update vietnamese translation and rename to just vi
[dana/openbox.git] / po / vi.po
1 # Vietnamese messages for Openbox.
2 # Copyright (C) 2007 Dana Jansens
3 # This file is distributed under the same license as the Openbox package.
4 # Quan Tran <qeed.quan@gmail.com>, 2007.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: Openbox 3.4\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.icculus.org\n"
10 "POT-Creation-Date: 2007-06-06 10:29-0500\n"
11 "PO-Revision-Date: 2007-06-07 06:50-0500\n"
12 "Last-Translator: Quan Tran <qeed.quan@gmail.com>\n"
13 "Language-Team: None\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17
18 #: openbox/action.c:954
19 #, c-format
20 msgid "Invalid action '%s' requested. No such action exists."
21 msgstr "Hành động '%s' làm không được. Hành động đó không có."
22
23 #: openbox/action.c:957
24 #, c-format
25 msgid "Invalid use of action '%s'. Action will be ignored."
26 msgstr "Sự dùng hành động '%s' sai rồi. Không làm hành động đó."
27
28 #: openbox/action.c:1226 openbox/action.c:1244 openbox/action.c:1257
29 #, c-format
30 msgid "Failed to execute '%s': %s"
31 msgstr "Làm không được '%s': %s"
32
33 #: openbox/action.c:1265
34 #, c-format
35 msgid "Failed to convert the path '%s' from utf8"
36 msgstr "Không thể chuyển chỗ '%s' từ utf8"
37
38 #: openbox/client_list_combined_menu.c:102 openbox/client_list_menu.c:104
39 msgid "Go there..."
40 msgstr "Đi đến chỗ đó"
41
42 #: openbox/client_list_combined_menu.c:148
43 msgid "Windows"
44 msgstr "Cửa sổ"
45
46 #: openbox/client_list_menu.c:196
47 msgid "Desktops"
48 msgstr "Chỗ làm việc"
49
50 #: openbox/client_menu.c:246
51 msgid "All desktops"
52 msgstr "Tất cả chỗ làm việc"
53
54 #: openbox/client_menu.c:351
55 msgid "&Layer"
56 msgstr "Lớ&p"
57
58 #: openbox/client_menu.c:356
59 msgid "Always on &top"
60 msgstr "Luôn luôn ở &trên"
61
62 #: openbox/client_menu.c:357
63 msgid "&Normal"
64 msgstr "&Bình thường"
65
66 #: openbox/client_menu.c:358
67 msgid "Always on &bottom"
68 msgstr "Luôn luôn ở &dưới"
69
70 #: openbox/client_menu.c:361
71 msgid "&Send to desktop"
72 msgstr "Gửi đến chỗ làm &việc"
73
74 #: openbox/client_menu.c:365
75 msgid "Client menu"
76 msgstr "Khách thực đơn"
77
78 #: openbox/client_menu.c:371
79 msgid "R&estore"
80 msgstr "&Hoàn lại"
81
82 #: openbox/client_menu.c:379
83 msgid "&Move"
84 msgstr "Chu&yển đi"
85
86 #: openbox/client_menu.c:381
87 msgid "Resi&ze"
88 msgstr "Làm &nhỏ hơn/lớn hơn"
89
90 #: openbox/client_menu.c:383
91 msgid "Ico&nify"
92 msgstr "Biến &xuống"
93
94 #: openbox/client_menu.c:391
95 msgid "Ma&ximize"
96 msgstr "Biến &lớn nhất"
97
98 #: openbox/client_menu.c:399
99 msgid "&Roll up/down"
100 msgstr "&Cuốn lên/xuống"
101
102 #: openbox/client_menu.c:401
103 msgid "Un/&Decorate"
104 msgstr "&Trang/Không Trang trí"
105
106 #: openbox/client_menu.c:411
107 msgid "&Close"
108 msgstr "Đón&g"
109
110 #: openbox/config.c:701
111 #, c-format
112 msgid "Invalid button '%s' specified in config file"
113 msgstr "Sai nút '%s' ở trong hình thể"
114
115 #: openbox/keyboard.c:162
116 msgid "Conflict with key binding in config file"
117 msgstr "Xung đột với chữ trói ở trong hình thể"
118
119 #: openbox/menu.c:98 openbox/menu.c:106
120 #, c-format
121 msgid "Unable to find a valid menu file '%s'"
122 msgstr "Không có thể tìm vững chắc thực đơn '%s'"
123
124 #: openbox/menu.c:149
125 #, c-format
126 msgid "Failed to execute command for pipe-menu '%s': %s"
127 msgstr "Không có thể chạy lệnh cho ống-thực đơn '%s': %s"
128
129 #: openbox/menu.c:166
130 #, c-format
131 msgid "Invalid output from pipe-menu '%s'"
132 msgstr "Vô hiệu sản xuất của ống-thực đơn '%s'"
133
134 #: openbox/menu.c:179
135 #, c-format
136 msgid "Attempted to access menu '%s' but it does not exist"
137 msgstr "Thử mở thực đơn '%s' nhưng mà cái đó không có"
138
139 #: openbox/menu.c:331 openbox/menu.c:332
140 msgid "More..."
141 msgstr "Thêm nữa"
142
143 #: openbox/mouse.c:338
144 #, c-format
145 msgid "Invalid button '%s' in mouse binding"
146 msgstr "Vô hiệu nút '%s' ở trong máy chuột đặt"
147
148 #: openbox/mouse.c:344
149 #, c-format
150 msgid "Invalid context '%s' in mouse binding"
151 msgstr "Vô hiệu văn cảnh '%s' ở trong chuột đặt"
152
153 #: openbox/openbox.c:129
154 #, c-format
155 msgid "Unable to change to home directory '%s': %s"
156 msgstr "Không thể đổi đến chỗ nhà '%s': %s"
157
158 #: openbox/openbox.c:149
159 msgid "Failed to open the display from the DISPLAY environment variable."
160 msgstr "Không mở hình từ DISPLAY được."
161
162 #: openbox/openbox.c:180
163 msgid "Failed to initialize the obrender library."
164 msgstr "Không mở được thư viện obrender."
165
166 #: openbox/openbox.c:186
167 msgid "X server does not support locale."
168 msgstr "Chương trình X không có locale cho tiếng nay."
169
170 #: openbox/openbox.c:188
171 msgid "Cannot set locale modifiers for the X server."
172 msgstr "Không thể dùng locale cho chương trình X."
173
174 #: openbox/openbox.c:249
175 msgid "Unable to find a valid config file, using some simple defaults"
176 msgstr "Không thể tìm ra hình thể, sẽ dùng bắt đầu hình thể"
177
178 #: openbox/openbox.c:275
179 msgid "Unable to load a theme."
180 msgstr "Không thể đọc theme."
181
182 #: openbox/openbox.c:394
183 #, c-format
184 msgid "Restart failed to execute new executable '%s': %s"
185 msgstr "Bắt đầu lại hỏng mở được executable mới '%s': %s"
186
187 #: openbox/openbox.c:464 openbox/openbox.c:466
188 msgid "Copyright (c)"
189 msgstr "Bản quyền (c)"
190
191 #: openbox/openbox.c:475
192 msgid "Syntax: openbox [options]\n"
193 msgstr "Cách dùng: openbox [chọn lựa]\n"
194
195 #: openbox/openbox.c:476
196 msgid ""
197 "\n"
198 "Options:\n"
199 msgstr ""
200 "\n"
201 "Chọn lựa:\n"
202
203 #: openbox/openbox.c:477
204 msgid "  --help              Display this help and exit\n"
205 msgstr "  --help              Trưng bày giúp đỡ này và đi ra\n"
206
207 #: openbox/openbox.c:478
208 msgid "  --version           Display the version and exit\n"
209 msgstr "  --version           Trưng bày số của chương trình và đi ra\n"
210
211 #: openbox/openbox.c:479
212 msgid "  --replace           Replace the currently running window manager\n"
213 msgstr "  --replace           Thay thế chương trình quản lý cửa sổ cho đến openbox\n"
214
215 #: openbox/openbox.c:480
216 msgid "  --sm-disable        Disable connection to the session manager\n"
217 msgstr "  --sm-disable        Tắt liên lạc đến session quản lý\n"
218
219 #: openbox/openbox.c:481
220 msgid ""
221 "\n"
222 "Passing messages to a running Openbox instance:\n"
223 msgstr ""
224 "\n"
225 "Đưa thông báo cho chương trình Openbox:\n"
226
227 #: openbox/openbox.c:482
228 msgid "  --reconfigure       Reload Openbox's configuration\n"
229 msgstr "  --reconfigure       Bắt đầu lại Openbox's hình thể\n"
230
231 #: openbox/openbox.c:483
232 msgid "  --restart           Restart Openbox\n"
233 msgstr "  --restart           Bắt đầu lại Openbox\n"
234
235 #: openbox/openbox.c:484
236 msgid ""
237 "\n"
238 "Debugging options:\n"
239 msgstr ""
240 "\n"
241 "Debugging chọn lựa:\n"
242
243 #: openbox/openbox.c:485
244 msgid "  --sync              Run in synchronous mode\n"
245 msgstr "  --sync              Chạy trong cách thức synchronous\n"
246
247 #: openbox/openbox.c:486
248 msgid "  --debug             Display debugging output\n"
249 msgstr "  --debug             Trưng bày debugging đoàn chữ\n"
250
251 #: openbox/openbox.c:487
252 msgid "  --debug-focus       Display debugging output for focus handling\n"
253 msgstr "  --debug-focus       Trưng bày debugging đoàn chữ cho điều khiển tập trung\n"
254
255 #: openbox/openbox.c:488
256 msgid "  --debug-xinerama    Split the display into fake xinerama screens\n"
257 msgstr "  --debug-xinerama    Tách trưng bày vào giả xinerama màn\n"
258
259 #: openbox/openbox.c:489
260 #, c-format
261 msgid ""
262 "\n"
263 "Please report bugs at %s\n"
264 msgstr ""
265 "\n"
266 "Làm ơn báo cáo bugs ở chỗ %s\n"
267
268 #: openbox/openbox.c:586
269 #, c-format
270 msgid "Invalid command line argument '%s'\n"
271 msgstr "Mệnh lệnh viết sai '%s'\n"
272
273 #: openbox/screen.c:88 openbox/screen.c:189
274 #, c-format
275 msgid "A window manager is already running on screen %d"
276 msgstr "Chương trình quản lý cửa sổ khác đang chạy trên màn hình %d"
277
278 #: openbox/screen.c:125
279 #, c-format
280 msgid "Could not acquire window manager selection on screen %d"
281 msgstr "Không thể lấy được chương trình quản lý cửa sổ ở trên màn hình %d"
282
283 #: openbox/screen.c:146
284 #, c-format
285 msgid "The WM on screen %d is not exiting"
286 msgstr "Chương trình quản lý cửa sổ trên màn hình %d không đi ra"
287
288 #: openbox/screen.c:939
289 #, c-format
290 msgid "desktop %i"
291 msgstr "chỗ làm việc %i"
292
293 #: openbox/session.c:103
294 #, c-format
295 msgid "Unable to make directory '%s': %s"
296 msgstr "Không thể chế directory '%s': %s"
297
298 #: openbox/session.c:451
299 #, c-format
300 msgid "Unable to save the session to '%s': %s"
301 msgstr "Không thể tiết kiệm thời kỳ cho '%s': %s"
302
303 #: openbox/session.c:583
304 #, c-format
305 msgid "Error while saving the session to '%s': %s"
306 msgstr "Bĩ trục chật lúc tiết kiệm thời kỳ cho '%s': %s"
307
308 #: openbox/startupnotify.c:237
309 #, c-format
310 msgid "Running %s\n"
311 msgstr "Đan Chạy %s\n"
312
313 #: openbox/translate.c:58
314 #, c-format
315 msgid "Invalid modifier key '%s' in key/mouse binding"
316 msgstr "Vô hiệu Modifier key '%s' ở chỗ máy keyboard/chuột đặt"
317
318 #: openbox/translate.c:135
319 #, c-format
320 msgid "Invalid key code '%s' in key binding"
321 msgstr "Vô hiệu key mã '%s' ở chỗ key đặt"
322
323 #: openbox/translate.c:142
324 #, c-format
325 msgid "Invalid key name '%s' in key binding"
326 msgstr "Vô hiệu key tên '%s' ở chỗ key đặt"
327
328 #: openbox/translate.c:148
329 #, c-format
330 msgid "Requested key '%s' does not exist on the display"
331 msgstr "Yêu cầu key '%s' không có ở chỗ màn hình"
332
333 #: openbox/xerror.c:39
334 #, c-format
335 msgid "X Error: %s"
336 msgstr "X trục chật: %s"