR glLightf_fp dglLightf;
910 DEFVAR glLightfv_fp dglLightfv;
911 DEFVAR glLighti_fp dglLighti;
912 DEFVAR glLightiv_fp dglLightiv;
913 DEFVAR glLineStipple_fp dglLineStipple;
914 DEFVAR glLineWidth_fp dglLineWidth;
915 DEFVAR glListBase_fp dglListBase;
916 DEFVAR glLoadIdentity_fp dglLoadIdentity;
917 DEFVAR glLoadMatrixd_fp dglLoadMatrixd;
918 DEFVAR glLoadMatrixf_fp dglLoadMatrixf;
919 DEFVAR glLoadName_fp dglLoadName;
920 DEFVAR glLogicOp_fp dglLogicOp;
921 DEFVAR glMap1d_fp dglMap1d;
922 DEFVAR glMap1f_fp dglMap1f;
923 DEFVAR glMap2d_fp dglMap2d;
924 DEFVAR glMap2f_fp dglMap2f;
925 DEFVAR glMapGrid1d_fp dglMapGrid1d;
926 DEFVAR glMapGrid1f_fp dglMapGrid1f;
927 DEFVAR glMapGrid2d_fp dglMapGrid2d;
928 DEFVAR glMapGrid2f_fp dglMapGrid2f;
929 DEFVAR glMaterialf_fp dglMaterialf;
930 DEFVAR glMaterialfv_fp dglMaterialfv;
931 DEFVAR glMateriali_fp dglMateriali;
932 DEFVAR glMaterialiv_fp dglMaterialiv;
933 DEFVAR glMatrixMode_fp dglMatrixMode;
934 DEFVAR glMultMatrixd_fp dglMultMatrixd;
935 DEFVAR glMultMatrixf_fp dglMultMatrixf;
936 DEFVAR glNewList_fp dglNewList;
937 DEFVAR glNormal3b_fp dglNormal3b;
938 DEFVAR glNormal3bv_fp dglNormal3bv;
939 DEFVAR glNormal3d_fp dglNormal3d;
940 DEFVAR glNormal3dv_fp dglNormal3dv;
941 DEFVAR glNormal3f_fp dglNormal3f;
942 DEFVAR glNormal3fv_fp dglNormal3fv;
943 DEFVAR glNormal3i_fp dglNormal3i;
944 DEFVAR glNormal3iv_fp dglNormal3iv;
945 DEFVAR glNormal3s_fp dglNormal3s;
946 DEFVAR glNormal3sv_fp dglNormal3sv;
947 DEFVAR glNormalPointer_fp dglNormalPointer;
948 DEFVAR glOrtho_fp dglOrtho;
949 DEFVAR glPassThrough_fp dglPassThrough;
950 DEFVAR glPixelMapfv_fp dglPixelMapfv;
951 DEFVAR glPixelMapuiv_fp dglPixelMapuiv;
952 DEFVAR glPixelMapusv_fp dglPixelMapusv;
953 DEFVAR glPixelStoref_fp dglPixelStoref;
954 DEFVAR glPixelStorei_fp dglPixelStorei;
955 DEFVAR glPixelTransferf_fp dglPixelTransferf;
956 DEFVAR glPixelTransferi_fp dglPixelTransferi;
957 DEFVAR glPixelZoom_fp dglPixelZoom;
958 DEFVAR glPointSize_fp dglPointSize;
959 DEFVAR glPolygonMode_fp dglPolygonMode;
960 DEFVAR glPolygonOffset_fp dglPolygonOffset;
961 DEFVAR glPolygonStipple_fp dglPolygonStipple;
962 DEFVAR glPopAttrib_fp dglPopAttrib;
963 DEFVAR glPopClientAttrib_fp dglPopClientAttrib;
964 DEFVAR glPopMatrix_fp dglPopMatrix;
965 DEFVAR glPopName_fp dglPopName;
966 DEFVAR glPrioritizeTextures_fp dglPrioritizeTextures;
967 DEFVAR glPushAttrib_fp dglPushAttrib;
968 DEFVAR glPushClientAttrib_fp dglPushClientAttrib;
969 DEFVAR glPushMatrix_fp dglPushMatrix;
970 DEFVAR glPushName_fp dglPushName;
971 DEFVAR glRasterPos2d_fp dglRasterPos2d;
972 DEFVAR glRasterPos2dv_fp dglRasterPos2dv;
973 DEFVAR glRasterPos2f_fp dglRasterPos2f;
974 DEFVAR glRasterPos2fv_fp dglRasterPos2fv;
975 DEFVAR glRasterPos2i_fp dglRasterPos2i;
976 DEFVAR glRasterPos2iv_fp dglRasterPos2iv;
977 DEFVAR glRasterPos2s_fp dglRasterPos2s;
978 DEFVAR glRasterPos2sv_fp dglRasterPos2sv;
979 DEFVAR glRasterPos3d_fp dglRasterPos3d;
980 DEFVAR glRasterPos3dv_fp dglRasterPos3dv;
981 DEFVAR glRasterPos3f_fp dglRasterPos3f;
982 DEFVAR glRasterPos3fv_fp dglRasterPos3fv;
983 DEFVAR glRasterPos3i_fp dglRasterPos3i;
984 DEFVAR glRasterPos3iv_fp dglRasterPos3iv;
985 DEFVAR glRasterPos3s_fp dglRasterPos3s;
986 DEFVAR glRasterPos3sv_fp dglRasterPos3sv;
987 DEFVAR glRasterPos4d_fp dglRasterPos4d;
988 DEFVAR glRasterPos4dv_fp dglRasterPos4dv;
989 DEFVAR glRasterPos4f_fp dglRasterPos4f;
990 DEFVAR glRasterPos4fv_fp dglRasterPos4fv;
991 DEFVAR glRasterPos4i_fp dglRasterPos4i;
992 DEFVAR glRasterPos4iv_fp dglRasterPos4iv;
993 DEFVAR glRasterPos4s_fp dglRasterPos4s;
994 DEFVAR glRasterPos4sv_fp dglRasterPos4sv;
995 DEFVAR glReadBuffer_fp dglReadBuffer;
996 DEFVAR glReadPixels_fp dglReadPixels;
997 DEFVAR glRectd_fp dglRectd;
998 DEFVAR glRectdv_fp dglRectdv;
999 DEFVAR glRectf_fp dglRectf;
1000 DEFVAR glRectfv_fp dglRectfv;
1001 DEFVAR glRecti_fp dglRecti;
1002 DEFVAR glRectiv_fp dglRectiv;
1003 DEFVAR glRects_fp dglRects;
1004 DEFVAR glRectsv_fp dglRectsv;
1005 DEFVAR glRenderMode_fp dglRenderMode;
1006 DEFVAR glRotated_fp dglRotated;
1007 DEFVAR glRotatef_fp dglRotatef;
1008 DEFVAR glScaled_fp dglScaled;
1009 DEFVAR glScalef_fp dglScalef;
1010 DEFVAR glScissor_fp dglScissor;
1011 DEFVAR glSelectBuffer_fp dglSelectBuffer;
1012 DEFVAR glShadeModel_fp dglShadeModel;
1013 DEFVAR glStencilFunc_fp dglStencilFunc;
1014 DEFVAR glStencilMask_fp dglStencilMask;
1015 DEFVAR glStencilOp_fp dglStencilOp;
1016 DEFVAR glTexCoord1d_fp dglTexCoord1d;
1017 DEFVAR glTexCoord1dv_fp dglTexCoord1dv;
1018 DEFVAR glTexCoord1f_fp dglTexCoord1f;
1019 DEFVAR glTexCoord1fv_fp dglTexCoord1fv;
1020 DEFVAR glTexCoord1i_fp dglTexCoord1i;
1021 DEFVAR glTexCoord1iv_fp dglTexCoord1iv;
1022 DEFVAR glTexCoord1s_fp dglTexCoord1s;
1023 DEFVAR glTexCoord1sv_fp dglTexCoord1sv;
1024 DEFVAR glTexCoord2d_fp dglTexCoord2d;
1025 DEFVAR glTexCoord2dv_fp dglTexCoord2dv;
1026 DEFVAR glTexCoord2f_fp dglTexCoord2f;
1027 DEFVAR glTexCoord2fv_fp dglTexCoord2fv;
1028 DEFVAR glTexCoord2i_fp dglTexCoord2i;
1029 DEFVAR glTexCoord2iv_fp dglTexCoord2iv;
1030 DEFVAR glTexCoord2s_fp dglTexCoord2s;
1031 DEFVAR glTexCoord2sv_fp dglTexCoord2sv;
1032 DEFVAR glTexCoord3d_fp dglTexCoord3d;
1033 DEFVAR glTexCoord3dv_fp dglTexCoord3dv;
1034 DEFVAR glTexCoord3f_fp dglTexCoord3f;
1035 DEFVAR glTexCoord3fv_fp dglTexCoord3fv;
1036 DEFVAR glTexCoord3i_fp dglTexCoord3i;
1037 DEFVAR glTexCoord3iv_fp dglTexCoord3iv;
1038 DEFVAR glTexCoord3s_fp dglTexCoord3s;
1039 DEFVAR glTexCoord3sv_fp dglTexCoord3sv;
1040 DEFVAR glTexCoord4d_fp dglTexCoord4d;
1041 DEFVAR glTexCoord4dv_fp dglTexCoord4dv;
1042 DEFVAR glTexCoord4f_fp dglTexCoord4f;
1043 DEFVAR glTexCoord4fv_fp dglTexCoord4fv;
1044 DEFVAR glTexCoord4i_fp dglTexCoord4i;
1045 DEFVAR glTexCoord4iv_fp dglTexCoord4iv;
1046 DEFVAR glTexCoord4s_fp dglTexCoord4s;
1047 DEFVAR glTexCoord4sv_fp dglTexCoord4sv;
1048 DEFVAR glTexCoordPointer_fp dglTexCoordPointer;
1049 DEFVAR glTexEnvf_fp dglTexEnvf;
1050 DEFVAR glTexEnvfv_fp dglTexEnvfv;
1051 DEFVAR glTexEnvi_fp dglTexEnvi;
1052 DEFVAR glTexEnviv_fp dglTexEnviv;
1053 DEFVAR glTexGend_fp dglTexGend;
1054 DEFVAR glTexGendv_fp dglTexGendv;
1055 DEFVAR glTexGenf_fp dglTexGenf;
1056 DEFVAR glTexGenfv_fp dglTexGenfv;
1057 DEFVAR glTexGeni_fp dglTexGeni;
1058 DEFVAR glTexGeniv_fp dglTexGeniv;
1059 DEFVAR glTexImage1D_fp dglTexImage1D;
1060 DEFVAR glTexImage2D_fp dglTexImage2D;
1061 DEFVAR glTexParameterf_fp dglTexParameterf;
1062 DEFVAR glTexParameterfv_fp dglTexParameterfv;
1063 DEFVAR glTexParameteri_fp dglTexParameteri;
1064 DEFVAR glTexParameteriv_fp dglTexParameteriv;
1065 DEFVAR glTexSubImage1D_fp dglTexSubImage1D;
1066 DEFVAR glTexSubImage2D_fp dglTexSubImage2D;
1067 DEFVAR glTranslated_fp dglTranslated;
1068 DEFVAR glTranslatef_fp dglTranslatef;
1069 DEFVAR glVertex2d_fp dglVertex2d;
1070 DEFVAR glVertex2dv_fp dglVertex2dv;
1071 DEFVAR glVertex2f_fp dglVertex2f;
1072 DEFVAR glVertex2fv_fp dglVertex2fv;
1073 DEFVAR glVertex2i_fp dglVertex2i;
1074 DEFVAR glVertex2iv_fp dglVertex2iv;
1075 DEFVAR glVertex2s_fp dglVertex2s;
1076 DEFVAR glVertex2sv_fp dglVertex2sv;
1077 DEFVAR glVertex3d_fp dglVertex3d;
1078 DEFVAR glVertex3dv_fp dglVertex3dv;
1079 DEFVAR glVertex3f_fp dglVertex3f;
1080 DEFVAR glVertex3fv_fp dglVertex3fv;
1081 DEFVAR glVertex3i_fp dglVertex3i;
1082 DEFVAR glVertex3iv_fp dglVertex3iv;
1083 DEFVAR glVertex3s_fp dglVertex3s;
1084 DEFVAR glVertex3sv_fp dglVertex3sv;
1085 DEFVAR glVertex4d_fp dglVertex4d;
1086 DEFVAR glVertex4dv_fp dglVertex4dv;
1087 DEFVAR glVertex4f_fp dglVertex4f;
1088 DEFVAR glVertex4fv_fp dglVertex4fv;
1089 DEFVAR glVertex4i_fp dglVertex4i;
1090 DEFVAR glVertex4iv_fp dglVertex4iv;
1091 DEFVAR glVertex4s_fp dglVertex4s;
1092 DEFVAR glVertex4sv_fp dglVertex4sv;
1093 DEFVAR glVertexPointer_fp dglVertexPointer;
1094 DEFVAR glViewport_fp dglViewport;
1095
1096 #ifdef WIN32
1097 DEFVAR wglCopyContext_fp dwglCopyContext;
1098 DEFVAR wglCreateContext_fp dwglCreateContext;
1099 DEFVAR wglCreateLayerContext_fp dwglCreateLayerContext;
1100 DEFVAR wglDeleteContext_fp dwglDeleteContext;
1101 DEFVAR wglGetCurrentContext_fp dwglGetCurrentContext;
1102 DEFVAR wglGetCurrentDC_fp dwglGetCurrentDC;
1103 DEFVAR wglGetProcAddress_fp dwglGetProcAddress;
1104 DEFVAR wglMakeCurrent_fp dwglMakeCurrent;
1105 DEFVAR wglShareLists_fp dwglShareLists;
1106 DEFVAR wglUseFontBitmapsA_fp dwglUseFontBitmapsA;
1107 DEFVAR wglUseFontBitmapsW_fp dwglUseFontBitmapsW;
1108 DEFVAR wglUseFontOutlinesA_fp dwglUseFontOutlinesA;
1109 DEFVAR wglUseFontOutlinesW_fp dwglUseFontOutlinesW;
1110 DEFVAR wglDescribeLayerPlane_fp dwglDescribeLayerPlane;
1111 DEFVAR wglSetLayerPaletteEntries_fp dwglSetLayerPaletteEntries;
1112 DEFVAR wglGetLayerPaletteEntries_fp dwglGetLayerPaletteEntries;
1113 DEFVAR wglRealizeLayerPalette_fp dwglRealizeLayerPalette;
1114 DEFVAR wglSwapLayerBuffers_fp dwglSwapLayerBuffers;
1115 #if (WINVER >= 0x0500)
1116 DEFVAR wglSwapMultipleBuffers_fp dwglSwapMultipleBuffers;
1117 #endif
1118 #endif
1119
1120 #ifdef DECLARE_VARS
1121
1122 // Dynamic module load functions
1123 #ifdef WIN32
1124 void *dll_LoadModule(const char *name)
1125 {
1126         HINSTANCE handle;
1127         handle = LoadLibrary(name);
1128         return (void *)handle;
1129 }
1130 void dll_UnloadModule(void *hdl)
1131 {
1132         HINSTANCE handle;
1133         handle = (HINSTANCE)hdl;
1134
1135         if(hdl)
1136         {
1137                 FreeLibrary(handle);
1138         }
1139 }
1140 void *dll_GetSymbol(void *dllhandle,const char *symname)
1141 {
1142         if(!dllhandle)
1143                 return NULL;
1144         return (void *)GetProcAddress((HINSTANCE)dllhandle,symname);
1145 }
1146 #endif
1147 #ifdef __LINUX__
1148 #include <dlfcn.h>
1149 void *dll_LoadModule(const char *name)
1150 {
1151         return (void *)dlopen(name,RTLD_NOW|RTLD_GLOBAL);
1152 }
1153 void dll_UnloadModule(void *hdl)
1154 {
1155         if(hdl)
1156         {
1157                 dlclose(hdl);
1158         }
1159 }
1160 void *dll_GetSymbol(void *dllhandle,const char *symname)
1161 {
1162         if(!dllhandle)
1163                 return NULL;
1164         return dlsym(dllhandle,symname);
1165 }
1166 #endif
1167
1168 #endif //DECLARE_VARS
1169
1170 void OpenGL_SetFuncsToNull(void);
1171
1172 extern char *OglLibPath;
1173
1174 #ifndef DECLARE_VARS
1175 // pass true to load the library
1176 // pass false to unload it
1177 bool OpenGL_LoadLibrary(bool load);//load=true removed because not c++
1178 #else
1179 void *OpenGLModuleHandle=NULL;
1180 //char *OglLibPath="opengl32.dll";
1181 bool OpenGL_LoadLibrary(bool load)
1182 {
1183         if(load && OpenGLModuleHandle)
1184                 return true;
1185
1186         OpenGL_SetFuncsToNull();
1187
1188         if(!load)
1189         {
1190                 if(OpenGLModuleHandle)
1191                 {
1192                         dll_UnloadModule(OpenGLModuleHandle);
1193                         OpenGLModuleHandle = NULL;
1194                 }
1195                 return true;
1196         }else
1197         {
1198                 OpenGLModuleHandle = dll_LoadModule(OglLibPath);
1199                 if(!OpenGLModuleHandle)
1200                         return false;
1201
1202                 dglAccum = (glAccum_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glAccum");
1203                 dglAlphaFunc = (glAlphaFunc_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glAlphaFunc");
1204                 dglAreTexturesResident = (glAreTexturesResident_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glAreTexturesResident");
1205                 dglArrayElement = (glArrayElement_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glArrayElement");
1206                 dglBegin = (glBegin_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glBegin");
1207                 dglBindTexture = (glBindTexture_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glBindTexture");
1208                 dglBitmap = (glBitmap_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glBitmap");
1209                 dglBlendFunc = (glBlendFunc_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glBlendFunc");
1210                 dglCallList = (glCallList_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glCallList");
1211                 dglCallLists = (glCallLists_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glCallLists");
1212                 dglClear = (glClear_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glClear");
1213                 dglClearAccum = (glClearAccum_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glClearAccum");
1214                 dglClearColor = (glClearColor_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glClearColor");
1215                 dglClearDepth = (glClearDepth_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glClearDepth");
1216                 dglClearIndex = (glClearIndex_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glClearIndex");
1217                 dglClearStencil = (glClearStencil_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glClearStencil");
1218                 dglClipPlane = (glClipPlane_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glClipPlane");
1219                 dglColor3b = (glColor3b_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glColor3b");
1220                 dglColor3bv = (glColor3bv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glColor3bv");
1221                 dglColor3d = (glColor3d_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glColor3d");
1222                 dglColor3dv = (glColor3dv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glColor3dv");
1223                 dglColor3f = (glColor3f_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glColor3f");
1224                 dglColor3fv = (glColor3fv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glColor3fv");
1225                 dglColor3i = (glColor3i_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glColor3i");
1226                 dglColor3iv = (glColor3iv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glColor3iv");
1227                 dglColor3s = (glColor3s_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glColor3s");
1228                 dglColor3sv = (glColor3sv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glColor3sv");
1229                 dglColor3ub = (glColor3ub_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glColor3ub");
1230                 dglColor3ubv = (glColor3ubv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glColor3ubv");
1231                 dglColor3ui = (glColor3ui_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glColor3ui");
1232                 dglColor3uiv = (glColor3uiv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glColor3uiv");
1233                 dglColor3us = (glColor3us_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glColor3us");
1234                 dglColor3usv = (glColor3usv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glColor3usv");
1235                 dglColor4b = (glColor4b_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glColor4b");
1236                 dglColor4bv = (glColor4bv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glColor4bv");
1237                 dglColor4d = (glColor4d_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glColor4d");
1238                 dglColor4dv = (glColor4dv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glColor4dv");
1239                 dglColor4f = (glColor4f_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glColor4f");
1240                 dglColor4fv = (glColor4fv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glColor4fv");
1241                 dglColor4i = (glColor4i_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glColor4i");
1242                 dglColor4iv = (glColor4iv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glColor4iv");
1243                 dglColor4s = (glColor4s_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glColor4s");
1244                 dglColor4sv = (glColor4sv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glColor4sv");
1245                 dglColor4ub = (glColor4ub_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glColor4ub");
1246                 dglColor4ubv = (glColor4ubv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glColor4ubv");
1247                 dglColor4ui = (glColor4ui_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glColor4ui");
1248                 dglColor4uiv = (glColor4uiv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glColor4uiv");
1249                 dglColor4us = (glColor4us_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glColor4us");
1250                 dglColor4usv = (glColor4usv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glColor4usv");
1251                 dglColorMask = (glColorMask_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glColorMask");
1252                 dglColorMaterial = (glColorMaterial_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glColorMaterial");
1253                 dglColorPointer = (glColorPointer_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glColorPointer");
1254                 dglCopyPixels = (glCopyPixels_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glCopyPixels");
1255                 dglCopyTexImage1D = (glCopyTexImage1D_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glCopyTexImage1D");
1256                 dglCopyTexImage2D = (glCopyTexImage2D_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glCopyTexImage2D");
1257                 dglCopyTexSubImage1D = (glCopyTexSubImage1D_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glCopyTexSubImage1D");
1258                 dglCopyTexSubImage2D = (glCopyTexSubImage2D_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glCopyTexSubImage2D");
1259                 dglCullFace = (glCullFace_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glCullFace");
1260                 dglDeleteLists = (glDeleteLists_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glDeleteLists");
1261                 dglDeleteTextures = (glDeleteTextures_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glDeleteTextures");
1262                 dglDepthFunc = (glDepthFunc_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glDepthFunc");
1263                 dglDepthMask = (glDepthMask_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glDepthMask");
1264                 dglDepthRange = (glDepthRange_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glDepthRange");
1265                 dglDisable = (glDisable_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glDisable");
1266                 dglDisableClientState = (glDisableClientState_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glDisableClientState");
1267                 dglDrawArrays = (glDrawArrays_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glDrawArrays");
1268                 dglDrawBuffer = (glDrawBuffer_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glDrawBuffer");
1269                 dglDrawElements = (glDrawElements_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glDrawElements");
1270                 dglDrawPixels = (glDrawPixels_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glDrawPixels");
1271                 dglEdgeFlag = (glEdgeFlag_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glEdgeFlag");
1272                 dglEdgeFlagPointer = (glEdgeFlagPointer_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glEdgeFlagPointer");
1273                 dglEdgeFlagv = (glEdgeFlagv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glEdgeFlagv");
1274                 dglEnable = (glEnable_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glEnable");
1275                 dglEnableClientState = (glEnableClientState_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glEnableClientState");
1276                 dglEnd = (glEnd_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glEnd");
1277                 dglEndList = (glEndList_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glEndList");
1278                 dglEvalCoord1d = (glEvalCoord1d_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glEvalCoord1d");
1279                 dglEvalCoord1dv = (glEvalCoord1dv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glEvalCoord1dv");
1280                 dglEvalCoord1f = (glEvalCoord1f_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glEvalCoord1f");
1281                 dglEvalCoord1fv = (glEvalCoord1fv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glEvalCoord1fv");
1282                 dglEvalCoord2d = (glEvalCoord2d_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glEvalCoord2d");
1283                 dglEvalCoord2dv = (glEvalCoord2dv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glEvalCoord2dv");
1284                 dglEvalCoord2f = (glEvalCoord2f_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glEvalCoord2f");
1285                 dglEvalCoord2fv = (glEvalCoord2fv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glEvalCoord2fv");
1286                 dglEvalMesh1 = (glEvalMesh1_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glEvalMesh1");
1287                 dglEvalMesh2 = (glEvalMesh2_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glEvalMesh2");
1288                 dglEvalPoint1 = (glEvalPoint1_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glEvalPoint1");
1289                 dglEvalPoint2 = (glEvalPoint2_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glEvalPoint2");
1290                 dglFeedbackBuffer = (glFeedbackBuffer_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glFeedbackBuffer");
1291                 dglFinish = (glFinish_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glFinish");
1292                 dglFlush = (glFlush_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glFlush");
1293                 dglFogf = (glFogf_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glFogf");
1294                 dglFogfv = (glFogfv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glFogfv");
1295                 dglFogi = (glFogi_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glFogi");
1296                 dglFogiv = (glFogiv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glFogiv");
1297                 dglFrontFace = (glFrontFace_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glFrontFace");
1298                 dglFrustum = (glFrustum_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glFrustum");
1299                 dglGenLists = (glGenLists_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glGenLists");
1300                 dglGenTextures = (glGenTextures_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glGenTextures");
1301                 dglGetBooleanv = (glGetBooleanv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glGetBooleanv");
1302                 dglGetClipPlane = (glGetClipPlane_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glGetClipPlane");
1303                 dglGetDoublev = (glGetDoublev_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glGetDoublev");
1304                 dglGetError = (glGetError_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glGetError");
1305                 dglGetFloatv = (glGetFloatv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glGetFloatv");
1306                 dglGetIntegerv = (glGetIntegerv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glGetIntegerv");
1307                 dglGetLightfv = (glGetLightfv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glGetLightfv");
1308                 dglGetLightiv = (glGetLightiv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glGetLightiv");
1309                 dglGetMapdv = (glGetMapdv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glGetMapdv");
1310                 dglGetMapfv = (glGetMapfv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glGetMapfv");
1311                 dglGetMapiv = (glGetMapiv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glGetMapiv");
1312                 dglGetMaterialfv = (glGetMaterialfv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glGetMaterialfv");
1313                 dglGetMaterialiv = (glGetMaterialiv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glGetMaterialiv");
1314                 dglGetPixelMapfv = (glGetPixelMapfv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glGetPixelMapfv");
1315                 dglGetPixelMapuiv = (glGetPixelMapuiv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glGetPixelMapuiv");
1316                 dglGetPixelMapusv = (glGetPixelMapusv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glGetPixelMapusv");
1317                 dglGetPointerv = (glGetPointerv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glGetPointerv");
1318                 dglGetPolygonStipple = (glGetPolygonStipple_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glGetPolygonStipple");
1319                 dglGetString = (glGetString_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glGetString");
1320                 dglGetTexEnvfv = (glGetTexEnvfv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glGetTexEnvfv");
1321                 dglGetTexEnviv = (glGetTexEnviv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glGetTexEnviv");
1322                 dglGetTexGendv = (glGetTexGendv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glGetTexGendv");
1323                 dglGetTexGenfv = (glGetTexGenfv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glGetTexGenfv");
1324                 dglGetTexGeniv = (glGetTexGeniv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glGetTexGeniv");
1325                 dglGetTexImage = (glGetTexImage_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glGetTexImage");
1326                 dglGetTexLevelParameterfv = (glGetTexLevelParameterfv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glGetTexLevelParameterfv");
1327                 dglGetTexLevelParameteriv = (glGetTexLevelParameteriv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glGetTexLevelParameteriv");
1328                 dglGetTexParameterfv = (glGetTexParameterfv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glGetTexParameterfv");
1329                 dglGetTexParameteriv = (glGetTexParameteriv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glGetTexParameteriv");
1330                 dglHint = (glHint_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glHint");
1331                 dglIndexMask = (glIndexMask_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glIndexMask");
1332                 dglIndexPointer = (glIndexPointer_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glIndexPointer");
1333                 dglIndexd = (glIndexd_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glIndexd");
1334                 dglIndexdv = (glIndexdv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glIndexdv");
1335                 dglIndexf = (glIndexf_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glIndexf");
1336                 dglIndexfv = (glIndexfv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glIndexfv");
1337                 dglIndexi = (glIndexi_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glIndexi");
1338                 dglIndexiv = (glIndexiv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glIndexiv");
1339                 dglIndexs = (glIndexs_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glIndexs");
1340                 dglIndexsv = (glIndexsv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glIndexsv");
1341                 dglIndexub = (glIndexub_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glIndexub");
1342                 dglIndexubv = (glIndexubv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glIndexubv");
1343                 dglInitNames = (glInitNames_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glInitNames");
1344                 dglInterleavedArrays = (glInterleavedArrays_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glInterleavedArrays");
1345                 dglIsEnabled = (glIsEnabled_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glIsEnabled");
1346                 dglIsList = (glIsList_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glIsList");
1347                 dglIsTexture = (glIsTexture_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glIsTexture");
1348                 dglLightModelf = (glLightModelf_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glLightModelf");
1349                 dglLightModelfv = (glLightModelfv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glLightModelfv");
1350                 dglLightModeli = (glLightModeli_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glLightModeli");
1351                 dglLightModeliv = (glLightModeliv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glLightModeliv");
1352                 dglLightf = (glLightf_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glLightf");
1353                 dglLightfv = (glLightfv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glLightfv");
1354                 dglLighti = (glLighti_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glLighti");
1355                 dglLightiv = (glLightiv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glLightiv");
1356                 dglLineStipple = (glLineStipple_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glLineStipple");
1357                 dglLineWidth = (glLineWidth_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glLineWidth");
1358                 dglListBase = (glListBase_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glListBase");
1359                 dglLoadIdentity = (glLoadIdentity_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glLoadIdentity");
1360                 dglLoadMatrixd = (glLoadMatrixd_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glLoadMatrixd");
1361                 dglLoadMatrixf = (glLoadMatrixf_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glLoadMatrixf");
1362                 dglLoadName = (glLoadName_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glLoadName");
1363                 dglLogicOp = (glLogicOp_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glLogicOp");
1364                 dglMap1d = (glMap1d_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glMap1d");
1365                 dglMap1f = (glMap1f_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glMap1f");
1366                 dglMap2d = (glMap2d_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glMap2d");
1367                 dglMap2f = (glMap2f_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glMap2f");
1368                 dglMapGrid1d = (glMapGrid1d_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glMapGrid1d");
1369                 dglMapGrid1f = (glMapGrid1f_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glMapGrid1f");
1370                 dglMapGrid2d = (glMapGrid2d_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glMapGrid2d");
1371                 dglMapGrid2f = (glMapGrid2f_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glMapGrid2f");
1372                 dglMaterialf = (glMaterialf_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glMaterialf");
1373                 dglMaterialfv = (glMaterialfv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glMaterialfv");
1374                 dglMateriali = (glMateriali_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glMateriali");
1375                 dglMaterialiv = (glMaterialiv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glMaterialiv");
1376                 dglMatrixMode = (glMatrixMode_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glMatrixMode");
1377                 dglMultMatrixd = (glMultMatrixd_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glMultMatrixd");
1378                 dglMultMatrixf = (glMultMatrixf_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glMultMatrixf");
1379                 dglNewList = (glNewList_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glNewList");
1380                 dglNormal3b = (glNormal3b_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glNormal3b");
1381                 dglNormal3bv = (glNormal3bv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glNormal3bv");
1382                 dglNormal3d = (glNormal3d_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glNormal3d");
1383                 dglNormal3dv = (glNormal3dv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glNormal3dv");
1384                 dglNormal3f = (glNormal3f_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glNormal3f");
1385                 dglNormal3fv = (glNormal3fv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glNormal3fv");
1386                 dglNormal3i = (glNormal3i_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glNormal3i");
1387                 dglNormal3iv = (glNormal3iv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glNormal3iv");
1388                 dglNormal3s = (glNormal3s_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glNormal3s");
1389                 dglNormal3sv = (glNormal3sv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glNormal3sv");
1390                 dglNormalPointer = (glNormalPointer_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glNormalPointer");
1391                 dglOrtho = (glOrtho_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glOrtho");
1392                 dglPassThrough = (glPassThrough_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glPassThrough");
1393                 dglPixelMapfv = (glPixelMapfv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glPixelMapfv");
1394                 dglPixelMapuiv = (glPixelMapuiv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glPixelMapuiv");
1395                 dglPixelMapusv = (glPixelMapusv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glPixelMapusv");
1396                 dglPixelStoref = (glPixelStoref_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glPixelStoref");
1397                 dglPixelStorei = (glPixelStorei_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glPixelStorei");
1398                 dglPixelTransferf = (glPixelTransferf_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glPixelTransferf");
1399                 dglPixelTransferi = (glPixelTransferi_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glPixelTransferi");
1400                 dglPixelZoom = (glPixelZoom_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glPixelZoom");
1401                 dglPointSize = (glPointSize_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glPointSize");
1402                 dglPolygonMode = (glPolygonMode_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glPolygonMode");
1403                 dglPolygonOffset = (glPolygonOffset_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glPolygonOffset");
1404                 dglPolygonStipple = (glPolygonStipple_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glPolygonStipple");
1405                 dglPopAttrib = (glPopAttrib_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glPopAttrib");
1406                 dglPopClientAttrib = (glPopClientAttrib_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glPopClientAttrib");
1407                 dglPopMatrix = (glPopMatrix_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glPopMatrix");
1408                 dglPopName = (glPopName_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glPopName");
1409                 dglPrioritizeTextures = (glPrioritizeTextures_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glPrioritizeTextures");
1410                 dglPushAttrib = (glPushAttrib_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glPushAttrib");
1411                 dglPushClientAttrib = (glPushClientAttrib_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glPushClientAttrib");
1412                 dglPushMatrix = (glPushMatrix_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glPushMatrix");
1413                 dglPushName = (glPushName_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glPushName");
1414                 dglRasterPos2d = (glRasterPos2d_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glRasterPos2d");
1415                 dglRasterPos2dv = (glRasterPos2dv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glRasterPos2dv");
1416                 dglRasterPos2f = (glRasterPos2f_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glRasterPos2f");
1417                 dglRasterPos2fv = (glRasterPos2fv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glRasterPos2fv");
1418                 dglRasterPos2i = (glRasterPos2i_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glRasterPos2i");
1419                 dglRasterPos2iv = (glRasterPos2iv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glRasterPos2iv");
1420                 dglRasterPos2s = (glRasterPos2s_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glRasterPos2s");
1421                 dglRasterPos2sv = (glRasterPos2sv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glRasterPos2sv");
1422                 dglRasterPos3d = (glRasterPos3d_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glRasterPos3d");
1423                 dglRasterPos3dv = (glRasterPos3dv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glRasterPos3dv");
1424                 dglRasterPos3f = (glRasterPos3f_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glRasterPos3f");
1425                 dglRasterPos3fv = (glRasterPos3fv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glRasterPos3fv");
1426                 dglRasterPos3i = (glRasterPos3i_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glRasterPos3i");
1427                 dglRasterPos3iv = (glRasterPos3iv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glRasterPos3iv");
1428                 dglRasterPos3s = (glRasterPos3s_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glRasterPos3s");
1429                 dglRasterPos3sv = (glRasterPos3sv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glRasterPos3sv");
1430                 dglRasterPos4d = (glRasterPos4d_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glRasterPos4d");
1431                 dglRasterPos4dv = (glRasterPos4dv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glRasterPos4dv");
1432                 dglRasterPos4f = (glRasterPos4f_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glRasterPos4f");
1433                 dglRasterPos4fv = (glRasterPos4fv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glRasterPos4fv");
1434                 dglRasterPos4i = (glRasterPos4i_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glRasterPos4i");
1435                 dglRasterPos4iv = (glRasterPos4iv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glRasterPos4iv");
1436                 dglRasterPos4s = (glRasterPos4s_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glRasterPos4s");
1437                 dglRasterPos4sv = (glRasterPos4sv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glRasterPos4sv");
1438                 dglReadBuffer = (glReadBuffer_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glReadBuffer");
1439                 dglReadPixels = (glReadPixels_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glReadPixels");
1440                 dglRectd = (glRectd_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glRectd");
1441                 dglRectdv = (glRectdv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glRectdv");
1442                 dglRectf = (glRectf_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glRectf");
1443                 dglRectfv = (glRectfv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glRectfv");
1444                 dglRecti = (glRecti_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glRecti");
1445                 dglRectiv = (glRectiv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glRectiv");
1446                 dglRects = (glRects_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glRects");
1447                 dglRectsv = (glRectsv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glRectsv");
1448                 dglRenderMode = (glRenderMode_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glRenderMode");
1449                 dglRotated = (glRotated_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glRotated");
1450                 dglRotatef = (glRotatef_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glRotatef");
1451                 dglScaled = (glScaled_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glScaled");
1452                 dglScalef = (glScalef_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glScalef");
1453                 dglScissor = (glScissor_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glScissor");
1454                 dglSelectBuffer = (glSelectBuffer_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glSelectBuffer");
1455                 dglShadeModel = (glShadeModel_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glShadeModel");
1456                 dglStencilFunc = (glStencilFunc_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glStencilFunc");
1457                 dglStencilMask = (glStencilMask_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glStencilMask");
1458                 dglStencilOp = (glStencilOp_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glStencilOp");
1459                 dglTexCoord1d = (glTexCoord1d_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexCoord1d");
1460                 dglTexCoord1dv = (glTexCoord1dv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexCoord1dv");
1461                 dglTexCoord1f = (glTexCoord1f_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexCoord1f");
1462                 dglTexCoord1fv = (glTexCoord1fv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexCoord1fv");
1463                 dglTexCoord1i = (glTexCoord1i_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexCoord1i");
1464                 dglTexCoord1iv = (glTexCoord1iv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexCoord1iv");
1465                 dglTexCoord1s = (glTexCoord1s_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexCoord1s");
1466                 dglTexCoord1sv = (glTexCoord1sv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexCoord1sv");
1467                 dglTexCoord2d = (glTexCoord2d_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexCoord2d");
1468                 dglTexCoord2dv = (glTexCoord2dv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexCoord2dv");
1469                 dglTexCoord2f = (glTexCoord2f_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexCoord2f");
1470                 dglTexCoord2fv = (glTexCoord2fv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexCoord2fv");
1471                 dglTexCoord2i = (glTexCoord2i_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexCoord2i");
1472                 dglTexCoord2iv = (glTexCoord2iv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexCoord2iv");
1473                 dglTexCoord2s = (glTexCoord2s_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexCoord2s");
1474                 dglTexCoord2sv = (glTexCoord2sv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexCoord2sv");
1475                 dglTexCoord3d = (glTexCoord3d_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexCoord3d");
1476                 dglTexCoord3dv = (glTexCoord3dv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexCoord3dv");
1477                 dglTexCoord3f = (glTexCoord3f_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexCoord3f");
1478                 dglTexCoord3fv = (glTexCoord3fv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexCoord3fv");
1479                 dglTexCoord3i = (glTexCoord3i_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexCoord3i");
1480                 dglTexCoord3iv = (glTexCoord3iv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexCoord3iv");
1481                 dglTexCoord3s = (glTexCoord3s_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexCoord3s");
1482                 dglTexCoord3sv = (glTexCoord3sv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexCoord3sv");
1483                 dglTexCoord4d = (glTexCoord4d_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexCoord4d");
1484                 dglTexCoord4dv = (glTexCoord4dv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexCoord4dv");
1485                 dglTexCoord4f = (glTexCoord4f_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexCoord4f");
1486                 dglTexCoord4fv = (glTexCoord4fv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexCoord4fv");
1487                 dglTexCoord4i = (glTexCoord4i_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexCoord4i");
1488                 dglTexCoord4iv = (glTexCoord4iv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexCoord4iv");
1489                 dglTexCoord4s = (glTexCoord4s_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexCoord4s");
1490                 dglTexCoord4sv = (glTexCoord4sv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexCoord4sv");
1491                 dglTexCoordPointer = (glTexCoordPointer_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexCoordPointer");
1492                 dglTexEnvf = (glTexEnvf_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexEnvf");
1493                 dglTexEnvfv = (glTexEnvfv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexEnvfv");
1494                 dglTexEnvi = (glTexEnvi_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexEnvi");
1495                 dglTexEnviv = (glTexEnviv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexEnviv");
1496                 dglTexGend = (glTexGend_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexGend");
1497                 dglTexGendv = (glTexGendv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexGendv");
1498                 dglTexGenf = (glTexGenf_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexGenf");
1499                 dglTexGenfv = (glTexGenfv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexGenfv");
1500                 dglTexGeni = (glTexGeni_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexGeni");
1501                 dglTexGeniv = (glTexGeniv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexGeniv");
1502                 dglTexImage1D = (glTexImage1D_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexImage1D");
1503                 dglTexImage2D = (glTexImage2D_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexImage2D");
1504                 dglTexParameterf = (glTexParameterf_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexParameterf");
1505                 dglTexParameterfv = (glTexParameterfv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexParameterfv");
1506                 dglTexParameteri = (glTexParameteri_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexParameteri");
1507                 dglTexParameteriv = (glTexParameteriv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexParameteriv");
1508                 dglTexSubImage1D = (glTexSubImage1D_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexSubImage1D");
1509                 dglTexSubImage2D = (glTexSubImage2D_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTexSubImage2D");
1510                 dglTranslated = (glTranslated_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTranslated");
1511                 dglTranslatef = (glTranslatef_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glTranslatef");
1512                 dglVertex2d = (glVertex2d_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glVertex2d");
1513                 dglVertex2dv = (glVertex2dv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glVertex2dv");
1514                 dglVertex2f = (glVertex2f_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glVertex2f");
1515                 dglVertex2fv = (glVertex2fv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glVertex2fv");
1516                 dglVertex2i = (glVertex2i_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glVertex2i");
1517                 dglVertex2iv = (glVertex2iv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glVertex2iv");
1518                 dglVertex2s = (glVertex2s_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glVertex2s");
1519                 dglVertex2sv = (glVertex2sv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glVertex2sv");
1520                 dglVertex3d = (glVertex3d_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glVertex3d");
1521                 dglVertex3dv = (glVertex3dv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glVertex3dv");
1522                 dglVertex3f = (glVertex3f_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glVertex3f");
1523                 dglVertex3fv = (glVertex3fv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glVertex3fv");
1524                 dglVertex3i = (glVertex3i_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glVertex3i");
1525                 dglVertex3iv = (glVertex3iv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glVertex3iv");
1526                 dglVertex3s = (glVertex3s_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glVertex3s");
1527                 dglVertex3sv = (glVertex3sv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glVertex3sv");
1528                 dglVertex4d = (glVertex4d_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glVertex4d");
1529                 dglVertex4dv = (glVertex4dv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glVertex4dv");
1530                 dglVertex4f = (glVertex4f_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glVertex4f");
1531                 dglVertex4fv = (glVertex4fv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glVertex4fv");
1532                 dglVertex4i = (glVertex4i_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glVertex4i");
1533                 dglVertex4iv = (glVertex4iv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glVertex4iv");
1534                 dglVertex4s = (glVertex4s_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glVertex4s");
1535                 dglVertex4sv = (glVertex4sv_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glVertex4sv");
1536                 dglVertexPointer = (glVertexPointer_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glVertexPointer");
1537                 dglViewport = (glViewport_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"glViewport");
1538         
1539 #ifdef WIN32
1540                 dwglCopyContext = (wglCopyContext_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"wglCopyContext");
1541                 dwglCreateContext = (wglCreateContext_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"wglCreateContext");
1542                 dwglCreateLayerContext = (wglCreateLayerContext_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"wglCreateLayerContext");
1543                 dwglDeleteContext = (wglDeleteContext_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"wglDeleteContext");
1544                 dwglGetCurrentContext = (wglGetCurrentContext_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"wglGetCurrentContext");
1545                 dwglGetCurrentDC = (wglGetCurrentDC_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"wglGetCurrentDC");
1546                 dwglGetProcAddress = (wglGetProcAddress_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"wglGetProcAddress");
1547                 dwglMakeCurrent = (wglMakeCurrent_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"wglMakeCurrent");
1548                 dwglShareLists = (wglShareLists_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"wglShareLists");
1549                 dwglUseFontBitmapsA = (wglUseFontBitmapsA_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"wglUseFontBitmapsA");
1550                 dwglUseFontBitmapsW = (wglUseFontBitmapsW_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"wglUseFontBitmapsW");
1551                 dwglUseFontOutlinesA = (wglUseFontOutlinesA_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"wglUseFontOutlinesA");
1552                 dwglUseFontOutlinesW = (wglUseFontOutlinesW_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"wglUseFontOutlinesW");
1553                 dwglDescribeLayerPlane = (wglDescribeLayerPlane_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"wglDescribeLayerPlane");
1554                 dwglSetLayerPaletteEntries = (wglSetLayerPaletteEntries_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"wglSetLayerPaletteEntries");
1555                 dwglGetLayerPaletteEntries = (wglGetLayerPaletteEntries_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"wglGetLayerPaletteEntries");
1556                 dwglRealizeLayerPalette = (wglRealizeLayerPalette_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"wglRealizeLayerPalette");
1557                 dwglSwapLayerBuffers = (wglSwapLayerBuffers_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"wglSwapLayerBuffers");
1558                 #if (WINVER >= 0x0500)
1559                 dwglSwapMultipleBuffers = (wglSwapMultipleBuffers_fp)dll_GetSymbol(OpenGLModuleHandle,"wglSwapMultipleBuffers");
1560                 #endif
1561 #endif
1562
1563         }
1564
1565         return true;
1566 }
1567
1568 void OpenGL_SetFuncsToNull(void)
1569 {
1570         dglAccum = NULL;
1571         dglAlphaFunc = NULL;
1572         dglAreTexturesResident = NULL;
1573         dglArrayElement = NULL;
1574         dglBegin = NULL;
1575         dglBindTexture = NULL;
1576         dglBitmap = NULL;
1577         dglBlendFunc = NULL;
1578         dglCallList = NULL;
1579         dglCallLists = NULL;
1580         dglClear = NULL;
1581         dglClearAccum = NULL;
1582         dglClearColor = NULL;
1583         dglClearDepth = NULL;
1584         dglClearIndex = NULL;
1585         dglClearStencil = NULL;
1586         dglClipPlane = NULL;
1587         dglColor3b = NULL;
1588         dglColor3bv = NULL;
1589         dglColor3d = NULL;
1590         dglColor3dv = NULL;
1591         dglColor3f = NULL;
1592         dglColor3fv = NULL;
1593         dglColor3i = NULL;
1594         dglColor3iv = NULL;
1595         dglColor3s = NULL;
1596         dglColor3sv = NULL;
1597         dglColor3ub = NULL;
1598         dglColor3ubv = NULL;
1599         dglColor3ui = NULL;
1600         dglColor3uiv = NULL;
1601         dglColor3us = NULL;
1602         dglColor3usv = NULL;
1603         dglColor4b = NULL;
1604         dglColor4bv = NULL;
1605         dglColor4d = NULL;
1606         dglColor4dv = NULL;
1607         dglColor4f = NULL;
1608         dglColor4fv = NULL;
1609         dglColor4i = NULL;
1610         dglColor4iv = NULL;
1611         dglColor4s = NULL;
1612         dglColor4sv = NULL;
1613         dglColor4ub = NULL;
1614         dglColor4ubv = NULL;
1615         dglColor4ui = NULL;
1616         dglColor4uiv = NULL;
1617         dglColor4us = NULL;
1618         dglColor4usv = NULL;
1619         dglColorMask = NULL;
1620         dglColorMaterial = NULL;
1621         dglColorPointer = NULL;
1622         dglCopyPixels = NULL;
1623         dglCopyTexImage1D = NULL;
1624         dglCopyTexImage2D = NULL;
1625         dglCopyTexSubImage1D = NULL;
1626         dglCopyTexSubImage2D = NULL;
1627         dglCullFace = NULL;
1628         dglDeleteLists = NULL;
1629         dglDeleteTextures = NULL;
1630         dglDepthFunc = NULL;
1631         dglDepthMask = NULL;
1632         dglDepthRange = NULL;
1633         dglDisable = NULL;
1634         dglDisableClientState = NULL;
1635         dglDrawArrays = NULL;
1636         dglDrawBuffer = NULL;
1637         dglDrawElements = NULL;
1638         dglDrawPixels = NULL;
1639         dglEdgeFlag = NULL;
1640         dglEdgeFlagPointer = NULL;
1641         dglEdgeFlagv = NULL;
1642         dglEnable = NULL;
1643         dglEnableClientState = NULL;
1644         dglEnd = NULL;
1645         dglEndList = NULL;
1646         dglEvalCoord1d = NULL;
1647         dglEvalCoord1dv = NULL;
1648         dglEvalCoord1f = NULL;
1649         dglEvalCoord1fv = NULL;
1650         dglEvalCoord2d = NULL;
1651         dglEvalCoord2dv = NULL;
1652         dglEvalCoord2f = NULL;
1653         dglEvalCoord2fv = NULL;
1654         dglEvalMesh1 = NULL;
1655         dglEvalMesh2 = NULL;
1656         dglEvalPoint1 = NULL;
1657         dglEvalPoint2 = NULL;
1658         dglFeedbackBuffer = NULL;
1659         dglFinish = NULL;
1660         dglFlush = NULL;
1661         dglFogf = NULL;
1662         dglFogfv = NULL;
1663         dglFogi = NULL;
1664         dglFogiv = NULL;
1665         dglFrontFace = NULL;
1666         dglFrustum = NULL;
1667         dglGenLists = NULL;
1668         dglGenTextures = NULL;
1669         dglGetBooleanv = NULL;
1670         dglGetClipPlane = NULL;
1671         dglGetDoublev = NULL;
1672         dglGetError = NULL;
1673         dglGetFloatv = NULL;
1674         dglGetIntegerv = NULL;
1675         dglGetLightfv = NULL;
1676         dglGetLightiv = NULL;
1677         dglGetMapdv = NULL;
1678         dglGetMapfv = NULL;
1679         dglGetMapiv = NULL;
1680         dglGetMaterialfv = NULL;
1681         dglGetMaterialiv = NULL;
1682         dglGetPixelMapfv = NULL;
1683         dglGetPixelMapuiv = NULL;
1684         dglGetPixelMapusv = NULL;
1685         dglGetPointerv = NULL;
1686         dglGetPolygonStipple = NULL;
1687         dglGetString = NULL;
1688         dglGetTexEnvfv = NULL;
1689         dglGetTexEnviv = NULL;
1690         dglGetTexGendv = NULL;
1691         dglGetTexGenfv = NULL;
1692         dglGetTexGeniv = NULL;
1693         dglGetTexImage = NULL;
1694         dglGetTexLevelParameterfv = NULL;
1695         dglGetTexLevelParameteriv = NULL;
1696         dglGetTexParameterfv = NULL;
1697         dglGetTexParameteriv = NULL;
1698         dglHint = NULL;
1699         dglIndexMask = NULL;
1700         dglIndexPointer = NULL;
1701         dglIndexd = NULL;
1702         dglIndexdv = NULL;
1703         dglIndexf = NULL;
1704         dglIndexfv = NULL;
1705         dglIndexi = NULL;
1706         dglIndexiv = NULL;
1707         dglIndexs = NULL;
1708         dglIndexsv = NULL;
1709         dglIndexub = NULL;
1710         dglIndexubv = NULL;
1711         dglInitNames = NULL;
1712         dglInterleavedArrays = NULL;
1713         dglIsEnabled = NULL;
1714         dglIsList = NULL;
1715         dglIsTexture = NULL;
1716         dglLightModelf = NULL;
1717         dglLightModelfv = NULL;
1718         dglLightModeli = NULL;
1719         dglLightModeliv = NULL;
1720         dglLightf = NULL;
1721         dglLightfv = NULL;
1722         dglLighti = NULL;
1723         dglLightiv = NULL;
1724         dglLineStipple = NULL;
1725         dglLineWidth = NULL;
1726         dglListBase = NULL;
1727         dglLoadIdentity = NULL;
1728         dglLoadMatrixd = NULL;
1729         dglLoadMatrixf = NULL;
1730         dglLoadName = NULL;
1731         dglLogicOp = NULL;
1732         dglMap1d = NULL;
1733         dglMap1f = NULL;
1734         dglMap2d = NULL;
1735         dglMap2f = NULL;
1736         dglMapGrid1d = NULL;
1737         dglMapGrid1f = NULL;
1738         dglMapGrid2d = NULL;
1739         dglMapGrid2f = NULL;
1740         dglMaterialf = NULL;
1741         dglMaterialfv = NULL;
1742         dglMateriali = NULL;
1743         dglMaterialiv = NULL;
1744         dglMatrixMode = NULL;
1745         dglMultMatrixd = NULL;
1746         dglMultMatrixf = NULL;
1747         dglNewList = NULL;
1748         dglNormal3b = NULL;
1749         dglNormal3bv = NULL;
1750         dglNormal3d = NULL;
1751         dglNormal3dv = NULL;
1752         dglNormal3f = NULL;
1753         dglNormal3fv = NULL;
1754         dglNormal3i = NULL;
1755         dglNormal3iv = NULL;
1756         dglNormal3s = NULL;
1757         dglNormal3sv = NULL;
1758         dglNormalPointer = NULL;
1759         dglOrtho = NULL;
1760         dglPassThrough = NULL;
1761         dglPixelMapfv = NULL;
1762         dglPixelMapuiv = NULL;
1763         dglPixelMapusv = NULL;
1764         dglPixelStoref = NULL;
1765         dglPixelStorei = NULL;
1766         dglPixelTransferf = NULL;
1767         dglPixelTransferi = NULL;
1768         dglPixelZoom = NULL;
1769         dglPointSize = NULL;
1770         dglPolygonMode = NULL;
1771         dglPolygonOffset = NULL;
1772         dglPolygonStipple = NULL;
1773         dglPopAttrib = NULL;
1774         dglPopClientAttrib = NULL;
1775         dglPopMatrix = NULL;
1776         dglPopName = NULL;
1777         dglPrioritizeTextures = NULL;
1778         dglPushAttrib = NULL;
1779         dglPushClientAttrib = NULL;
1780         dglPushMatrix = NULL;
1781         dglPushName = NULL;
1782         dglRasterPos2d = NULL;
1783         dglRasterPos2dv = NULL;
1784         dglRasterPos2f = NULL;
1785         dglRasterPos2fv = NULL;
1786         dglRasterPos2i = NULL;
1787         dglRasterPos2iv = NULL;
1788         dglRasterPos2s = NULL;
1789         dglRasterPos2sv = NULL;
1790         dglRasterPos3d = NULL;
1791         dglRasterPos3dv = NULL;
1792         dglRasterPos3f = NULL;
1793         dglRasterPos3fv = NULL;
1794         dglRasterPos3i = NULL;
1795         dglRasterPos3iv = NULL;
1796         dglRasterPos3s = NULL;
1797         dglRasterPos3sv = NULL;
1798         dglRasterPos4d = NULL;
1799         dglRasterPos4dv = NULL;
1800         dglRasterPos4f = NULL;
1801         dglRasterPos4fv = NULL;
1802         dglRasterPos4i = NULL;
1803         dglRasterPos4iv = NULL;
1804         dglRasterPos4s = NULL;
1805         dglRasterPos4sv = NULL;
1806         dglReadBuffer = NULL;
1807         dglReadPixels = NULL;
1808         dglRectd = NULL;
1809         dglRectdv = NULL;
1810         dglRectf = NULL;
1811         dglRectfv = NULL;
1812         dglRecti = NULL;
1813         dglRectiv = NULL;
1814         dglRects = NULL;
1815         dglRectsv = NULL;
1816         dglRenderMode = NULL;
1817         dglRotated = NULL;
1818         dglRotatef = NULL;
1819         dglScaled = NULL;
1820         dglScalef = NULL;
1821         dglScissor = NULL;
1822         dglSelectBuffer = NULL;
1823         dglShadeModel = NULL;
1824         dglStencilFunc = NULL;
1825         dglStencilMask = NULL;
1826         dglStencilOp = NULL;
1827         dglTexCoord1d = NULL;
1828         dglTexCoord1dv = NULL;
1829         dglTexCoord1f = NULL;
1830         dglTexCoord1fv = NULL;
1831         dglTexCoord1i = NULL;
1832         dglTexCoord1iv = NULL;
1833         dglTexCoord1s = NULL;
1834         dglTexCoord1sv = NULL;
1835         dglTexCoord2d = NULL;
1836         dglTexCoord2dv = NULL;
1837         dglTexCoord2f = NULL;
1838         dglTexCoord2fv = NULL;
1839         dglTexCoord2i = NULL;
1840         dglTexCoord2iv = NULL;
1841         dglTexCoord2s = NULL;
1842         dglTexCoord2sv = NULL;
1843         dglTexCoord3d = NULL;
1844         dglTexCoord3dv = NULL;
1845         dglTexCoord3f = NULL;
1846         dglTexCoord3fv = NULL;
1847         dglTexCoord3i = NULL;
1848         dglTexCoord3iv = NULL;
1849         dglTexCoord3s = NULL;
1850         dglTexCoord3sv = NULL;
1851         dglTexCoord4d = NULL;
1852         dglTexCoord4dv = NULL;
1853         dglTexCoord4f = NULL;
1854         dglTexCoord4fv = NULL;
1855         dglTexCoord4i = NULL;
1856         dglTexCoord4iv = NULL;
1857         dglTexCoord4s = NULL;
1858         dglTexCoord4sv = NULL;
1859         dglTexCoordPointer = NULL;
1860         dglTexEnvf = NULL;
1861         dglTexEnvfv = NULL;
1862         dglTexEnvi = NULL;
1863         dglTexEnviv = NULL;
1864         dglTexGend = NULL;
1865         dglTexGendv = NULL;
1866         dglTexGenf = NULL;
1867         dglTexGenfv = NULL;
1868         dglTexGeni = NULL;
1869         dglTexGeniv = NULL;
1870         dglTexImage1D = NULL;
1871         dglTexImage2D = NULL;
1872         dglTexParameterf = NULL;
1873         dglTexParameterfv = NULL;
1874         dglTexParameteri = NULL;
1875         dglTexParameteriv = NULL;
1876         dglTexSubImage1D = NULL;
1877         dglTexSubImage2D = NULL;
1878         dglTranslated = NULL;
1879         dglTranslatef = NULL;
1880         dglVertex2d = NULL;
1881         dglVertex2dv = NULL;
1882         dglVertex2f = NULL;
1883         dglVertex2fv = NULL;
1884         dglVertex2i = NULL;
1885         dglVertex2iv = NULL;
1886         dglVertex2s = NULL;
1887         dglVertex2sv = NULL;
1888         dglVertex3d = NULL;
1889         dglVertex3dv = NULL;
1890         dglVertex3f = NULL;
1891         dglVertex3fv = NULL;
1892         dglVertex3i = NULL;
1893         dglVertex3iv = NULL;
1894         dglVertex3s = NULL;
1895         dglVertex3sv = NULL;
1896         dglVertex4d = NULL;
1897         dglVertex4dv = NULL;
1898         dglVertex4f = NULL;
1899         dglVertex4fv = NULL;
1900         dglVertex4i = NULL;
1901         dglVertex4iv = NULL;
1902         dglVertex4s = NULL;
1903         dglVertex4sv = NULL;
1904         dglVertexPointer = NULL;
1905         dglViewport = NULL;
1906
1907 #ifdef WIN32
1908         dwglCopyContext = NULL;
1909         dwglCreateContext = NULL;
1910         dwglCreateLayerContext = NULL;
1911         dwglDeleteContext = NULL;
1912         dwglGetCurrentContext = NULL;
1913         dwglGetCurrentDC = NULL;
1914         dwglGetProcAddress = NULL;
1915         dwglMakeCurrent = NULL;
1916         dwglShareLists = NULL;
1917         dwglUseFontBitmapsA = NULL;
1918         dwglUseFontBitmapsW = NULL;
1919         dwglUseFontOutlinesA = NULL;
1920         dwglUseFontOutlinesW = NULL;
1921         dwglDescribeLayerPlane = NULL;
1922         dwglSetLayerPaletteEntries = NULL;
1923         dwglGetLayerPaletteEntries = NULL;
1924         dwglRealizeLayerPalette = NULL;
1925         dwglSwapLayerBuffers = NULL;
1926         #if (WINVER >= 0x0500)
1927         dwglSwapMultipleBuffers = NULL;
1928         #endif
1929 #endif
1930
1931 }
1932 #endif
1933
1934
1935 #endif //!__LOADGL_H__